جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 827/3476
شماره دادنامه : 3/27
تاریخ رسیدگی : 19/6/70
مرجع رسیدگی : شعبه 27دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : به گزارش قبلی دردادنامه شماره 262259/2/68 آقای دکتر (الف ) فرزند ... به اتهام ارتکاب یک فقره قتل غیر عمدی مرحوم حسین ... ناشی از عدم رعایت ضوابط پزشکی هنگام عمل جراحی در شعبه 147 دادگاه کیفری یک ... محاکمه (شده ) و دادگاه به محکومیت وی به میزان پنجاه درصد پرداخت پنجهزار درهم (نصف دیه کامله ) اظهار نظر کرده (است ) و پرونده در اجرای ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 27 ارجاع گردیده و شعبه مذکور طی دادنامه فوق الاشعار رای به عدم تنفیذ نظریه صادره از شعبه 147 دادگاه کیفری یک ... صادر نموده (است ) که پرونده در اجرای ماده 288 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری به شعبه 132 دادگاه کیفری یک ... ارجاع (شده ) و مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است.
شعبه اخیرالذکر طی دادنامه شماره 242/2/70 رای به برائت متهم مارالذکر از اتهام بزه انتسابی صادر نموده که رای صادره مورد اعتراض اولیای دم واقع (شده ) و با تقدیم لایحه ای خواستار نقض حکم صادره و تجدیدنظر گردیده اند. متعاقبا" دادگاه ضمن بقاء بر رای خود و مردود دانستن اعتراض تجدیدنظرخواهان پرونده را در اجرای ماده 3 قانون تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال (کرده که ) به لحاظ سابقه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و ارواق پرونده و دادنامه شماره 242/2/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده صرفنظر از اینکه در نظریه کمیسیون پزشکی قانونی آمده است : (2 نحوه عمل (باتوجه به ) اینک وسایل احیا در مطب (ناقص بوده است ) انجام چنین عملی در درمانگاه درست است یاخیرمورد سوال است. 3 نحوه عمل آقای دکتر ... در احیای قلبی تنفسی بیمار در درمانگاه کافی نبوده است ) که (به ) مجهز نبودن امکانات پزشکی وناقص بودن اقدامات لازم در قرارمنع تعقیب دادسرای انتظامی نظام پزشکی نیز اشاره شده ، اگرچه سهل انگاری متهم در مورد متوفی نفی و قرار منع تعقیب صادر گردیده (است.) بالجمله اگر متهم از نظر تخلف از مقررات نظام پزشکی مقصر هم نباشد ولی مسئله ضمانت خون متوفی ربطی به تقصیر یا قصور در تخلف از مقررات قانون ندارد و به نظر می رسد مورد از موارد ماده 25 قانون دیات است. علی هذا دادنامه فوق الاشاره صحیحا" صادر نگردیده نقض می گردد. پرونده در اجرای بند الف ماده 10 و ماده 5 قاهون تجدیدنظر مصوب سا67 جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض عودت داده می شود. )

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

78
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3
تاریخ تصویب :
1370/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :