جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1711/2931
شماره دادنامه : 387/11
تاریخ رسیدگی : 10/6/69
تجدیدنظرخواه : آقای (الف )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره ... شعبه 10 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیرو گزراش مورخه 17/10/67 در خصوص اتهام آقای (الف ) به ایراد ضرب و جرح غیرعمدی به آقای (ب <وبااسلحه گرم (یوزی )که مصدوم از ناحیه سینه و شکم و ... مجروح گردیده (جائفه ) دادگاه رسیدگی کننده با توجه به دادنامه شماره 806/1711/10/67 این شعبه از شاکی (مصدوم ) در خصوص جراحات وارده به وی تحقیق و سپس بشرح دادنامه تجدیدنظرخواسته انشاء حکم نموده است. تجدید نظرخواه ضمن اعتراض به حکم اعلام نموده که وی تیراندازی ننموده است. ضارب شخص دیگری است به نام (م ) که خود اقرار نموده است. لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیاردیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره 41239/11/68فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. قطع نظر از انکار محکوم علیه از اتهام وارده به شرح لایحه اعتراضیه چون از گواهی های پزشکی باابهام آنهامسلم نیست که از چند قسمت بدن (شکم وپهلو) تیر به داخل واردگردیده (جائفه ) که حکم به پرداخت دیه چهار جائفه داده شده مویدا" به این که ادعا شده که یک تیر شلیک گردید با عنایت به دادنامه سابق الصدور این شعبه (شماره 806/1711/10/67) لازم است باتوجه به پرونده بالینی نظر پزشک قانونی (متخصص ) در این خصوص جلب گردد. به علت نقض در رسیدگی نتیجتا" اعتراض معترض واردو حکم تجدیدنظرخواسته نقض می گردد. برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک (همعرض ) ارجاع می گردد. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
387
تاریخ تصویب :
1369/06/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :