جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1620/3108
شماره دادنامه : 743
تاریخ رسیدگی : 28/8/69
مرجع رسیدگی : شعبه 16دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیرو گزارش دادنامه 1399/2/69 این شعبه در ارجای تبصره 2 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور پرونده به دادگاه ابرازکننده نظریه استنباطی ارسال و دادگاه به شرح دادنامه شماره 69/7221/3/69(الف <وفرزند. 0 30 ساله را به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی منتهی به شکستگی و نقص عضو (ب ) در اثر بی احتیاطی در رانندگی مستندا" به مواد یک و بند ب ماده 2 و ماده 3و تبصره آن و بند ب ماده 8و9و20و136و148و 75 قانون دیات از نظر شکستگی مهره 12 و بی اختیاری در نگهداری ادرار و از بین رفتن قدرت تناسلی وفلج اندام های تحتانی به پرداخت یک دیه کامله و از نظر بی اختیاری در نگهداری مدفوع نیزبه پرداخت یک دیه کامله و از نظر در رفتگی مفصل ران و لگن ارشا" به پرداخت یکصد هزار ریال در حق مصدوم ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع بزه و نیز مستندا" به ماده 151 قانون تعزیرات به سه ماه حبس تعزیری محکوم نموده است. محکوم علیه بشرح لایحه مورخه 23/5/69به دادنامه صادره معترض و تقاضای تجدیدنظر نموده است و آقای رئیس دادگاه به شرح تصمیم مورخ 30/5/69 به نظر ورای خود باقی مانده وسپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی برنقض دادنامه صادره مشاوره نموده وچنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. اولا" : نظر به اینکه محکوم علیه درلایحه اعتراضیه خود اعلام نموده مصدوم آقای (ب <و قبل از تصادف جانباز بوده و پرونده مشارالیه نیز به شماره 21179 دفتر مرکزی بنیاد جانبازان استان ... ثبت شده و محتویات پرونده نیز حکایت از جانباز بودن مشارالیه دارد و چون جانباز عنوانی است که به معلولین در راه انقلاب اسلامی اطلاق می شود تحمل قسمتی ازضایعات بدن مشارالیه به وسیله راننده متخلف موجه به نظر نمی رسد. ثانیا" در صورتی که ضایعات موجود در اثر تصادف به وجود آمده باشد دیه تعیین شده صحیح به نظر نمی رسد زیرا شکستگی ستون فقراتت در صورتی که معالجه نشود و بی اختیاری ادراروبی اختیاری مدفوعو ازبین رفتن قدرت تناسلی وفلج اندامهای تحتانی هر یک دیه کامل دارد.
ثالثا" : طبق تبصره ماده 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تخلفات رانندگی مجازات تعزیری جزای نقدی در نظر گرفته شده و از اول سال 1369 لازم الاجراست و تعیین مجازات به استناد ماد151 قانون تعزیرات و تعیین حبس وجاهت قانونی ندارد فلذا دادنامه شماره 67/221 مورخ 7/3/69 صادره از دادگاه کیفری یک ... مخدوش بوده و با نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... ودر صورت وحدت شعبه به نزدیکترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع بزه محول می گردد. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
743
تاریخ تصویب :
1369/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :