جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مطابق ماده 1235قانون مدنی نمایندگی مولی علیه درکلیه امورمربوط به اموال وحقوق مالی اوباقیم است ونیزبرحسب شق 2ماده 481قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست پژوهشی ازقیم پذیرفته است بنابراین ابلاغ حکم به قیم منشاءاثرقانونی است وابلاغ به ناظرولواستصوابی باشدلازم نخواهدبود
حکم شماره 764-9/4/26شعبه 3و169-25/1/26شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
764
تاریخ تصویب :
1326/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :