جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 36637
شماره دادنامه : 217/20
تاریخ رسیدگی : 20/3/71
تجدیدنظرخواه : (الف )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ... شعبه 5 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : دادسرای ... آقای (الف ) را به اتهام ایراد صدمه عمدی و آقای (ب <و و خانم (ج ) و ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به خانم (ج ) و ایراد صدمه عمدی به فرزندش (ر) را به اتهام رابطه نامشروع و خانم (ج ) را نیز به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقای (ر) مورد تعقیب قرار داده و به موجب کیفر خواست صادره درخواست تعیین مجازات کرده است. مندرجات اوراق پرونده از درگیری طرفین و مصدوم شدن به وسیله پاشیدن اسیدو جرح با چاقو دارد. موضوع بدوا" در دادگاه کیفری دو رسیدگی شد و در جریان دادرسی در دادگاه کیفری دو آقای (ر) و خانم (ج ) منکر ارتکاب جرم رابطه نامشروع شده و گفته اند بعد از اینکه خانم (ج ) از همسرش آقای (الف ) طلاق گرفته و عده اش تمام شده با یکدیگر ازدواج کرده اند. آقای (الف ) اتهامات وارده را پذیرفته و گفته است چون همسرش با آقای (ر) رابطه نامشروع برقرار کرده او رابا چاقو مصدوم ساخته است. دادگاه کیفری 2 بعد از 2 جلسه رسیدگی به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. دادگاه کیفری یک اصلاح کیفرخواست را ضروری دانسته و پرونده رابه دادسرا اعاده و مجددا" با صدورکیفرخواست شماره 9840/3/70درمورد آقای (الف ) به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو و ایرادصدمه عمدی بر اثر پاشیدن اسید به آقای (ر) و خانم (ج ) وآقای (د)و آقای (ه) که منجر به نقص عضو شده درخواست رسیدگی و صدورحکم مجازات شده است. شعبه پنجم دادگاه کیفری یک ... در تاریخ 6/7/70باحضور طرفین به موضوع رسیدگی کرده خانم (ج ) و آقای (ر) گفته اند بعد از اینکه آقای (الف ) همسرش را طلاق داده بایکدیگرازدواج کرده اند و جریان مصدوم شدن را تشریح و درخواست رسیدگی ومجازات کرده اند. آقای (الف ) در این دادگاه اقاریر و اظهارات قبلی ار تکذیب و تنها اظهارات نزد آقای بازپرس را قبول کرده و می گویدنسبت به قرار منع تعقیب در خصوص زنا اعتراض دارد. دادگاه کیفری یک پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب اعاده داده است. شعبه هفتم دادگاه کیفری ... 2 قرار منع تعقیب را تایید نموده و پس از استماع مدافعات متهمان و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 9578/10/1370 با احراز مجرمیت در خصوص پاشیدن اسید به استناد گواهی های پزشکی و مقررات ماده 75 قانون دیات و مواد186و187قانون مزبور و قانون حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد آقای (الف )را به پرداخت دو فقره دو صدم دیه کامله و پرداخت پنجاه هزار تومان به عنوان ارش در حق بانو(ج ) و سی هزار تومان ارش بابت قطع عصب صورت در حق خانم (ج ) و پرداخت یکصد هزار تومان به عنوان ارش در حق آقای (ر) و یکصد و پنجاه هزارتومان در حق آقای (ه) و یکصد و بیست هزار تومان ارش در حق آقای (د) و شش ماه حبس محکوم کرده است. محکوم علهی نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده پس از اعلام نظر آقای قاضی صادرکننده حکم و ارسال به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 9578/10/1370 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموه چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. نظر به اینکه در مورد پاشیدن اسید که حسب مقررات قانون مجازات پاشیدن اسید مصوب 1377 جرمی مستقل است و مجازات جداگانه دارد تعیین کیفر نشده و به مقررات مزبوره اشاره و ا ستناد نگردیده و از این جهت که د رمورد تعیین شش ماه حبس بدون احتساب ایام بازداشت وکسرآن از مدت محکومیت و اعمال مقررات تبصره ماده 18و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و علاوه بر آن به مقررا بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی به اصدار حکم مبادرت شده اعتراض نتیجتا" وارد است. بنابراین دادنامه شماره 9578/10/1370 نقض و رسیدگی مجدد به دادگاهدیگری از محاکم کیفری یک ... و یا دادگاه کیفری یک نزدیکترین محل ارجاع می شود. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
217
تاریخ تصویب :
1371/03/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :