جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :10/16/3736
شماره دادنامه :267
تاریخ رسیدگی :26/5/1371
مرجع رسیدگی : شعبه 16دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : حسب مندرجات پرونده 1 آقای (س ) فرزند ... 20 ساله به اتهام شرکت در ایراد جرح عمدی با گلوله نسبت به (م ) و حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز 2 آقای (ص )50ساله به اتهام ایراد ضرب عمدی نسبت به (ح ) 3 آقای (س )58 ساله به اتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان دست (ت )و(پ ) 4 (ر)45 ساله به اتهام ایراد ضرب عمدی نسبت به آقای (ج ) و شرکت در ایراد ضرب عمدی نسبت به آقای (ص ) 5 آقای (ی )33ساله به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی نسبت به آقای (پ ) 6 آقای (ش ) فرزند ... 49 ساله به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی نسبت به آقای (ص ) 7 آقای (ن )34 ساله به اتهام ایراد ضرب عمدی نسبت به آقایان (ق <و و (پ ) 8 آقای (ط) فرزند ... 45ساله به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان دست و صدمات بدنی نسبت به آقای (ن ) 9 آقای (ت )33 ساله به اتهام شرکت در ایراد بضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان دست و صدمات بدنی نسبت به آقای (ن )10 آقای (م ) 29 ساله به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به (ز) و (ح ) و (ن )11 آقای (الف ) فرزند24 ... ساله به اتهام شرکت در ایراد ضرب عمدی نسبت به خانم (ه) و آقایان (ق ) و (پ ) و (ط) 12آقای علی ... فرزند ... 36 ساله به اتهام شرکت در ایرادضرب عمدی نسبت به آقای (ض )13 (ف ) فرزند ... 62 ساله به اتهام شرکت در ایراد ضرب و صدمات بدنی عمدی نسبت به آقای (ی <و تحت تعقیب دادسرای عمومی.0 قرار گرفته اند. پس از انجام تحقیقات لازم و صدور قرار مجرمیت به شرح کیفرخواست شماره 8553/5/68 تقاضای تعیین مجازات متهمین از دادگاه کیفری یک ... شده است. دادگاه مرجوع الیه پس از چند جلسه ریدگی به شرح دادنامه شماره 70/1011.. /11/70 پس از ذکر اسامی متهمین با توجه به شکایت شکات و گواهی های پزشکی قانونی و گزارش مامورین و اجرای مراسم قسامه بزهکاری آنان را احراز وآقای (ص ) را از جهت صدمات وارده به شاکی آقای (ح ) از جهت زخم آهیانه چپ به استناد بند 4 ماده 186 قانون دیات به پرداخت چهار صدم دیه کامل و از جهت قرمزی ساعد چپ به استناد بند د از ماده 190 به پرداخت سه چهارم دینار و از جهت کوفتگی همان موضع به استناد ماده 75 قانون دیات به پرداخت یک دینار به عنوان ارش در حق آقای (ح ) محکوم نموده است و آقای (ص ) را در مورد ایراد صدمات بدنی به آقای (ن ) از جهت کوفتگی همان موضع به استناد ماده 75 قانون دیات به پرداخت یک دینار به عنوان ارش در حق آقای (د) محکوم نموده است و آقای (ص ) را در مورد ایراد صدمات بدنی به آقای (ن ) از جهت کوفتگی ساعد دست راست به استناد ماده 75قانون دیات به پرداخت یک دینار به عنوان ارش و از جهت شکستگی زند اسفل دست راست به استناد ماده 151 قانون دیات ناظر به ماده 28 همان قانون با توجه به عدم حصول نقص عضو به پرداخت هشتاد دینار و از جهت قرمزی مچ دست چپ به استناد بند د از ماده 190 قانون دیات به پرداخت دو دینار به عنوان ارش و از جهت تورم دست چپ به استناد ماده 75 قانون دیات به پرداخت دو دینار به عنوان ارش واز جهت کوفتگی شانه راست به استناد ماده 75 به پرداخت یک دینار به عنوان ارش و از جهت قرمزی همان موضع به استناد بند داز ماده 190 به پرداخت سه چهارم دینار به عنوان ارش در حق شاکی محکوم نموده است و آقایان (ر) و (الف ) را ازجهت صدمات وارده به آقای (ط) از جهت زخم ناحیه پیشانی و پشت سر به پرداخت هشت صدم دیه کامل و از حیث کوفتگی سینه به استناد ماده 75 قانون دیات به پرداخت یک دینار و از جهت خونمردگی همان موضع به استناد بند دال ازماده 186 به پرداخت سه دینار و از جهت خونمردگی کمر به استناد همان ماده به پرداخت سه دینار و از جهت کوفتگی کمر به استناد ماده 75قانون دیات به پرداخت یک دینار در حق (ط) محکوم نموده است و درمورد شکایت آقای (ط<و علهی آقای (ق ) به علت فقد دلیل کافی رای به برائت متهم صادر شده است و آقای (ن ) را از جهت ایراد ضرب به سر آقای (پ ) به استناد بند 4 از ماده 186 به پرداخت سه صدم دیه کامل و از جهت خونمردگی اطراف چشم چپ به استناد بند الف ازماده 190 قانون دیات به پرداخت 6 دینار و از جهت خراش ناحیه بینی به استناد بند یک از ماده 186 به پرداخت یک صدم دیه کامل واز جهت خراش ناحیه بینی به استناد بند یک از ماده 186 به پرداخت یک صدم دیه کامل و از جهت تورم همان موضع به استناد ماده 191 به پرداخت دو دینار به عنوان ارش و از جهت خونریزی زیر ملتحمه به استناد ماده 75 به پرداخت چهار دینار به عنوان ارش و از جهت تورم ناحیه پشت دست چپ به استناد ماده 191 به پرداخت دو دینار به عنوان ارش در حق آقای (پ ) محکوم نموده است و در خصوص شکایت آقای (پ ) علیه آقای (ع ) دایر بر شکستن دنده اش با توجه به این که در گواهی پزشکی ذکری از شکستن سر نیست رای بر برائت (الف ) ازاین جهت صادر شده است و آقای علی ... را در مورد ایراد ضرب عمدی نسبت به آقای (ض ) از جهت زخم ناحیه پیشانی به استناد بند دوم از ماده 186 به پرداخت دو صدم دیه کامل و از جهت خونمردگی شدیداطراف چشم به استناد بند الف از ماده 190 به پرداخت 6 دینار و از جهت خونریزی زیر ملتحمه به استناد ماده 75 به پرداخت دو دیناربعنوان ارش در حق آقای (ض ) محکوم نموده است و آقای (الف ) رااز جهت ایراد ضرب به خانم (ه) از جهت تورم پشت دست چپ به استناد ماده 191 قانون دیات به پرداخت دو دینار به عنوان ارش و از جهت کوفتگی همان موضع به استناد ماده 75 قانون دیات به پرداخت دو دینار به عنوان ارش و از جهت شکستگی بندهای اول انگشتان دوم و سوم دست چپ به استناد ماده 151 قانوءن دیات ناظر به ماده 131 قانون مذکور به پرداخت دو پنجم از یک دهم دیه کامل در حق شاکیه محکوم نموده است و آقای (ر) را از جهت ایراد صدمه به (ج )از جهت زخم آهیانه به استناد بند4 از ماده 186 به پرداخت چهار شتر یا چهار صدم دیه کامل و از جهت زخم دیگر در همان موضع به استناد بند سوم از همان ماده به پرداخت سه صدم دیه کامل و از جهت زخم دیگر در ناحیه گیجگاهی به استناد بند دوم از همان ماده به پرداخت سه صدم دیه کامل در حق شاکی محکوم نموده است و آقای (گ ) رااز جهت ایراد ضربه به آقای (ت ) از جهت زخم سر به استناد بند 4از ماده 186 به پرداخت چهارصدم دیه کامل و از جهت کوفتگی فقسه صدری به استناد ماده 75 به پرداخت دو دینار به عنوان ارش و از جهت خونمردگی همان موضع به استناد همان ماده به پرداخت دو دینار به عنوان ارش و از جهت خونمردگی ساعد دست راست به استناد همان ماده به پرداخت ( ... ) دینار به عنوان ارش در حق شاکی محکوم نموده است و آقایان (ر) و (الف ) را از جهت سه زخم به هم پیوسته ازناحیه آهیانه سمت چپ به استناد بند دوم از ماده 186 به پرداخت شش صدم دیه کامل و از جهت شکستگی فرو رفته آهیانه به استناد بندششم از ماده 186 به پرداخت ده صدم دیه کامل و از جهت کوفتگی ناحیه شانه راست و چپ به استناد ماده 75 به پرداخت پنج دینار به عنوان ارش و از جهت کبودی همان موضع به استناد بند د از ماده 180 به پرداخت سه دینار و از جهت کبودی شانه راست به استنادهمان ماده به پرداخت یک دینار و نیم و از جهت کوفتگی سرین سمت چپ به استناد ماده 75 قانون دیات به پرداخت دو دینار به عنوان ارش و از جهت کوفتگی ساق پای راست و چپ به استناد همان ماده به پرداخت چهار دینار به عنوان ارش و از جهت تورم ساق پای راست و چپ به استناد ماده 191 قانون دیات به پرداخت چهار دینار به عنوان ارش و از جهت شکستگی بند الو انگشتان اول و دوم دست چپ به استناد ماده 151 قانون دیات ناظر به ماده 131 به پرداخت دو پنجم از یک دهم دیه کامل واز جهت شکستگی بند اول انگشت دوم دست چپ به پرداخت یک پنجم از یک دهم دیه امل و از جهت آثار زخم در ناحیه فوقانی ساعد دست چپ به استناد بند سوم از ماده 186 به پرداخت سه دهم دیه کامل واز جهت شکستگی جمجمه به استناد بند 6از ماده 186 به پرداخت ده صدم دیه کامل محکوم نموده است و آقای (ی )را به خاطر ایراد صدمات بدنی عمدی منتهی به شکستگی ساق پای راست نسبت به (ز) به استناد ماده 151 قانون دیات ناظر به ماده 128 با توجه به نقص عوض به پرداخت 1.. دینار در حق شاکی محکوم نموده است و آقای (س ) رااز جهت ایراد صدمات بدنی عمدی نسبت به آقای (م )ازجهت عدم توانائی در امساک مدفوعش به استناد ماده 148 قانون دیات به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان از نوع درهم حسب انتخاب متهم و ازجهت سلب نعوظ از آلت تناسلی به استناد ماده 185 قانون دیات به پرداخت یک دیه کامل از نوع درهم به وزن 6/12 نخود نقره و از جهت سلب حرکت به میزان 80% از دستها و پاها با توجه به این که این مقدار نقص عضو فلج محسوب می شود به استناد ماده 192 قانون دیات نامبرده رااز جهت سلب حرکت دست راست به پرداخت دو سوم دیه کامله و ازجهت سلب حرکت پاها به پرداخت دو سوم دیه کامله و از جهت سلب تکلم به میزان 80درصد به استناد ماده 180 قانون دیات به پرداخت دویست هزار تومان به عنوان ارش در حق آقای (ر) محکوم نموده است ودر مورد شکایت آقای (ص ) علیه آقای (ش ) با توجه به فقد دلیل کافی رای به برائت متهم صادر شده است. مهلت پرداخت دیه وفق ماده 8 قانون دیات ظرف یکسال از تاریخ وقوع نزاع تعیین شده است. محکوم علیهم به رای صادره اعتراض و آقای رئیس دادگاه بشرح اظهارنظر مورخه 18/1/71 به نظر ورای خود باقی مانده سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز و اوراق پرونده ونظریه کتبی ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر نقض دادنامه شماره ... فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:

(بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده ایرادات زیر بر دادنامه صادره وارد است :
1 - در گواهی پزشکی مربوط به آقای (م ) برگ 478 پرونده بی اختیاری ادرار نیز قیدشده و حال آنکه در حکم صادره برای این ضایعه دیه در نظر گرفته نشده است
2 - در مورد اتهام آقای (گ ) از جهت خونمردگی ساعد دست راست مقدار ارش تعینی نشده است یعنی مقدار آن در رای قید نشده و سفید مانده است.
3 - محکومیت آقایان (ر) و(الف ) به پرداخت دیه معلوم نیست در حق کدام یک از مصدومین می باشد
4 - به موجب ماده 496 قانون مجازات اسلامی شتر ودینارموضوعیت ندارد. فلذا دادنامه شماره 70/1011.. /11/70 صادره از دادگاه کیفری یک ... نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... و در صورت وحدت شعبه به نزدیکترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع بزه ارجاع می گردد. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
267
تاریخ تصویب :
1371/05/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :