جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


ماده واحده - ماده 275 قانون کیفری عمومی بطریق زیر اصلاح می شود:
1 - هر کس علنا استعمال تریاک یا شیره تریاک یا مرفین یا هروئین یا
کوکائین یا بنگ و یا چرس بنماید یا متجاهرا مشروبات الکلی استعمال کند به
حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
2 - دایر کردن شیره کشخانه و پیاله فروشی برای استعمال مشروبات الکلی و
دایر کردن محل برای استعمال بنگ و چرس ممنوع است و مرتکب به شش ماه تا سه
سال حبس تادیبی محکوم می شود.
3 - کلیه ادوات و آلات و اثاثیه مربوط به تریاک کشی و شیره کشی و قمار و
مرفین و هروئین و بنگ و چرس و کوکائین که در اماکن عمومی موجود باشد از
طرف ضابطین دادگستری توقیف و دادگاه مکلف است ضمن حکم خود دستور از بین
بردن اشیا مزبور را ولدی الاقتضا ضبط آن ها را بدهد.
4 - اشخاصی که در قمار خانه و یا پیاله فروشی یا در اماکنی که برای
استعمال شیره یا تریاک یا مرفین یا هروئین یا کوکائین یا بنگ یا چرس دائر
گردیده قبول خدمتی کرده یا در دایر کردن آنها به نحوی از انحا شرکت یا
کمک نمایند از قبیل پرداخت هزینه محل یا کرایه دادن اثاثیه معاون مجرم
محسوب خواهند شد.
5 - هرگاه معلوم شود یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از
وجود اماکن نامبرده یا اشخاص مذکور در بند چهارم مطلع بوده و مراتب را به
دادسرا اطلاع ندهند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند.
همین مجازات درباره مامورین مذکور مقرر است در صورتی که گزارش بر خلاف
واقع داده باشند.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستری مجاز است
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می نمایند"به
استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت " پس از تصویب دو ثلث اعضا
حاضر در کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از
آزمایش آنها در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و
قوانین مزبور را تکمیل و مجددا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد
نماید) بنابراین (قانون اصلاح ماده 275 قانون کیفر عمومی ) مشتمل بر ماده
واحده که در تاریخ هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب
کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/04/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :