جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود:
عملیاتی را که سازمان برنامه در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون
مفید و به تدریج قابل اجرا می داند در حدود اعتبارات قانونی مصوب برای
سالهای 1327 و 1328 تصویب نموده و اجازه اجرای آن را به سازمان بدهد و در
پایان سال گزارش عملیات را به ضمیمه برنامه عملی سالهای بعد که توسط
سازمان تهیه شده باشد به کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی برای تصویب
بفرستد.
تبصره - برای تسریع در انجام عملیات موضوع این ماده سازمان برنامه
مجاز خواهد بود اساسنامه و آیین نامه های مالی و استخدامی و بودجه خود را
به ترتیبی که برای حسن انجام کار لازم تشخیص شود بدون رعایت تبصره 3 ماده
واحده 26 بهمن ماه 1327 تهیه و پس از تصویب شورای عالی برنامه به طور
آزمایش به موقع اجرا گذارد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوشنبه سیزدهم تیر ماه یک
هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :