جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1326/3537
شماره دادنامه : 757/26
تاریخ رسیدگی : 8/10/70
مرجع رسیدگی : شعبه 26 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند ... شغل بنا متهم به قتل غیرعمدی ... مرحومه (ب ) به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی در کار بنائی (است ) بدین شرح که متهم برای ساختن و چیدن دیوار در منزل آقای (ج ) همسر مقتوله اجیر می شود، ولی طبق گزارش اداره کار و کارشناس رسمی دادگستری که حتی قبل از وقوع حادثه صورت گرفته بود به غیر فنی بودن دیوار و احتمال ریزش آن اعتراض شده بود و شوهر متقوله هم یک بار در مقابل همسایه به بنا گفته بود: (ظاهرا" این دیوار با این ارتفاع نیاز به محکم کاری بیشتری دارد)که بنا در جواب گفته بود: (اگر طوری شد به عهده من ) در نتیجه درساعت 7 شب 29/2/69 هنگامی که خانم (ب ) همسر آقای (ج ) به قصد کار روزمره در کنار همان دیوار قرار می گیرد، دیوار مذکور از قسمت انتهائی متصل به دیوار کوچه که ارتفاع آن حدود 5 متر بوده و در پشت آن به دست خود بنا خاکریز شده بود بر روی خانم (ب ) ریزش می نماید که این امر موجب فوت نامبرده می گردد.
نظر به شکایت اولیای دم دادسرای شهرستان ... طی کیفرخواست شماره 24114/8/69 نظر به دلایل مذکور طبق ماده 6 قانون دیات تقاضای مجازات متهم را نموده (است و) دادگاه کیفری یک ... شعبه 6 به علت مطالبه دیه از طرف اولیای دم استنادا" به قانون دیات متهم را به پرداخت پنج هزار درهم نقره در ظرف دوسال محکوم نموده البته با کسر سهم پدر و مادر مقتوله که رضایت خودشان را کتبا" اعلام داشته اند. حکم صادره از طرف متهم مورد اعتراض واقع (شده )و دادگاه با بقاء بر رای خود پرونده را به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارسال نموده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده آقای (الف ) در رابطه با صاختن دیوار که بر روی خانم (ب ) ریخته و موجب مرگ وی شده ، رای صادره مبنی بر ضمانت متهم مطابق موازین بوده و اعتراض موجهی ارائه نشده (است ) لذا رای ابرام می شود و پرونده طبق بند ب ماده 10قانون تجدیدنظرجهت اقدام شایسته ارجاع می گردد. )

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

78
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
757
تاریخ تصویب :
1370/10/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :