جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 21/2380
شماره دادنامه : 61/11
تاریخ رسیدگی : 30/1/68
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : پیرو دادنامه شماره 516/2611/7/67 در خصوص اتهام آقای (الف ) به ایراد ضرب و جرح غیر عمدی با اسلحه جنگی که دادگاه کیفری یک ... او را به پرداخت یک سوم دیه کامل برای تیری که به درون رسیده و دو سوم دیه کامل برای تیری که به بدن فرو رفته و از طرف دیگر خارج شده ملزم دانسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه مذکور به لحاظ عدم نقص عضوی مصدوم نظریه دادگاه را نیازمند تنفیذ دیوان عالی کشور ندانسته وپرونده به دادگاه تالی اعاده شده بود. اینک دادگاه مورد بحث با توجه به گواهی پزشکی قانونی (که ) دیه مجروح متجاوز از دویست هزارتومان می باشد پرونده را از مصادیق ذیل ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون دادرسی تشخیص با ابقای نظر قبلی خود پرونده را به استناد ماده 284 قانون فوق به دیوان عالی کشور ارسال (کرده ) که به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر صدور رای مقتضی مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. با توجه به رای وحدت رویه شماره 54 8/11/63 در مورد دیه ارزش ریالی ملحوظ نمی گردد و همان گونه که در رای شماره 516/2611/7/67 این شعبه ذکر شده مورد این پرونده از مصادیق صدر ماده 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری است نه ذیل ماده یاد شده و تشخیص این امر با دیوان عالی کشور می باشد و این موضوع غیر از این است که اصل نظریه را دیوان عالی کشور (پس از تشخیص قابلیت طرح ) تنفیذ ننماید و عدم انشاء رای به عذر بقاء بر عقیده در امر مذکور قانونی نیست. لذا پرونده جهت اقدام قانونی اعاده میشود. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
61
تاریخ تصویب :
1368/01/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :