جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ماده 1010قانون مدنی ناظراست به تعیین اقامتگاه جدیددرسندمعامله وظاهراست که درچنین موردی اقامت جدیدی که اظهارنامه به آنجاابلاغ شده است درسندمعامله قیدنگردیده وبنابراین همان محل اقامت تعیین شده درسند محل ابلاغ محسوب می شودوماده 10آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی مصوب 1322 که منطبق براین موردمی باشد(زیرامحل اقامت اخیرپس ازتنظیم سنداختیار شده )صریح است دراینکه بایستی محل اقامت جدیدبه وسیله اعلام به دفترخانه یااجرامعلوم شده باشدکه صرف اطلاع متعهدله ازمحل اقامت جدیدمتعهدکافی برای رسمی شناختن محل اقامت جدیدتشخیص نشده وبنابراینکه مطابق ماده 721 قانون آئین دادرسی مدنی مبداءاستحقاق خسارت تاخیرتادیه مطلقادرجائی که درسندقیدنگردیدابلاغ اظهارنامه یاتاریخ تقدیم دادخواست است ودرموردی که به استنادابلاغ اظهارنامه مطالبه می شودبایستی مقررات ابلاغ بشرح فوق مراعی گردیده باشد.
حکم شماره 35-8/1/29شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
35
تاریخ تصویب :
1329/01/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :