جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت دارایی می تواند تا میزان سه برابر گندم و یک برابر
جو مالیاتی که بر اساس ممیزی که طبق قانون مالیات املاک اربابی از 1305 تا
1313 به عمل آمده مازاد از مالکین و مستاجرین مطالبه و قیمت آن را مطابق
نرخ رسمی پرداخت نماید.
و نیز وزارت دارایی می تواند استثنائا در سال 1328 در نقاط حاصلخیز کشور
که محصول خوب باشد میزان مازاد را تا پنج برابر گندم و سه برابر جو
مالیاتی ترقی داده و قیمت آن را به نرخ رسمی پرداخت نماید. سهم زارع از
پرداخت مازاد معاف است و خورده مالکینی هم که بهره مالکانه آنها از دو تن
تجاوز نخواهد نمود از پرداخت مازاد معاف می باشند در تاریخی که برای تحویل
جنس هر یک از نقاط وزارت دارایی تعیین و اعلام خواهد نمود جنس تعهدی را
تحویل و در صورت تاخیر و یا عدم تحویل مشمول جرائم قانونی که آیین نامه ها
آن بر اساس آیین نامه اسناد رسمی از تصویب کمیسیون قوانین دارایی و
کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی خواهد گذشت خواهند بود - مالکین املاکی
که ممیزی نشده است و همچنین املاکی که به ممیزی آنها اعتراض شده مطابق
آخرین تعهدی که بابت مازاد غله داشته اند در سال جاری باید مازاد خود را
پرداخت نمایند.
تبصره 5 قانون دو دوازدهم مصوب 29 فروردین 1328 از تاریخ تصویب این قانون
ملغی می شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سه شنبه دوازدهم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/03/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :