جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


کلاسه پورنده : 1627/33831
شماره دادنامه : 885/27
تاریخ رسیدگی : 5/8/71
فرجامخواه : ... 0
فرجامخواسته : دادنامه شماره 71140صادره ازشعبه 8 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) فرزند ... 27 ساله زراع اهل و ساکن قریه ... بی سواد، معیل ، شیعه ، تبعه ایران ، فاقد پیشینه محکومیت کیفری متهم است به قتل غیرعمدی پسربچه سه ساله ای به نام. .. بدین شرح که پدر مقتول در صفحه 120 و غیر آن گفته است : (ما با متهم همسایه هستیم و اختلاف قبلی هم نداشتیم ، ولی پسرمادر اطراف حیاط ایشان یا در داخل حیاط ایشان طبق عادت بچگانه بازی می کرده و چون (الف ) (متهم ) سگ دارد فرزندم را سگ ایشان گاز گرفته وبه طور خطرناک زخمی کرده یا اینکه متهم در همان روز با تراکتور که تریلر هم به دنبالش بسته بوده درخت حمل می کرده که به بچه ام اصابت کرده و متهم دستپاچه شده و او را از صحنه برداشته و بچه راپنهان کرده که مرده است و پس از مرگ او را به فاصله سه کلومتری در بالای کوه رها کرده است و متهم سگ دارد و معلوم می شود که سگ او فرزندم را از ناحیه گلو زخمی کرده و فرزندم در همان لحظه ها در محوطه حیاط با او بازی می کرده . )
متهم بزه انتسابی را در تمام مراحل تحقیق انکار کرده وگفته : (از قتل مقتول به هیچ وجه اطلاعی ندارم. نه ازطریق خودم بالمباشر نه از طریق تراکتور نه از طریق سگم و به وی آسیبی نرسانیده ام. )
درصفحه 52 شاهد گفته است : (سگ در آن روز بسته بوده ) و در صفحات 90و91 شهود از متهم نقل قول کرده اند که گفته است : (خوب کردم بچه را کشتم. )
طبق گواهی پزشک قانونی خراشهای گردن در نتیجه چنگ و دندانهای حیوانات... می باشد و علت مرگ سرما و برودت هواست. بر اساس شکایت اولیای دم دادسرای عمومی ... به موجب کیفرخواست شماره 202 1/2/71 تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری شعبه 18طی دادنامه مورخ 11/5/71 با توجه به محتویات پرونده وگزارش ضابطین وتحقیقات و عدم دفاعیات موجه متهم و ... (اقرار) وی بر اینکه (مقتول در مواقع حادثه در محوطه حیاط ما بوده ) و ... اظهارات شکاه و نحوه برخودر متهم پس از وقوع حادثه و اجرای مراسم قسامه مهم را به پرداخت یک فقره دیه کامله محکوم نموده (است ) که مورد اعتراض وکیل محکوم علیه قرار گرفته مبنی بر اینکه ( در بدن متوفی آثار ضرب و جرح وجود ندارد و قتلی واقع نشده و از شهود وی استماع شهادت نشده و پزشک علت مرگ را سرما ذکر کرده و ممکن است بچه را خودشان کتک زده باشند و قهر کرده و به طرف جنگل رفته و گم شده و از سرمازدگی مرده باشد) و لذا تقاضای تجدیدنظر کرده (است ) و دادگاه مزبور به نظر خود باقی مانده و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر عدم قابلیت تجدیدنظر دادنامه شماره 11140/5/71 فرجامخاسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی با توجه به محتویات پرونده درخواست تجدیدنظر با هیچ یک از موارد مذکور در ماده 6 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب سال 1367 تطبیق نمی کند، لذا ضمن رد درخواست مزبور و ابرام دادنامه فوق الاشعار پرونده به مرجع مربوط بازگشت داده می شود. )
مرجع :
کتاب قتل شبیه عمد و خطای محض ، جلداول ، تالیف یداله بازگیر
ازانتشارات ققنوس ،چاپ اول ،چاپ دیبا، سال 1376

78
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
885
تاریخ تصویب :
1371/08/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :