جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 711/3209
شماره دادنامه : 56/11
تاریخ رسیدگی : 31/1/70
تجدیدنظرخواه : آقای مهدی
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 7327/4/69 صادره از شعبه 132 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : دادسرای عمومی ... آقای مهدی ... فرزند. .. را به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی مورد تعقیب قرارداده و به موجب کیفرخواست صادره جرم انتسابی را با مواد 1و3 قانون دیات تطبیق و درخواست تعیین کیفرکرده است مندرجات اوراق پرونده از فوت آقای نور تبعه افغانستان به علت برق گرفتگی در کارگاه ... حکایت دارد و طبق نظریه بازرس کار علت وقوع حادثه نصب و راه اندازی الکترو پمپ به وسیله شخصی که هیچ گونه تخصص و و تجربه و آگاهی در خصوص برق نداشته تشخیص (داده شده ) وکارفرمای مربوطه (را) به لحاظ محول کردن امور مزبور به متوفی مقصر اعلام نموده (است.)
شعبه 133 دادگاه کیفری یک ... به موضوع رسیدگی کرده و به علت اعتراض مهم نظریه کارشناسان رسمی را در زمینه علت وقوع حادثه منجر به فوت کسب نموده ودر خاتمه رسیدگی با توجه به اینکه برادر مقتول ولی دم وی نیست و رضایتش موثر نمی باشد و مجرمیت متهم محرز و اولیای دم مقیم افغانستان و غایب می باشند، به استناد مقررات ماده 525 قانون حدود و قصاص و بر مبنای نظریه کارشناسان رسمی که متهم را در حدود دوسوم مسئول و قمصر وقوع حادثه تشخیص داده اند وی را به پرداخت هشت هزار و هشت صدوهشتاد و سه درهم به اضافه یک سوم آن محکوم کرده و مهلت پردات را دوسال تعیین نموده (است.)
محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظرکرده (است.) پرونده پس از اعلام نظر قاضی صادرکننده حکم جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ... دادنامه شماره 7327/4/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
(بسمه تعالی. نظر به اینکه اعتراض قابل توجه و موثری که نقض حکم تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و با توجه به محتویات پرونده از لحاظ تطبیق موضوع با مقررات قانون ورعایت ترتیبات رسیدگی ایرادی مشهودنیست ، اعتراض مردود اعلام و دادنامه شماره 7327/4/69 ابرام می گردد. )

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

78
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
56
تاریخ تصویب :
1370/01/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :