جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1712/3369
تاریخ رسیدگی : 23/2/70
شماره دادنامه : 84/12
فرجامخواه : رسیدگی به اعتراض محکوم علیه
مرجع رسیدگی : شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور
هیات شعبه : آقایان ... رئیس و ... مستشار

خلاصه جریان پرونده :
بر حسب محتویات پرونده دادسرای عمومی به اتهام آقای الف 19 ساله اهل و مقیم. .. قریه ... 0و متاهل و دارای یک اولادبه ارتکاب زنای محصن و بعنف با محارم و قتل نفس عمدی چهارنفر بنامان : 1 مرحومه (ع ) فرزند2 ... آقای (ح ) فرزند12 ... ساله 3 آقای (ز)12ساله 4 آقای (ه) 5 ساله با آلت قتاله به مواضع حساس باسبق تصمیم و سرقت مقرون به آزار رسیدگی کرد با عنایت به شکایت اولیاءدم و گزارش صریح و مشروع مامورین انتظامی و صورت جلسات تنظیمی و مواجهه حضوری و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات شهود که قبل از واقعه متهم را در محل مشاهده و بعد از آن نیز گواهی داده اند و استشهاد به پیوست پرونده و کشف آلت قتاله و لباس خون آلود متهم و کشف مال مسروقه از ید متهم و تعلق آن به مقتول و اقار صریح متهم در خصوص زنای بعنف با محارم و قتل نفس و سرقت وجود اختلاف بین متهم و خانواده مقتوله توجها" به سایر قرائن و دلایل و قرائن قویه و اماارت موجود اتهامات انتسابی به متهم را محرز دانسته باستناد ماده 99 قانون حدود و قصاص و مواد 1و 2 از قانون حدود و قصاص و ماده 218 از همان قانون درخواست تعیین کیفر برای متهم نموده است و در کیفرخواست شماره 1812/2/70 دادسرای عمومی ... متهم با طرف نقشه قتل و سرقت و ارتکاب زنای بعنف با استفاده و با اطلاع از غیبت سرپرست خانواده بعنف و بدون اذن وارد منزل مسکونی مقتولین شده و پس از ارتکاب بزه زنای بعنف باخاله خود و اخذ و سرقت جواهرات مشارالیها به منظور امحاء آثارو علائم و شهود واقعه حین کشمکش قربانیان بی گناه و معصوم را با قساوت به وسیله تبر و پاره آجر به گونه ای وحشتناک و بی رحمانه یکی بعد از دیگری عمدا" به قتل رسانده و سپس صحنه جنایت را ترک ومتواری شده است که خوشبختانه با تلاش به موقع و سریع مامورین وپیگیریهای دادسرا یکساعت بعد از وقوع جنایات دستگیر شده است با توجه به مندرجات اوراق پرونده متهم در کلهی مراحل تحقیق در مراجع قضائی و انتظامی و دادگاه به بزه های انتسابی اقرار نموده ضمن اقراربه زنای بدون عنف با خاله خود و ارتکاب قتل خاله و فرزندان او12 و 10و5 ساله خاله خود مدعی است که زنا بعنف نبود بکله با رضای مقتوله انجام یافته و در مورد ارتکاب قتلها نیز اظهارداشته است که از ترس برای اینکه زنا افشا نشود اقدام به قتل متقوله و فرزندان وی نموده است متهم در کلهی مراحل تحقیق آلت قتاله را بتر و موازائیک ذکر کرده و تاکید نموده است که اولین ضربه رابا تبر به (ز) زده و باالوین ضربه حیات از وی گرفته شده است و دومین نفری که کشته شده (ه)و سومین نفر(ح ) بوده است نامبرده در مورد قتل خاله خود بیان داشته است که پس از عمل زنا اول با موزائیک او را مورد حمله قرار داد و چون موزائیک شکسته با تبر اقدام به قتل خاله خود نموده است در تاریخ 19/2/70 دادگاه ویژه کیفری مستقردر ... در حضور متهم و وکیل تخسیری و اولیاءدم وآقای دادستان عمومی ... باتهامات متهم رسیدگی کرده و بااحراز اتهامات انتسابی به متهم بشرح دادنامه مورخ 19/2/70 با استناد به ماده 108 قانون تعزیرات در موارد اتهام سرقت به تحمل 74 ضربه شلاق واز لحاظ ارتکاب بزه زنا با محارم نسبی و قتل عمدی چهارباربه موجب بند الف و تبصره ذیل آن ماده و مواد 2و5 و15و27و28 قانون حدودو قصاص به پنج باراعدام محکوم نموده است پس از ابلاغ حکم محکوم علیه و وکیل تسخیری به رای صادره اعتراض کرده اند در تاریخ 19/2/70 دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده و آنرا وارد ندانسته و با بقاءدر رای پرونده را جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و وکیل وی باین شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشارالیه و نظریه کتبی آقای ... دایدار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر اقدام شایسته را تقاضا دارم دادنامه شماره ... ... .. فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده امر نظر به اینکه از طرف محکوم علیه و وکیل مشارالیه ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید بعمل نیامده با رد اعتراض مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می شود.

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

121
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
84
تاریخ تصویب :
1370/02/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :