جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 4/12/3650
شماره دادنامه : 8/12
تاریخ رسیدگی : 23/1/71
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوان عالی شکور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند ... شغل پزشک به اتهام قصور در امرپزشکی ونتیجتا" فوت مرحومه خانم (ب )دربیمارستان ... از طرف دادسرای عمومی ... تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفر خواست شماره 316/1/70 با توجه به شکایت اولیای دم و تحقیقات معموله مسئولین و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی به شرح صورتجلسه ضمیمه نامه شماره 47409/3/2610/7/68 پزشکی قانونی و قرائن موجوده به استناد مواد25و 3 قانو دیات تقاضای تعیین کیفرمتهم گردیده است.
دادگاه کیفری یک ... (شعبه 139) به موضوع رسیدگی (کرده ) و طی دادنامه شماره 4113614/9/70 چنین رای داده است :
(با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی ... و تحقیقات معمومله از مطلعین که در پرونده منعکس است و نظریه پزشکی قانونی و نحوه اظهارات و دفاعیات بلاموثر وکیل وی بزه انتسابی به متهم مذکور ثابت و محرز است. فلذا مستندا" به ماده 25 از قانون دیات اسلامی وبند ب ذیل مادتین 2و8 وبند6وتبصره ذیل ماده 3و5و6و9 از قانون دیات اسلامی با عنایت به اینکه حادثه فوت مرحومه خانم (ب ) مصادف با ماه حرام رخ داده است دادگاه آقای (الف ) را مجموعا" به پرداخت شش هزار و ششصد و شصت وشش درهم و دو سوم درهم مسکوک سالم در حق اولیای دم مقتوله و ورثه شرعیه مرحومه (ب ) محکوم می نماید و مدت پرداخت دیه از تاریخ وقوع حادثه فوت مجنی علیها دو سال می باشد. )
پس از صدور ابلاغ رای محکوم علیه نسبت به رای صادره اعتراض نموده و دادگاه ضمن رد اعتراض مذکور به تاریخ 25/10/70 پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال (کرده ) که به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزراش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تایید رای صادره دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده امر و نظر به اینکه از طرف محکوم علیه ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده ، با رد اعتراض مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته نتیجتا" ابرام می شود. )

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

78
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8
تاریخ تصویب :
1371/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :