جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


ماده واحده - املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید که مطابق فرمان
همایونی مورخ بیستم شهریور ماه 1320 به دولت واگذار شده است تا به مصارف
خیریه برسد (به استثنا اراضی که در آنها کارخانه تاسیس شده و ابنیه و
ساختمانهای توابع آنها و همچنین املاک و مستغلاتی که به موجب حکم دادگاههای
مربوطه به استناد قانون املاک واگذاری مصوب خرداد 1321 ملک اشخاص شناخته
شده و یا منبعد می شود) از این تاریخ به ملکیت اعلیحضرت همایون محمدرضا
شاه پهلوی برمی گردد که بنا به تصمیمی که اتخاذ فرموده اند به نام موقوفه
خاندان پهلوی نامیده شود و عواید آن به مصرف امور خیریه برسد.
اداره بهره برداری املاک و مستغلات مزبور به عهده سازمان شاهنشاهی خدمات
اجتماعی خواهد بود و سازمان آنها را بهر نحو که صلاح بداند بهره برداری
نموده و عواید حاصله را به نحوی که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در وقفنامه
قید خواهند فرمود به مصرف می رساند.
این واگذاری در مورد املاک و مستغلاتی که تا این تاریخ ملک قطعی دولت
شناخته شده فورا و در مورد بقیه بلافاصله پس از صدور حکم قطعی دادگاههای
مربوطه برله دولت نسبت بهر یک از آنها انجام خواهد گرفت .
برای استفاده مجانی از ابنیه ای که مورد استفاده قطعی ادارات دولتی است
ترتیب خاصی بین سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و ادارات دولتی داده خواهد
شد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوشنبه بیستم تیر ماه یک هزار
و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :