جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 15/26/3926
شماره دادنامه : 1923
تاریخ رسیدگی : 30/1/72
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند ... شغل آزاد، متهم است به قتل غیرعمدی مرحوم (ب ) در اثر عدم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی بدین شرح که : متهم سرکارگر و مسئول خراب کردن ساختمان قدیمی بوده (است.) ایشان به اتفاق چند کارگر افغانی آنجا مشغول بوده اند که دو کارگر افغانی مشغول خراب کردن دیوار می شوند که در حین خراب ردن ، دیوار سقوط می کند و یکی از آنها فوت می کند.
متهم می گیوید: ( من روز قبل با آنها گفتم تا من نباشم کسی حق ندارد دیوار را خراب کند. ) یکی از کارگرهای افغانی مطلب متهم را تایید می کند و می گوید : (صدای سرکارگر را شنیدم که می گفت کسی این دیوار را خراب نکند. ) نظریه وزارت کار این است که این دیوار قدیمی بوده و طبق موازین تخریب نشده ،اول زیردیوار خالی شده و دیوار روی سر آنها ریخته است.
دادسرای تهران طی کیفرخواست شماره 1912/1/71 تقاضای مجازات متهم را کرده است. سپس دادگاه کیفری یک تهران شعبه 131 پس از قبول متهم به اینکه 50% مقصر می باشد وی را به پرداخت نصف دیه محکوم کرده است. حکم صادره از طرف وکیل متهم مورد اعتراض واقع (شده ) و دادگاه با بقاء بر رای خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال (کرده ) و مالا" به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده و با ملاحظه خصوصیات حادثه ، نظریه اداره کار و کارشناسان رسمی در مورد تخریب دیوار که موجب مرگ کارگرشده است قابل تصدیق نیست ، لذا رای صادره نیز قابل ابرام نمی باشد. چون به طور کلی در باب ضمانات و اسباب ضمان دیه اولا" به ذمه مباشر مستقر خواهدشد. در باب اجتماع سب و مباشر هم در صورتی سبب ضامن است که اقوی باشد از مباشر، بنابراین حتی صورت تساوی سبب ومباشر باز هم مباشر ضامن است ( به مسائل مربوط در تحریر الوسیله مراجعه شود) و در فرض حادثه کارشناسان سبب و مباشر را مساوی فرض کرده اند و دیه پنجاه درصد معین شده است و عین مسئله درجلد42 ص 109 جواهرالکلام به این صورت مطرح است (لواشتراک ثلاثه فی هدم حائط) و صاحب جواهر و محقق روایت را حمل کرده اند بر ضمانت کسانی که درتخریب شرکت داشته اندواین معنی علی القاعده نیز می باشد، بنابراین رای صادره مبنی برضمانت پنجاه درصد مطابق موازیننبوده نقض می شود و جهت طرح درشعبه هم عرض ارسال می گردد. )

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

78
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1923
تاریخ تصویب :
1372/01/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :