جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگربرطبق ماده 1222قانون مدنی برای صغیردرضمن تعیین قیم ناظرمعین گرددوحدوداختیارات اوهم استصوابی باشدچون تمام اقدامات قیم بایستی با تصویب مشارالیه انجام یابدبنابراین ابلاغ دعوی به ناظراستصوابی نیزلازم خواهدبود.
حکم شماره 1044-24/6/25شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1044
تاریخ تصویب :
1325/06/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :