جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 385618
شماره دادنامه : 516/20
تاریخ رسیدگی : 19/7/71
تجدیدنظرخواه : محکوم علیه و وکیل مدافع
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 14228/5/1371 صادره از شعبه 18 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیرو گزارشهای مورخه 22/7/69و2/11/70 آقای (الف ) فرزند ... به ارتکاب قتل عمدی مرحوم (ب ) (متهم شده است ) که دادگاه کیفری یک ... با اجرای قسامه مستندا" به بند الف ماده 2 و مواد 5،15،37،38 ق 0ح 0ق به قصاص نفس حکم صادر کرده و شعبه بیستم دیوان عالی کشور طی رای 254/20 نسبت به تضمین سهم دیه صغار ایراد گرفته (است.)
پرونده در شعبه دیگر دادگاه (شعبه 18) مجددا" رسیدگی شده (و این شعبه ) مورد را از موارد لوث (تشخیص داده ) و ظن نزدیک به علم برای خود حاصل دیده و با اجرای قسامه جرم انتسابی به متهم را محرز (دانسته ) و تاکید کرده هیچ شکی برای دادگاه در این خصوص وجود ندارد و بر وفق مواد 1،2،5،15 و43 با رعایت ماده 59 قانون فوق الذکر متهخم را به قصاص محکوم کرده (است که ) با اعتراض وکیل محکوم علیه پرونده در این شعبه مورد بررسی قرار گرفته و از جهت اینکه قسامه با لفظ جلاله صورت نگرفته ودستور رای قبلی جهت ایداع با تضمین سهم دیه صغار کاملا" انجام نشده آن را جهت رفع نقص برگشت داده و به شرح صورتمجلس تنظمی (بدون تاریخ ) (از) سه برادر تنی مقتول و فامیل نسبی او با استماع موعظه حاکم دادگاه و تفهیم صیغه قسم شرعی با لفظ جلاله اتیان سوگند به عمل آمده و قبض بانکی سهم صغار نیز پیوست پرونده گردیده (است.) بااعلام ختم دادرسی و به لحاظ رفع نواقص رای اصلاحی با ذکر دلایل و شرح جریان و اجرای قسامه بزه انتسابی به متهم را محرز (دانسته ) و تاکید کرده (است که ) هیچ شکی برای دادگاه در این خصوص وجود ندارد و کوفق مواد15و43 با رعایت ماده 59 ق 0ح 0ق و مواد244و245و248وتبصره 2 نهایتا" متهم را به تحمل مجازات قصاص نفس محکوم کرده است.
آقای ... تجدیدنظرخواهی و اعتراض کرده ، دادگاه مجددا" طی مرقومه مورخه 11/6/1371 با رد اعتراض در عقیده خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(با توجه به مجموع اوراق پرونده و دلایل استنادیه در کیفرخواست و احکام صادره از جمله اقدامات دادگاه در انجام رفع نقص و نظر به اینکه از جانب معترضان ایراد و اشکال موجهی نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به عمل نیامده و به نظر نمی رسد، لذا دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. )

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

78
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
516
تاریخ تصویب :
1371/07/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :