جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 13619/32
تاریخ رسیدگی : 29/7/77
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 77/66715د ارجاعی به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، آقای ن ص و الف خ به اتهام اعتیاد به هروئین و نگهداری آلات و ادوات استعمال مواد مخدر به استناد ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن سال 1376 م 0ت.م 0ن ( درخصوص اعتیاد) هر کدام به یک میلیون ریال جریمه نقدی و سی ضربه شلاق و در مورد نگهداری آلات و ادوات به استناد ماده 20 همان قانون به مبلغ سیصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم می گردند. رای صادره توسط اجرای احکام از لحاظ اینکه که (سرنگ و قاضق از جمله آلات مخصوص استعمال موادمخدر فرض نمی شوند اگرچه از آنها در این زمینه استفاده شود) مورد اعتراض قرار گرفته و پرونده به دادگاه ارسال و قاضی صادر کننده حکم با این استدلال که (سرنگ و قاشق و فی نفسه آلات نمی باشد ولی وقتی که از یک معتاد تزریقی آلوده آن اخذ شود آلات و ادوات محسوب می شود) اعتراض را وارد ندانسته و دوباره پرونده به اجرای احکام عودت که قاضی محترم اجرای احکام پاسخ می دهند:(نگهداری آلات و ادوات مخصوص استعمال ولو توسط افراد غیر آلوده جرم است ولی نگهداری سرنگ و قاشق و بشقاب و غیره از آلات مخصوص استعمال محسوب نمی شوند و توسط معتاد جرم نیست و باید به قدر متیقن عمل نمود قید وقتی که نیز در قانون ذکر نشده است ) پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال و به شرح ذیل اظهار نظر می گردد.
نظریه دادیار : مقصود قانونگذار آلات و ادوات مخصوص استعمال موادمخدر بوده و طبیعی است که آلات مشترکه را با این استدلال که برای استعمال مورد استفاده قرارگرفته نمی توان آلات و ادوات مخصوص فرض نمود و برای آن مجازات تعیین کرد. لذا با ورود اعتراض قاضی اجرای احکام عقیده ببه نقض بلاارجاع ارجاع دادنامه ازحیث محکومیت آنان به جرم نگهداری آلات وادوات استعمال مواد مخدر دارم 0
نظریه معاون قضائی : با تایید نظریه فوق پیشنهاد می شود حکم صادره برای ن ص و ا خ در خصوص نگهداری آلات و ادوات نقض بلا ارجاع شود.
سرانجام حکم در مورخه 29/7/77توسط رئیس محترم دیوان عالی کشور نقض می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

148
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
13619
تاریخ تصویب :
1377/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :