جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 27/389223
شماره دادنامه : 1040
تاریخ رسیدگی : 16/10/71
تجدیدنظرخواه : مشاور قضائی حاکم و (ح )
تجدیدنظرخوانده : دادگاه
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ... شعبه 134دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (ع ) فرزند27 ... یا28 ساله اهل وساکن .. فرش فروش 2 (ح ) فرزند ... 26یا27 ساله اهل و ساکن ... کارمند. ردیف اول متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به (ر) منتهی به برداشتن طحال وی و ورود نقص عضو به میزان 20% ردیف دوم متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به (ع ) بدین شرح بنا به شکایت آقای (ر) در برگ 1 پرونده اظهار می دارد که به خانه برادرش (ح <و مورخه 24/12/70 در وقت افطار می رود متوجه می شودچند نف رقصد تعرض به خانه برادرش دارند واو را از خانه بیرون کشیدند من در صدد جدا کردن آنها بر آمدم که مورد اصابت چاقوقرارگرفتم. و در دو نقطه ران و شکم مورد اصابت چاقو قرار گرفتم و(ح ) در برگ 4 نیز تایید حرفها یبرادرش را می نمایدوعلت درگیری رامی گوید نمی دانم و هدف آن برادرم بوده و دو نفر به نام (ت ) و (ع )را مشاهده کردم و (ر) در برگ 15 می گوید : (ل ) و (ت ) که سابقه چاقوکشی هم دارد با چاقو زد. تعداد آنها 7الی 8 نفر بودند،شاهد عینی (پ )19 ساله در برگ 1 می گوید: نزاع را مشاهده کردم ، دیدم (ع ) و آقای (ح ) و شخص دیگر با هم منازعه می کردند، هواتاریک بود دقیقا" ندیدم چاقو در دست چه کسی بود، دیدم چیزی از دست آقای (ع ) به زمین افتاد، در همین حین آقای (ر) از ناحیه پهلو و باسن زخمی شد و شاهد دیگر به نام (س ) در برگ 20(ر) و(ع ) را در درگیری دیده و در برگ پزشکی برگ 25و26 نظر داده که به علت چاقوخوردگی در پهلوی چپ آقای (ر) طحال وی برداشته شده و نقص عضو به میزان بیست درصد سیستم دستگاه ایمنی ایجاد شده . آقای (ر) در برگ 33 شرح درگیری را می دهد و آقای (ت )25 ساله دربرگ 38 اتهام را بقول نمی کند و می گوید: چند روز قبل از نزاع ،به شمال رفته بودم. و اهالی در برگ 39اظهاربی اطلاعی نسبت به (ت )می نمایند و در برگ 51 همسر آقای (ع <و شکایت از (ح ) و (ر) می نماید مبنی بر اینکه آنها مزاحمت برای خودم و مشتری هایم ایجادمی نمایند و در برگ 54 کلیه اظهارات وی تایید شده است و در برگ 75شرح مزاحمت های آنرا می دهد. متهم ردیف دوم در برگ 87 شرح می دهدکه (ع <و(ت ) (مرا از خانه بیرون کشیدند و چند نفر دیگر کمین کرده بودند، روی سر من ریختند و مرا شروع به زدن کردند. برادرم به صدای من از خانه بیرون آمد، (ع <و و (ت ) او را کشاندند به طرف انتهای کوچه و مورد دو ضربه چاقو توسط آنها قرار گرفت. شکایت (ع ) از من دروغ بوده و چون دید حال برادرم خراب شده و ناقص نیز شده ، موضوع را عوض کرد و شکایت بی اساس کرد و تهمت به من زد و بااجیر کردن (ت ) که چاقوکش سابقه دار است در وقت افطار و خلوتی کوچه ، به خانه ما ریختند ه چاقو بزنند و فرار کنند. دادرا در برگ 118 با قرار مجرمیت متهمین نسبت به (ت ) به لحاظ کافی نبودن دلیل قرار منع پیگرد صادر می نماید و نسبت به اتهام (ع ) و اتهام ایراد ضرب و جرح ساده (ح ) بنا به شکایت شاکیان خصوصی ونظریات پزشکی و شهادت شهود و اظهارات برادر(ع ) به نام داود. .. وگزارش کلانتری 19 قرار مجرمیتشان صادر و دادسرای ناحیه دو ... طی کیفر خواست بدون شماره مورخه 27/3/71تقاضای مجازات متهمان (ع )و(ح ) را طبق ماد269 و با رعایت ماده 277 قانون مجازات اسلامی ماده 1 قانون حمل چاقو برای متهم ردیف اول می نماید. شعبه 134 دادگاه کیفری یک ... پس از بررسی ماهوی و اجرای مراسم قسامه نسبت به جراحات وارده طی دادنامه 25383/5/71 و احراز بزه انتسابی نسبت به متهم ردیف اول (ع ) دایر به ایراد جرح عمدی با چاقوبه (ر) به دلیل اقرار و قرائن و امارات دال بر اینکه متهم موصوف ، مجنی علیه را مجروح کرده است مورد را از موارد لوث دانسته و با توجه به جائفه بودن زخم مذکور در نامه پزشکی و اجرای مراسم قسامه متهم موصوف را به پرداخت یک سوم دیه کامله ظرف یک سال در حق (ر) به استناد بند الف ماده 482و ماده 302 قانون مجازات اسالامی و با توجه به انتخاب درهم یک سوم از ده هزار درهم محکوم نموده و در خصوص حمل چاقو نظر به عدم دلیل ، حکم برائت او صادر می نمایدو در خصوص اتهام (ح ) دایر بر ایراد جرح عمدی نسبت به (ع )پس از اجرای قسامه و اثبات ادعای خود، متهم موصوف (ح ) را به پرداخت 6.. درهم جهت دو زخم موجود در سر او که از نوع متلاحمه می باشد و نیز پرداخت یکصد درهم جهت زخم حارصه موجود در گوش به استناد بندهای یک و دو ماده 480 قانون مجازات اسلامی در حق (ع ) ظرف یک سال محکوم نموده و از جهت اعتراض به قرار منع پیگرد(ت ) ارجاع به محاکم کیفری دو داده مشارو قضائی حاکم نسبت به قرارمنع پیگرد (ج ) مبنی بر اینکه مدعی (حضور) خود را که در شمال بوده به اثبات نرسانده و عدم بررسی آلت جارحه اعتراض می نمایدوآقای (ح ) اعتراض به محکومیت خود نموده مبنی بر اینکه در تاریکی شب به من حمله شده و برادرم مجروح گردیده آیا حق دفاع ندارم ؟ و شکایت نمودم به شکایتم اعتناء نشده و تشویق مهاجمین شده است. لذا تقاضای تجدیدنظرمی نمایند. دادگاه بر عقیده خودباقی مانده پرونده را جهت درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال داشته ودرنتیجه به این شعبه ارجاع شده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 25383/5/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده و امعان نظردر آن اعتراض ماشور قضائی حاکم موارد اس و با توجه به اینکه (ح ) در خانه بوده و به او حمله شده حق دفاع داشته ، محکومیت وی موجه نیست وارش برای برداشتن طحال معین نشده است ، لذادادنامه صادره مخدوش و نقض می گردد. پرونده در اجرای ماده 5 قانون تجدیدنظر، به دادگاه همعرض ارسال می گردد. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1040
تاریخ تصویب :
1371/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :