جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 9/16/3605
شماره دادنامه : 74
تاریخ رسیدگی : 21/2/71
مرجع رسیدگی : شعبه 16دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیرو دادنامه شماره 7932/11/69 این شعبه پرونده به دادگاه کیفری یک ... ارسال (شده ) و چون بین شعب ششم و یازدهم دادگاه کیفری یک ... در مورد رسیدگی اختلاف شده پرونده بهاین شعبه ارجاع (شده ) و به موجب دادنامه شماره 224 19/5/70 شعبه یازدهم صالح به رسیدگی تشخیص (داده شده ) و پرونده اعاده شده است. شعبه یازدهمدادگاه کیفری یک ... به شرح دادنامه شماره 2494/7/70 با این استدلال که چون در شهرستان ... نزدیک به محل وقوع بزه دادگاه کیفری یک تشکیل گردیده به صلاحیت دادگاه کیفری یک ... قرار عدم صلاحیت صادر (کرده است.) دادگاه کیفری یک ... نیز به موجب رای شماره 1559/7/70 به صلاحیت دادگاه حقوقی یک قائم مقام دادگاه کیفری یک ... قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.
در تاریخ 15/8/70 و در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی دادگاه با حضور متهم و آقای ... فرزند و خانم. .. همسر مقتول تشکیل (شده است ) همسر مقتول اظهار کرده کلیه شکات به موجب رضایتنامه محضری شماره 2815976/8/70 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... 48 از شکایت خود گذشت نموده اند و خواستار آزادی متهم زندانی هستند.
دادگاه به متهم خطاب کرده هر مطلبی به عنوان دفاع در آخرین دفاع داری بیان کن 0 متهم اظهار کرده : ( من ازاولیای دم که درحق من گدشت کرده اند اظهار شرمندگی می نمایم و از کرده خویش نادم و پشیمان هستم. نزاع دسته جمعی بوده و من چاقو به آن مرحوم زدم ، ولی دقیقا" یادم نیست و هیچگونه دفاع دیگری ندارم. )
سپس دادگاه ختم دادرسی رااعلام وبه شرح دادنامه شماره 25108/8/70 با توجه به گذشت اولیای دم کبیر نسبت به گذشت آنان قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر (کرده ) و نسبت به دو نفر صغیر به اسامی ... و ... با احراز بزهکاری متهم مستندا" به ماده 2 قانون حدودو قصاص به لحاظ رعایت غبطه صغار و به استناد ماده 3 قانون دیات متهم را به پرداخت دو برابر دیه سهم آنان با تذکر اینکه انتخاب نوع دیه با جانی است محکوم نموده است. آقای دادیاراجرای احکام باموافقت آقای دادستان ... به رای صادره معترض (شده ) و اعلام نموده غبطه دو نفر صغیر از ناحیه امور سرپرستی دادسرای ... در نظر گرفته شده ، اما دادگاه کیفری به آن توجه ننموده و با وجود اینکه وفق ماده 52 قانون حدود و قصاص و ماده 1242 قانون مدنی و مواد1207 لغایت 1256 قانون مدنی عمل شده مع الوصف مورد توجه دادگاه قرار نگرفته و به جای اینکه قرار موقوفی تعقیب صادر کند متهم را به پرداخت دو برابر سهم دیه صغار محکوم نموده است. آقای رئیس دادگاه به شرح اظهارنظر مورخ 2/9/70 اعلام نموده با توجه به صدر ماده 52 قانون حدود وقصاص ... فقط مجاز است با رعایت غبطه صغیر قاتل را قصاص کند یا قصاص را به مقدار دیه یا متر یا بیشتر از آن تبدیل نماید و لاغیر و چون اثبات بره قتل عمدی واجرای آن قصاص و یااخذ دیه مزبور توسط محکمه ذیصلاح و آن هم وفق موازین شرعی و قانونی میسر است ،ایراد آقای دادیار محترم دادسرا فاقد ارزش قانونی است و بدین ترتیب به نظر و رای خود باقی مانده و سپس پرونده از طریق اجرای احکام به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده و چنین رای می دهند:
(اولا" با مطالعه رضایت نامه محضری شماره 15974 28/7/70 دوشیزه ... متولد سال 1355 و بالغ است ورضایت مشارالیها موثر در قضیه می باشد. ثانیا" درمورد رضایت بانو ... به قیمومت... (صغیر) که آقای دادیار اجرای احکام اعلام نموده و به استناد ماده 52 قانون حدود و قصاص سال 1361 باید قرار موقوفی تعقیب صادر شودموجه به نظر نمی رسد، زیرا منظور از قیم مقید در ماده 52 قیمی است که از طرف پدر یا جد پدری منصوب شده باشد. ثالثا" تصمیم آقای رئیس دادگاه نیز در مورد تعیین دیه به عنوان رعایت غبطه صغیر صحیح نیست ، زیرا بر اساس تصمیم متخذه از طرف شورای عالی قضائی سابق اختیارات حاکم شرع در خصوص مورد به جناب آقای دادستان کل کشور تفویض و به کلیه مراجع قضائی بخشنامه شده و جلب نظر معظم له ضرورت داشته است و از طرفی درجائی که تنها ولی دم صغیر باشد حسب فتوای حضرت امام خمینی قدس سره باید صبر کنند تا صغیر کبیر شود،فلذادادنامه شماره 25108/8/70 صادره از دادگاه حقوقی یک ... قائم مقام دادگاه کیفری یک نقض ورسیدگی مجددبه نزدیکترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم ارجاع می گردد. )

مرجع :
قانون مجازات اسلامی درآیینه آرا دیوان عالی کشور(قتل عمد)جلد2 تالیف یداله بازگیر ،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ، 1376
49
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
74
تاریخ تصویب :
1371/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :