جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 12/3182/20
شماره دادنامه : 876/20
تاریخ رسیدگی : 26/8/69
تجدیدنظرخواه : آقای (ع )
تجدیدنظرخوانده : دادسرای عمومی ...
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ... شعبه 10دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : برابر کیفرخواست شماره 20123/10/68 دادسرای عمومی ... از دادگاه کیفری یک ... تقاضای تعیین کیفر برای 1 آقای (م ) 2 آقای (ع ) و 3 آقای (ج ) شده است. اتهام اولی ایراد ضرب و جرح عمدی به (ج ) منجر به شکستگی جمجمه و خونریزی پرده های مغزی اوست. اتهام (ع ) به شرکت در ایراد ضرب عمدی به (ج ) و سومی قطع و تریب جویهای باغ (م ) و فحاشی و ایراد ضرب عمدی ساده با دست با وصول پرونده رسیدگی در شعبه دهم دادگاه کیفری یک ... به عمل آمد. در جلسه دادرسی 27/6/69 آقای (ج )حضورداشته و با شتریح شکایت خود دادگاه به او خطاب نموده آیا حاضریدسوگند یادکنید(گفت ) حاضرم ، سوگند یاد می کنم که حقیقت رابگویم من با.. سوگند یاد می کنم که (ع ) سرم را شکسته و (م ) فحاشی کرده و کتک کاری و آقای ... منکر است. دلیل برائت از او مطالبه نشده و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی آقای (م ) را تبرئه نموده و درخصوص اتهام متهم ردیف دوم با امعان نظر به گواهی گواهان و امارات مندرج در پرونده به اینکه شاکی با اتیان سوگند اظهار داشت که آقای (ع ) به سرم زده و سرم شکسته است فلذا بزه انتسابی وی محرز است و حسب بند 8 ماده 186 قانون دیات متهم را به ثلث دیه در حق شاکی (ج ) محکوم می نماید و درباره متهم ردیف سوم هم حکم محکومیت صادر شده . (ع ) به محکومیت خود اعتراض نموده و دادگاه به رای خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشرو ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دایدرا دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض محکوم علیه مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. با استنباط به حصول علم به تحقق بزه برای حاکم محکمه در مورد محکومیت (ع <و: چون ایراد واعتراض موثری که نقض دادنامه صادره در قسمت فوق را ایجاب نماید معمول نشده با اصلاح حکم فوق در قسمت دیه موضوع محکومیت مستدعی تجدیدنظر به دیه کامل یک مرد مسلم مستندا" به ماده 33 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعبه دیوان عالی کشور ورد اعتراض پرونده اعاده می شود.

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

110
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
876
تاریخ تصویب :
1369/08/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :