جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 2014/3153
شماره دادنامه : 883/20
تاریخ رسیدگی : 26/8/69
فرجامخواه : (الف )
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : (الف ) فرزند ... به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان سر بانو(پ )تحت تعقیب دادسرای عمومی.0 واقع شده و به استناد بند 2 ماده 63و55 قانون حدود و قصاص درخواست مجازات... گردیده است. مستند کیفرخواست گزارش مامورین و گواهی پزشکی و اظهارات ذکر شده به موازات آن تقاضای مجازات (ص ) و بانو (پ <و (مصدوم ) نیز گردیده است. شعبه 148 دادگاه کیفری یک ... پس از رسیدگی بشرح رای شماره 69/195 با احراز بزهکاری متهم وی را به استناد بند 7 ماده 186قانون دیات به پرداخت 15 شتر یا معادلش 15.. درهم نقره در وجه بانو (پ ) محکوم نموده . حسب محتویات پرونده بانو(پ ) در 26/8/67 به دادسرای ... شکایت کرده که متهم بر اثر فعل و انفعالات که در برق محل ایجاد کرده اثاثیه منزلم سوخت. به وی اعتراض کردم به شوهرم اهان کرده و با انبردست به سرم زد که استخوان آن شکست و خرده آن موجود است. پزشک قانونی ذیل شماره 49024/2/10 گواهی داده که استخوان جمجمه وی شکستگی و فرورفتگی پیدا کرده است. متهم در تحقیقات اولیه اظهار می داردکه مصدوم به وی ناسطا گفته بعد شوهرش می آید در موقع مشاجره انبردست را پرت می کند نمی داند به سر (پ ) اصابت کرده یا جای دیگر و آنان نیز با چوب او زده اند. گواهانی مشاجره آنان را تاییدکرده و گفته اند خانم (پ <و به متهم اهانت می کرد. متهم در دادگاه اظهارات قبل یخود را دایر بر اینکه به وی اهانت شده و شاکیه و شوهرش با چوب او را زدند و انبردست را پرت کرده تکرار کرده است. دادگاه پس از رسیدگی حکم بر محکومیت متهم داده و پرونده محکوم علهی از جهت قلت مجازات (ص ) و محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیرا دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض محکوم علیه مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. اعتراض محکوم علیه بر رای معترض عنه وارد نیست زیرا پرت کردن انبردست آهنین به سمت زنی که به قول محکوم علیه به وی اهانت می نموده دفاع مشروع محسوب نیست و تطبیق مورد با بند 7 ماده 186 دیات که (طبق ) گواهی پزشکی استخوان جمجمه شکسته و فرورفته خالی از اشکال است و اعتراض به قلت مجازات به موجب ماده 34 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور قابلیت طرح ندارد. لکن چون دادگاه مدت پرداخت دیه را تعیین نکرده اند به استناد ماده 32 قانون با التفات به محتویات پرونده و استنباط دادگاه که ضربه را عمد تشخیص داده اند یک سال تعیین می شود. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
883
تاریخ تصویب :
1369/08/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :