جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 112019
شماره دادنامه : 580/11
تاریخ رسیدگی : 21/6/64
متهم : آقای (ر)
موضوع رسیدگی : اعلام نظر نسبت به نظریه مورخه 5/3/64 صادره از شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : بر حسب کیفرخواست شماره 621056 دادسرای ... یکی از متهمین فرد مذکور فوق است که قابل طرح در دادگاه کیفری یک است که به اتهام قتل عمدی (ح ) فرزند ... در اثر ایراد ضرب عمدی منتهی به فوت و شرکت در منازعه دسته جمعی و ایراد ضرب به (ل ) و آقای (ی <و که به دلایل اشعاری در آن بزه کار و تقاضای مجازات مناسب درباره وی را نموده است و قتل در تاریخ 25/5/62 در حوزه ... اتفاق افتاده است که طبق نامه مورخه 10/9/63 جانشین دادستان ... رسیدگی به آن دادگاه کیفری یک ... ارجاع گردیده است که پس از بررسی محتویات پرونده واستماع اظهارات طرفین و شهود آنان و مدافعات وکیل مدافع متهم و اینکه مورد از موارد قسامه است و با توجه به اجرای مراسم قسامه و اینکه شهود و بینه معرفی نشده از ناحیه متهم دال بر برائت وی نموده و کسب نظر مشاور دادگاه دائر بر اینکه بزه های انتسابی محرز و در مورداتهام قتل عمدعقیده به قصاص یا تبدیل آن به دیه و یا عقو و در مورد ایراد ضرب به (ی ) و (ل ) به پرداخت دو نفر شتر در حق هریک از آنان در مدت یک سال دارد دادگاه اقدام به صدور نظریه نموده مبنی بر اینکه با توجه به شکایت اولیای دم مقتول و شکایت شکات و مصدومین مذکور و گزارش معاینه از جسد و فتوکپی جواز دفن و گزارش نهائی پاسگاه ژاندارمری و گواهی گواهان درمراحل تحقیق در محضر دادگاه ونحوه مدافعات متهم و دیگر محتویات پرونده ، مورد را از موارد لوث تشخیص (داده ) بشرح صورتجلسه مورخه 2/12/63 و اجرای قسامه درمحضر دادگاه با رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی در مورد قتل وصدمه و جراحت بزه های انتسابی متهم محرز و موضوع قتل عمد مرحوم (ح ) با بند ب ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن و مواد 1و5و15 قانون اخیرالذکر انطباق دارد و موضوع ایراد صدمه با توجه به ثبوت آن از طریق قسامه مستندا" به ماده 41 قانون حدود وقصاص وماده 186 (بند2) قانون دیات انطباق دارد و نظر به اینکه اولیای دم مقتول تقاضای قصاص متهم را نموده اند عقیده به قصاص مهم یا تبدیل آن به دیه و یا عفو دارد و در مورد ایردهای ضرب وارده به (ی )و(ل ) نظر به اینکه متهم دو نفر شتر به هریک از آنها داده و در مدت یکسال با توجه به انتخاب متهم نقره را بشرح نظریه مورخه 5/3/64 و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه جهت امعان نظر ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تقاضای صدور رای مقتضی مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. با ملاحظه اظهارات و شهادت عده ای از شهود و مندرجات استشهادیه های پیوست و تعارض بین و آشکاری که در بیانات تعدادی از کسان و اقربای اولیای دم وجود دارد و دلالت سایر اوراق پرونده نشانه ها و قرائن معارض در پرونده موجود است و مورد خارج از باب لوث بوده و اجرای مراسم قسامه موقعیت نداشته علی هذا نظریه دادگاه مبنی بر قصاص که بر پایه قسامه استوار گردیده قابل تنفیذ نمی باشد و پرونده امر به دادگاه کیفری ... اعاده می شود که بر طبق ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری با در نظر گرفتن اظهارات گواهان در خصوص حمله 7 هفت نفر منازعین به طرف خانه متهم با در دست داشتن (آشین آهنی ) و اظهار متهم به انیکه در مقام دفاع بوده رسیدگی و بیان عقیده فرمایند.

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
580
تاریخ تصویب :
1364/06/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :