جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


تاریخ 28/6/71 شماره دادنامه 126 کلاسه پرونده 70/18

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :مقررات مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش موضوع لایحه قانونی مصوب 12/7/58 شورای انقلاب اسلامی در تاریخ صدورحکم بازنشستگی شاکیان هردو پرونده (1/10/66) با تصویب قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به مورد حاکمیتی نداشته است بنا به مراتب دادنامه شماره 318-31/6/69 شعبه بیستم که مبین این معنی است موافق اصول وموازین قانونی تشخیص می گردد .
این رای به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *

شماره ه/70/18 18/6/72
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای حمیدمحمدزاده .
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراءصادره ازشعب پنجم وبیستم دیوان عدالت اداری .
مقدمه -الف :شعبه بیستم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/606موضوع شکایت آقای ناصرشهروان بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته فسخ بازنشستگی و اعاده بخدمت طی دادنامه شماره 318-31/6/69چنین رای صادر نموده است ، نظر بر اینکه برابر لایحه جوابیه ملاحظه می شودکه شاکی برابر مقررات ماده واحده لایحه قانونی تعدیل سازمانهای ارتش مصوب 12/7/58 شورای انقلاب به منظورمتعادل ساختن سازمان باداشتن بیش ازبیست سال سابقه خدمت ازتاریخ 1/10/66 بازنشسته گردیده است و هرچندکه ژاندارمری در پاسخ اعلام نموده که بموجب رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چنین اقدامی براساس لایحه تعدیل قانونی شناخته شده است لیکن چون قانون جدیدارتش که مصوب 7/7/66 بوده از تاریخ 7/9/66 لازم الاجراءو جایگزین قانون سابق ارتش گردیده و باتوجه به اینکه در مواد 126 و 127و تبصره ماده 128آن مقررات تعدیل پیش بینی شده علیهذا با تصویب مواد و تبصره مذکور لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش مصوب 12/7/58 نسخ ضمنی گردیده و بالنتیجه در زمان اقدام ژندارمری (1/10/66) مجوزی برای استناد به لایحه تعدیل مصوب 1358که نسخ گردیده وجود نداشته علیهذا حکم به فسخ تصمیم مزبور مبنی بر بازنشستگی شاکی صادر و اعلام می گردد .
ب : شعبه پنجم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/1135موضوع شکایت آقای حمید محمدزاده بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته اعاده به خدمت طی دادنامه شماره 1062-29/10/69 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه اقدامات انجام شده در خصوص بازنشستگی برطبق موازین و مقررات ماده واحده مصوب 12/7/58 شورای انقلاب بوده اعتراض به نحوه بازنشستگی وارد نیست علیهذا حکم به رد شکایت صادرمی گردد .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید .

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 2914162/7/1372
3
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
126
تاریخ تصویب :
1371/06/28
تاریخ ابلاغ :
1372/07/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :