جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 11/379416
شماره دادنامه : 391
تاریخ رسیدگی : 3/7/1371
فرجامخواه : ولی دم
فرجامخوانده : آقای (ب )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 7247/4/71 صادره از شعبه چهارم دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پاسگاه مرکزی ژاندارمری ... به موجب گزارش مورخ 26/11/69 به دادسرای ... اعلام نموده که جوانی به نام (الف ) بیست ساله که کارگر قنادی ... بوده در بیمارستان ... فوت نموده است. با تحقیقات انجام شده از ارحام و بستگان و صاحب کارگاه شیرینی پزی و همکاران متوفی معلوم شده نامبرده در شیرینی پزی ... متعلق به آقای (ب ) کارگر بوده و مدت شش ماه در آنجا اشتغال به کار داشته و در شب حادثه برای تهیه کیک سفارشی بعدی ازپایان کار روزانه ابتدا به خانه خود رفته و بعد از سرکشی کوتاهی به همسر خود، شام خود را به کارگاه برده و در ساعت شش صبح روز بعد که برادر صاحب کارگاه برای تحویل آرد به محل آمده مشاهده کرده که متوفی روی پله های پشت در ورودی زیرزژمین شیرینی پزی افتاده است.
پزشکی قانونی با معاینه جسد و انجام آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی اظهارنموده که علت مرگ (الف ) مسمومیت در اثر گاز اکسید دوکربن بوده که منتج به نارسائی تنفسی و ایست قلبی گردیده است. پدر متوفی از صاحب کار فرزندش اعلام شکایت نموده و اظهار داشته که مادر متوفی قبلا" فوت نموده و وارث (الف ) یک فرزند صغیر و همسر و پدرش می باشد. بازرس اداره کار با معاینه محل ضمن شرح حادثه و چگونگی محل کارگاه نهایتا" اظهارنظر نموده (حادثه در اثر عدم تهویه مناسب کارگاه و بالارفتن غلضت اکسیدوکربن و کمبود اکسیژن کارگاه بوده است و به استناد مواد13و14 آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاهها و بند اخیر ماده 171 قانون کار کارفرما متخلف بوده و قابل تعقیب است.) ریاست ناحیه گازرسانی با مشاهده محل اظهار نظر نموده که لوله کشی گاز مغازه مطابق نقشه واستاندار بوده است.
دادسرا با وصول نظریه های پزشکی قانونی و کارشناس اداره کار به صاحب کارگاه به نام (ب ) به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به فوت تفهیم اتهام نموده و با اخذ تامین و آخرین دفاع قرار مجرمیت نامبرده را صادر نموده که به موافقت دادسرا رسیده و کیفرخواست شماره 2813/7/70 علیه آقای (ب ) تفهیم (کرده )وبه استناد ماده 2 قانون دیات درخواست مجازات متهم را نموده است.
شعبه چهارم دادگاه کیفری یک ... با انجام دادرسی به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره 7247/4/71 به لحاظ عدم احراز سببیت حکم برائت متهم را صادر نموده است.حکم صادره ابلاغ شده (است.) ولی دم نسبت به رای برائت اعتراض و درخواست رسیدگی تجدیدنظر نموده است. چون آقای رئیس دادگاه به عقیده خود باقی بوده پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظر به دیوان عالی شکور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض وارده و تایید دادنامه شماره 7247/4/71 فرجامخواسته مشاوره چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی. مستفاد از مجموع محتویات اوراق پرونده نظر به اینکه دلیلی بر الزام متوفی به انجام کار اضافه در شب از ناحیه کارفرما مشهود نیست و نظر به اینکه متوفی نیز می توانسته با به کار انداختن هوا کشهای موجود وبازکردن پنجره نسبت به تهویه هوای داخل کارگاه اقدام کند، نتیجتا" دادنامه معترض عنه شماره 7247/4/71 شعبه چهارم دادگاه کیفری یک ... تنفیذ و اعتراض ولی دم مردود اعلام می شود. )

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

78
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
391
تاریخ تصویب :
1371/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :