جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1320/1674
شماره دادنامه : 26/20
تاریخ رسیدگی : 23/1/66
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : آقای (ج ) به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی که منتهی به نقص عضو گردیده به موجب کیفرخواست ناحیه 4 دادسرای عمومی ... موردتعقیب واقع شده وبه استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات رانندگان برای وی درخواست کیفر گردیده است. حادثه در21/6/60 در اثر برخورد اتومبیل ... با عابر پیادره در خیابان ... رخ داده و متهم معترف به تصادف است و کارشناس تصادفات از آن جهت که رعایت ماده 159 آئین نامه راهنمائی و رانندگی را نکرده او راب مقر تشخیص داده است. پزشک قانونی در مورخه 22/6/60 گواهی داده که بازوری چپ مصدوم شکسته وعصب رادیال او فلج شده است و در تعقیب این گواهی در تاریخ 22/12/60 مرقوم داشته است بهبودی نسبی یافته مختصر سستی و محدودیت در حرکت انگشتان چهارم و پنجم دست چپ دارد که به تدریج کاهش خواهد یافت ولی به علت آسیب ، موضعی فیبرهای عصبی به میزان 5تا 7 درصدازنظر ارزش عضوی دو انگشت چهارم و پنجم دست چپ که از انگشتان کم کار می باشند نقص عضو به وجود آمده است. شعبه 57 دادگاه عمومی متهم را به چهار ماه حبس و پرداخت ششهزار رایل جزای نقدی محکو نمود. این حکم به لحاظ مغایرت با موازین اسلامی در شعبه هشتم دیوان عالی کشور نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است.
شعبه 144 دادگاه کیفری یک نظر استننباطی خود را به استناد مواد152و151قانون تعزیرات ومواد151و125و75قانون دیات برمحکومیت متهم به تحمل سه ماه حبس تعزیری و پرداخت چهارپنجم از خمس نصف دیه برای شکستگی استخوان بازو و پرداخت دوازده هزار تومان ارش بابت حصول نقص عضو در انگشتان و بیست هزار تومان برای فلج شدن عصب رادیال صادر نمود و پرونده را برای تنفیذ نظر به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.
شعبه بیستم دیوان عالی کشورذیل رای شماره 1656 چنین رای داده اتست اولا" : حادثه در شهریور سال 60 رخ داده و قانون تعزیرات در آبان سال 62 به تصویب رسیده و محکومیت متهم به سه ماه حبس به استناد ماده 151 قانون موخرالتصویب به موجب ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی وجاهت قانونی نداشته است. ثانیا": از گواهی های پزشکی استنباط می شود که نقصی که در دو انگشت دست مصدوم بروزکرده نتیجه فلج عصب رادیال است و عراضه دیگری نیست خاصه آنکه در گواهی اولیه ذکری از صدمه انگشتان نشده است لذا نظر دادگاه تنفیذ نمی گردد. بر اثر اصرار شعبه 144 بر نظر خود پرونده به شعبه 135 ارجاع گردیده و دادگاه اخیر در 10/10/65 بدون حضور طرفین به پرونده رسیدگی نموده و پس از اظهار نظر مشاور به استناد مواد 151و143 قاهون دیات (ظاهرا" منظور125بوده ) نظر بر محکومیت متهم به پرداخت خمس نصف دیه از انواع ششگانه مقید در ماده 3 به انتخاب متهم هنگام اجرای حکم در حق مصدوم داده و درباره تعزیر مرقوم داشته اند با توجه به نظریه دویان کشور و نظربه اینکه بزه انتسابی مشمول ماده 152 قانون تعزیرات است که اخف ماده 5 قانون سابق می باشد لذا به استناد ماده موصوف دادگاه در نظر دارد بعد از اعاده پرونده از دیوان عالی کشور در مورد متهم اظهارنظر نماید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که به این شعبه ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
(بسمه تعالی. نظر به اینکه شعبه 135 دادگاه کیفری یک ... نیز نظر این شعبه را نپذیرفته و معتقد به محکومیت متهم به تعزیر می باشد پرونده قابل طرح در هیات عمومی دیوان کشوراست. به همین منظور به دفتر مربوطه ارسال می گردد. )

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده ... نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (بسمه تعالی. نظر به اینکه در زمان وقوع جرم قانون تعزیرات هنوز به تصویب نرسیده بوده و قانون تشدید مجازات رانندگان نیز با لازم الاجراء شدن قانون دیات عملا" نسخ گردیده لذا متهم فقط باید به پرداخت دیه محکوم شود و محکومیت متهم به محازات تعزیری وجهه قانونی ندارد و نظریه شعبه بیستم دیوان عالی کشور تاییدمی شود. )مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

پرونده اصراری کلاسه : 132/1674ک
ردیف : 66/2
رای شماره : 48 28/6/1368

رای هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب کیفری )
(بسمه تعالی.هیات عمومی دیوان عالی کشور نظراستنباطی شعبه 144 دادگاه کیفری یک ... را مبنی بر محکومیت آقای (ج ) به پرداخت چهار پنجم از خمس نصف دیه برای شکستگی استخوان بازوو پرداخت دوازده هزار تومان ارش نقص عضو در انگشتان و مبلغ بیست هزار تومان برای فلج شدن عصب رادیال با حذف سه ماه حبس تعزیری تنفیذ و پرونده را برای انشاء حکم به دادگاه مزبور اعاده می نماید. )

مرجع :
کتاب قانون مجازات اسلامی درآئینه آراءدیوان عالی کشور 3
قصاص عضوودیه اعضاء یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول 1378

111
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
26
تاریخ تصویب :
1366/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :