جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 19/363971
شماره دادنامه : 2029
تاریخ رسیدگی : 25/3/72
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :آقای (الف ) فرزند. .. ، 40ساله ،اهل وساکن ... کشاورز متهم است به قتل غیرعمدی مرحوم (ب ) فرزند ... در اثر دخالت در امر پزشکی ، بدین شرح که مرحوم (ب ) چندین سال مبتلا به بیماری روانی بوده و هرچه مداوا کرده اند موثر نشده (است.) فرزند او در قهوه خانه با متهم برخورد می کند و پس از مطرح شدن بیماری پدرش ، متهم اظهار داشته با داروی گیاهی و کشیدن پوست گوسفند به بدن بیمار او را درمان می کند. سپس به محل سکونت بیمار آمده و به دستور او یک بزغاله زد رنگ خردیاری شده و پوست آن را کنده ومقداری دواهای قدیمی بر آن مالیده اند و سپس آن را بر بدن بمیار کشیده اند و او را خوابانده لحاف روی او کشیده و پس از گذشت مدتی متوجه شده اند بیمار فوت نموده است.
بر اساس شکایت اولیای دم و اظهارات متهم وگواهی پزشکی قانونی که علت فوت را مسمومیت نوشته دادسرای عمومی ... به موجب کیفر خواست شماره 1251/6/70 تقاضای تعیین کیفر نموده (است و) دادگاه کیفری یک ... به شرح دادنامه 291220/7/70 با توجه به گواهی پزشکی و اعتراف صریح متهم اتهام انتسابی را محرز دانسته نامبرده رابه پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس و پرداخت یک دیه کامله به اولیای دم در ظرف دو سال محکوم نموده است که رای دادگاه از جانب محکوم علیه مورد اعتراض واقع شده و با بقای دادگاه بر رای خود پرونده به دیوان عالی کشور شعبه 26 ارسال گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عبضو ممیز و اوراق پرونده کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ... دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده واظهارات مطلعین و اعترافات متهم و گواهی پزشکی قانونی سببیت و مباشرت مشارالیه در پوشاندن پوست بزی که در آن داروهای حاد و گرم پاشیده شده بر بدن متوفی و توجه به اینکه دخالت بستگان متوفی نیز به دستور متهم و برای کمک به او بوده است و در استفتائی که از محضر مراجع تقلید (ادم الله ظلهم ) شده است فرموده اند(اگر این عمل سبب فوت بیمار شده دیه ثابت می شود) باتوجه بهمراتب مزبور رای دادگاه مبنی بر پرداخت دیه توسط متهم در حق اولیای دم بر طبق موازین می باشدوباملاحظه اعتراض محکوم علیه دلیلی در آن به نظر نرسید که موجب نقض رای صادره باشد و لذا طبق بند ب ماده 10 قانون تجدیدنظر، رای دادگاه ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می شود. )

مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

78
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2029
تاریخ تصویب :
1372/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :