جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 25/273951
شماره دادنامه : 1257
تاریخ رسیدگی : 16/2/72
فرجامخواه : زهرا
فرجامخوانده : اولیای دم مقتول
فرجامخواسته : دادنامه شماره 473/2/69 صادره از شعبه 136 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیرو گزارشهای قبلی بانو زهرا فرزند ... 65 ساله خانه دار که به اتهام دخالت غیرمجاز در امر پزشکی و تزریق آمپول فشار به خانم حامله ای ک در حال زایمان بوده و منجر به مرگ مادر و پسربچه نوزادش گردیده در دادگاه کیفری یک ... شعبه 136 محاکمه (شده ) و به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان و یک فقره دیه زن مسلمان و تحمل 6 ماه حبس تعزیری وپرداخت پنجهزار ریال بابت غرامت محکوم گردیده است. رای صادره مورد اعتراض محکوم علیها واقع (شده ) و درخواست تجدیدنظر کرده است. پرونده قبلا" دوبار به این شعبه آمده که اعتراض را نسبت به دیه مقتوله وارد ندانسته و آن را ابرام نموده ، ولی نسبت به نوزادش به لحاظ اینکه حسب اوراق پرونده حیات آن محرز نبوده دیه آن را قابل ابرام ندانسته و پرونده در این خصوص به عنوان ناقص اعاده گردیده (است ) که با استفساری که اخیرا" از پزشکی قانونی در مورد حیات جنینی شده جوابا" اعلام داشته اقدامات مامائی محلی در مرگ جنین داخل شکم و مادر موثر بوده (است ) لذا با رفع نقص مجددا" پرونده به این شعبه ارسال و ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تجدیدنظر تطبیق نمی کند، النهایه چنانچه محکوم علیها حبس را تحمل نکرده طبق بند یک تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب سال 69 که اخف به حال متهم است دادگاه می تواند حبس مذکور را به جزای نقدی مناسب تبدیل (کند) و به تجویزماده 33 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 دادنامه را اصلاح نماید. پرونده پس ازابرام به مرجع مربوط اعاده می گردد. )

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

78
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1257
تاریخ تصویب :
1372/02/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :