جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 511/3059
شماره دادنامه : 703/11
تاریخ رسیدگی : 5/10/69
فرجامخواه : آقای (الف )
فرجامخوانده : آقای (ب )
فرجامخواسته : دادنامه شماره ... شعبه 8 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : طبق مندرجات اوراق پرونده آقای (الف ) به اتهام ایراد صدمات عمدی به آقای (ب ) با اسلحه کمری که منجر به شکستگی استخوان فک تحتانی با نقص عضو نسبی و شکستگی طبق استخوان دشت نی پای راست و از بین رفتن 7 عدددندان تحت تعقیب قرارگرفته است. در خاتمه تحقیقات مقدماتی مجرمیت متهم احراز و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده جهت تعیین کیفر به دادگاه ارسال شده است. در جریان تحقیقات مقدماتی متهم به ارتکاب جرم اقراراما علت آن را دفاع از ناموس اعلام کرده و گواهی پزشکی از اصابت گلوله به زانوی راست و گلوله بر ساق پای راست و خوردگی کامل زاویه فک و شکستگی فک تحتانی و طبق استخوان درشت نی دلالت دارد. و طبق گواهی های پزشکی بعدی علاوه بر صدمات اشاره شده هفت عدد دندان فک تحتانی به علت کارهای معالجاتی از بین رفته است.شعبه 8 دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی و در خاتمه دادرسی با احراز مجرمیت متهم نظریه دایر به محکومیت متهم به پرداخت دیه و ارش اعلام و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود. و به شعبه 11 ارجاع می گردد. شعبه 11 به لحاظ وجود ایرداتی که در نظریه شعبه مزبور منعکس است از تنفیذ نظر شعبه 8 دادگاه کیفری یک ... خودداری می نماید و با اعاده پرونده توجه دادگاه را به تبصره 2 ماده 28 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک ودو جلب می نماید. شعبه 8دادگاه کیفری یک ... (پرونده را) مجددا" رسیدگی (می کند) و با صدور حکم و به استناد بند6 از ماده 186 قانون دیات از نظر شکستگی استخوان فک (الف ) را به پرداخت یکهزاردرهم در مورد نقص عضو ناشی از شکستگی فک طبق مواد124و75 قانون دیات به پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال و راجع به شکستگی استخوان درشت نی پای راست به پرداخت ششصد درهم و در مورد از بین رفتن شش عدد دندان پیشین و یک عدد دندان آسیای پآئین و در مورد فرو رفتن گلوله درپای شاکی مجموعا" به پرداخت ششصدوپنجاه هزار ریال به عنوان ارش دندان ها و دویست و پنجاه هزار ریال به عنوان فرو رفتن گلوله محکوم کرده است. محکوم علیه نسبت به حکم صادره در مورد ششصد و پنجاه هزار ریال ارش مربوط به داندان ها اعتراض و درخواست تجدیدنظرکرده است. قاضی صادر کننده حکم ایراد را وارد ندانسته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس ازقرائت گزارش ... 0 عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر ابرام دادنامه شماره 24325/3/69 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. نظر به اینکه اعتراض قابل توجه و موثری مطرح نشده و از حیث مبانی استدلال و استنباط و احراز مجرمیت و نیز تطبیق موضوع با مواد و مقررات قانون و رعایت ترتیبات رسیدگی مشهود نیست و حکم مورد اعتراض از جهات مذکور صحیحا" صادر گردیده ، بنابرراین اعرتاض مردود اعلام و دادنامه شماره 325 مورخ 24/3/69 ابرام می شود. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
703
تاریخ تصویب :
1369/10/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :