جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 10/372116
تاریخ رسیدگی :
شماره دادنامه : 212
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوانعالی کشور
هیات شعبه : آقایان ... رئیس و ... عضومعاون

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی حسب مندرجات پرونده 1 آقای (الف ) به اتهام چهارفقره زنای محصنه بعنف با عروسش (ب ) 2و3 (ج ) و (د) به اتهام ایراد ضرب و جرح نسبت به (ه)تحت تعقیب دادسرای عمومی.0 قرار گرفته اند پس از انجام تحقیقات لازم آقای بازپرس بشرح قرار مورخه 24/10/69 قرار مجرمیت متهمین را صادر و به موجب کیفرخواست مورخ 10/2/70 تقاضای تعیین مجازات متهمین از دادگاه کیفری یک ... شده است پرونده به شعبه 18 دادگاه کیفری یک ... ارجاع جلسه رسیدگی دادگاه در تاریخ 12/10/70 با حضور طرفین تشکیل شاکیه اظهارکرده پدرشوهرم پنج بار به من تجاوز کرده و هر بار که به شوهرم گفتم شوهرم مرا تهدید کرد که نباید این امر فاش شود و خودش نیز مرا تهدید کرد که اگر این امر فاش شود من پدر و مادر تو را و خودم را خواهم کشت حالا از شوهرم طلاق گرفته ام تقاضای مجازات متهم را دارم. اتهام متهم (الف ) به نامبرده تفهیم شداظهارکرده ازاتهام وارده خبری ندارم بی مورد به من تهمت زده اند پدر ومادر این خانم او را تحریک کرده اند آقای ... وکیل دادگسرتی طی لایحه ای از اتهام انتسابی به متهم دفاع نموده اتهام (ج ) و (د) تفهیم شد منکر شده اند دادگاه قرار تامین متهم را تشدید و به قراربازداشت موقت تبدیل نموده و از حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی خواسته به طور محسوس و غیرمحسوس نسبت به موضوع تحقیق و تهیه گزارش شود پاسخ داده شده آقای (الف <و شخصی مومن وبی آزار است و وی رااعضاءشورا و ریش سفیدان محل مورد تایید قرار می دهند آقای رئیس دادگاه از ریاست کل دادگستری تقاضای معرفی مشاور نموده و آقای ... بعنوان مشاور معرفی شده است و مشارالیه بشرح نظریه مورخ 19/12/70 موضوع اتهام را ثابت ندانسته است سپس دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 24532/12/70 به شرح استدلال مذکوردررای (الف ) را از جهت زنای بعنف با محارم تبرئه نموده اما اتهام در حدبعمل منافی عفت احراز و وفق شده 102 قانون تعزیرات به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم نموده است و دو نفر متهم دیگر را نیز به طور مشترک و مساوی در ایراد ضرب نسبت به (ه) مجرم تشخیص داده و هر یک از آنان را به پرداخت یک دوم از یک صدم دیه کامله از نوع درهم نقره در حق شاکی محکوم نموده است. شاکیه به رای صادره معترض و تقاضای تجدیدنظر نموده پدر و برادر شاکیه نیز اعتراض نموده اند لوایح اعتراضیه به نظر ریاست دادگاه رسیده به نظر ورای خودباقیمانده سپس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوانعالی کشوراجمالا" مبنی بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
بسمه تعالی : صرفنظر از اینکه به موجب ماده 34 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعبه دیوانعالی کشور شاکی خصوصی نسبت به حکم برائت حق تجدیدنظرخواهی دارد و در مانحن فیه چون متهم برائت حاصل نکرده و به مجازات تعزیری محکوم شده است موردی برای تجدیدنظرخواهی شاکیه وجود ندارد با فرض اینکه موضوع پرونده قابل اعتراض باشد نظر به اینکه اعتراض موثری از جانب شاکیه بعمل نیامده تا مورد امعان نظر قرار گیرد و از لحاظ رعایت مقررات نیز ایرادی به رای صادره وارد نیست فلذا با رد اعتراض پرونده برای اقدام قانونی اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراء دیوان عالی کشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام یداله بازگیر،نشرنخستین
نشرهستان ، چاپ اول 1378

121
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
212
تاریخ تصویب :
1370/12/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :