جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


ماده واحده - اموال متعلق به هر حزب یا دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی
که به هر نحوی از انحا مشمول مواد 1 و 2 و 3 و 5 قانون مصوب خرداد ماه
1310 بوده و از طرف دولت به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل شده یا
می شود ضبط می گردد و قیمت حاصل از فروش یا خود اموال به مصرف تعلیمات
ابتدایی مجانی خواهد رسید.
طریقه ضبط اموال و فروش آنها به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران
می رسد تعیین خواهد شد.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستری مجاز است
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می نماید"به
استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت " پس از تصویب دو ثلث اعضا
حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از
آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و
قوانین مزبور را تکمیل و مجددا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد
نماید) بنابراین (قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل 21
متمم قانون اساسی منحل گردیده است ) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ اول تیر
ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس
شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :