جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 411/2990
شماره دادنامه : 575/11
تاریخ رسیدگی : 12/8/69
فرجامخواه : (الف )،(م ) و(س )
فرجامخوانده : ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره ... دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : طبق مندرجات اوراق پرونده آقایان : (ش ) ، (ن )،(الف ) ،(م ) و(س ) به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی مورد تعقیب قرار گرفته اند. حسب مندرجات گواهی های پزشکی متعلق به شکات (س ) تورم در سمت چپ س (الف ) زخم پشت دست راست (حارصه ) شکستگی استخوان انگشت چهارم دست راست (هاشمه ) . زخم روی ابروی راست (دامیه ) تورم و کبودی اطراف چشمهاخونریزی زیرملتحمه ،(ف ) خراش روی بینی (حارصه ) خراش ناحیه آرنج (حارصه ) دو خراش پشت انگشت چهارم دست راست (حارصه ) . سرخ شدن قسمتی از بازوی راست ، (ش ) خراش اطراف چشم راست (حارصه ) . خراش روی ابروی راست (حارصه ) خراش های کتف (حارصه ) خراش روی بازوی چپ (حارصه ) . سرخ شدن قسمتی از بازوی چپ 0 (ح ) سرخ شدن روی شانه چپ داشته اند. شکات با طرح شکایت درخواست صدور حکم مقتضی نموده اند. شهود به وقوع درگیری و نزاع اظهاراطلاع کرده اند و متهمین تلویحا" و تصریحا" به نزاع و درگیری اقرار کرده اند. در خاتمه تحقیقات مقدماتی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شده است. دادگاه کیفری یک ... به موضوع رسیدگی و در خاتمه دادرسی وبااحرازمجرمیت متهمین و به موجب دادنامه شماره 181191/9/68 و به استنادمقررات قانون دیات (ن ) را از بابت صدمات وارده به (الف ) در موردزخم پشت دست راست به یک شتر0 شکستگی استخوان انگشت چهارپنجم از یک پنجم دیه یک انگشت.(ش ) را از بابت صدمات وارده به (م ) به ترتیب : زخم روی ابروی راست 2شتر، تورم و کبودی اطراف چشمهاو خونریزی زیر ملتحمه چشم راست مجموعا" یک شتر و بیست دینار به عنوان دیه و ارش 0 در مورد صدمات وارده به (الف ) آقای (ش ) را به ترتیب در مورد تورم طرف چپ سر به ده دینار، در خصوص صدمات وارده به (ف )،(الف ) را به ترتیب خراش روی بینی به شتر0 دو خراش آرنج 0 دو خراش پشت انگشت چهارم دست راست مجموعا" به پرداخت یک شتر و دو دهم شتر و در مورد سرخ شدگی قسمتی از بازوی راست به سه چهارم یک دینار0 در مورد صدمات وارده به (ش )آقایان :(الف ) و(م ) و(س <و را به ترتیب در مورد سه خراش اطراف چشم راست ویک خراش دیگر روی ابروی راست مجموعا" به چهار شتر که (س ) به آن محکوم شده و خراش روی کتف و روی بازوی چپ سه چهارم یک دینار که (الف <و و (م ) به آن محکوم شده اند. و در مورد صدمات وارده به (ح ) در مور سخ شدگی روی شانه چپ سه چهارم دینار و در شانه و گردن 5 دینار که آقایان (الف ) و (م ) مشترکا" محکوم شده اند. متهمنی موصوف را به ترتیب اشاره شده به پرداخت دیه و ارش محکوم نموده و مهلت پرداخت دیه را یک سال از تاریخ وقوع جرم معین کرده است.(الف ) و (س ) نسبت به دادنامه اعتراض کرده اند و قاضی صادرکننده حکم با توجه به موارد اعتراض ومحتویات پرونده دادنامه را منطبق با مقررات و فاقد ایراد اعلام و با تاییدآن پرونده جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 181191/9/68 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. نظر به این که از حیث احراز مجرمیت و رعایت قواعد و ترتیبات دادرسی و از لحاظ تطبیق موارد با موادقانون و تعیین دیه وارش ایراد موثری وارد نیست و باتوجه به محتویات پرونده دادنامه مورد اعتراض ازجهات مذکوره صحیحا" صادرگردیده است ،بنابراین با رد اعتراض دادنامه صادره راابرام می نماید. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
575
تاریخ تصویب :
1369/08/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :