جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 411/3329
شماره دادنامه : 276/4
تاریخ رسیدگی : 9/4/70
تجدیدنظرخواه : (الف )
تجدیدنظرخوانده : (ب )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ... صادره از دادگاه کیفری یک
مرجع رسیدگی : شعبه 4دیوانعالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : 1 طبق کیفرخواست شماره 111205/1369دادسرای عمومی ... آقای (الف ) فرزند ... 32 ساله متهم شده است به ایراد صدمه بدنی عمدی با مشت به دهن شاکی (ب <و که منجر به نقص عضو تکلم و از بین رفتن شش عدد دندان پیشین وی شده است و دادسرا به استناد ماده 110و124 قانون دیات از دادگاه کیفری یک ... درخواست تعیین کیفر برای او کرده است (برگ شماری ندارد. )
2 آقای (ب <و شاکی از آقای (الف )شکایت کرده ودرتاریخ 17/7/69 توضیخ داده است که (با من درگیرشده و با مشت به دهنم زده و لب بالاییم را ناقص کرده و سپس متواری شد)0 تاریخ نزاع را پارسال پاییز گفته : و در تاریخ 28/7/69 هم توضیح داده که (در شهر ... در حضور ... با من درگیر شده و با مشت به دهنم زد. تمام دهانم خونی شد. تمام دندان های جلویم لق شده بودندالان به صورتی درآمده ام که قادر به حرف زدن واضح نیستم و (متهم ) پس از این واقعه متواری شد(به پزشک ) نرفتم قضیه پاییر پیرارسال روی داد و من رمضان س ال گذشته به پزشک رفتم. پس از یکسال و سه چهارماه به پزشک رفتم یک ماه زمستان مانده بود که حس کردم دهنم درد می کند وبه پزشک رفتم. 0 در تاریخ 8/8/69 مجددا" از وی توضیح اخذ شده وی گفته درگیری در پاییز سال 67 بود. .. (الف ) یک ضربه مشت به دهنم زد ودهنم خونی شد. پس از چند دقیقه ای خون قطع شد و فک بالائی تا سه روز درد می کرد تا زمستان 68 که دهنم شروع کرد به درد و زائده گوشتی از فک و لثه بالائی پیدا شد وکه بزرگ شده و به اندازه یک بند انگشت شصت دراز شد که به پزشک های مختلف مراجعه کردم و بالاخره در بیمارستان ... امسال تابستان عمل کردم. پزشکها گفتنداین گوشت زاید ناشی از ضربه می باشد غیر از (الف ) هیچکس دیگری ضربه به دهنم نزده بود. در جلسه 4/12/69 دادگاه هم گفته است با مشت به دهانم زد و دهانم خونی شد و بعد از مدتی بر اثر درد شدید به دکتررفتم دکتر گفت در اثر ضربه ... دهان و دندان هایت عفونت کرده و آنرا عمل کرد وده عدد از دندانهایم را درآورده مطالبه دیه شرعی دارم. )
3 گواهی مورخه 8/8/69 آقای دکتر ... جراح دندانپزشک درباره (ب ) حاکی است بیمار در ناحیه فک بالای دندان بالا را از دست داده و ظاهرا" می تواند در اثر ضربه یا یک ضایعه ... باشد. .. درحال حاضر نقص عضوی این حالت می باشد چون از زمان حادثه مدت طولانی گذشته می تواند در اثر ضربه یا یک ضایعه از فک بوده یا ... مادر زادی هم باشد به هر حال نقص عضو حتمی است و این بستگی به این دارد که شخص مدارکی دال بر ضرب وشتم در ناحیه فلک بالا در سال 67 دارد یا نه . در پاسخ سئوال 8/8/69 دادستان مجددا" آقای دکتر ... 0 نوشته (با توجه به اینکه از تاریخ حادثه مدت دو سال گذشته است نمی شود اظهارنظر قطعی کرد. .. ) سئوال این بوده نقص عضو حاصله در فک و دهان وی می تواند مربوط به ضربه مشت سال 67 باشد یا اینکه علت دیگری دارد. در دادگاه هم مجددا" از پزشک نظریه اخذ شده و پزشک قانونی استان ... طی شماره 5466/12/69 چنین نظر داده ( عطف به شماره 49131/12/69که پرسیده شده بود میزان نقص عضو ایجادشده چقدر است ثانیا" صراحتا" اعلام فرمایید جراحت و نقص پیش آمده در اثر ضربه بوده است یا دلیل دیگری داشته )0
اولا" حدود بیست درصد از کارافتادگی دارد، ثانیا" همچنین نقص درفک فوقانی معمولا" به علت ضربه ای به واسطه جسم سخت بوجودمی آید.

... 4 گواه 30 ساله در تاریخ 28/7/1369 چنین شهادت داده حدود سه سال وشش هفت ماه قبل ... درگیری پیش آمد و گلاویز شدند من آنها را از هم جدا کردم ندیدم (الف ) او را بزند با مشت یاچوب وغیره من ندیدم ((الف )و(ب ) را) بزند فقط وقتی آنها را جدا کردم مقداری کم خون از دهانش آمد اما نه دندانش کست و نه ناراحتی داشت.
5 متهم (الف )32 ساله گفته اظهارات شاکی را قبول ندارم من نزده ام درگاراژ (می خواست که ) با من درگیر شود که من حاضربه دعوا با او نشدم. .. الان پس از سه سال مدعی است من او را بامشت زده ام و لثه اش را تکان داده ام و ناقص العضوش کرده ام درحالی که خداشاهد است من او را نزده ام. چرا اول شکایت نکرد. بعد از سه سال شکایت کرده است. تنها شاهد او ... است که شریک خودش است و دروغ می گوید نمی دانم چه کسی او را زده است. در دادگاه هم گفته یک نزاع جزئی پیش آمده و فحش و حرف رد و بدل شد. من او را نزده ام.
6 دادگاه نوشته (با توجه به شکایت شاکی و گزارش اعلامی و گواهی پزشکی قانونی و شهادت شهود و مطلعین قضیه وسایر محتویات پرونده مجرمیت وی محرز و مسلم است... ) و متهم را به پرداخت سیصد دینار به استناد بند یک ماده 110و پرداخت 20درصد دیه کامله به استناد ماده 75 قانون دیات ظرف یکسال از تاریخ نزاع در حق شاکی محکوم کرده است.
7 محکوم علیه به حکم صادره اعتراض کرده ، دادگاه در عقیده خود باقی مانده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" با توجه به جامع اوراق پرونده فقط نسبت به ایراد ضرب منتهی به خونریزی از دهان دلایل و قرائن برای لوث بودن موردکافی است. ادعای دیگر شاکی در مورد نقص عضو و افتادن داندان های وی بعد از یک سال و نیم از تاریخ حادثه وبه علت آن فاقد دلیل به نظر می رسد لذا عقیده بر قبول اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و تجدید رسیدگی دارم. و دادنامه شماره 71396/12/1369 تجدیدنظر خواستهمشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی. اعتراض محکوم ،علیه به حکم صادره وارداست زیرا: متهم از اتهام وارده تکذیب کرده تنها گواه موجود شهادتی در مورد ایراد ضرب علیه متهم نداده است ، فقط درگیری طرفین را تایید کرده به علاوه حدود یک سال و نیم بعد از حادثه درگیری طبق محتویات پرونده شاکی به پزشک مراجعه کرده ورابطه علیت در ایراد ضربه یک سال ونیم قبل با مریضعی بعدی شاکی ثابت نیست. گواهی های پزشکی هم درباره علت آن با هم فرق دارد. فقط قرائن برای ایراد ضرب منتهی به خونریزی از دهان کافی و مورددرقسمت مزبور از موارد لوث است. مورد مشمول ماده 187 قانون دیات آن هم با اجرای قسامه است. لذا حکم صادره مستندا" به بندالف ماده 10 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها نقض می شود و رسیدگی به موضوع به شعبه دیگردادگاه کیفری یک مربوط ارجاع می شود. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
276
تاریخ تصویب :
1370/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :