جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


ماده واحده - وزارت کشور مجاز است لایحه قانونی شماره 23573 - 28/3/28
ضمیمه راجع به شهرداریها را پس از اصلاح و تصویب دو ثلث اعضای حاضر
کمیسیون فعلی کشور به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش مدت دو سال در عمل
چنانکه نواقصی در آن مشهود گردد رفع و قانون مزبور را تکمیل نموده و
مجددا برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. مادام که این قانون بر
اثر لایحه جدید دولت تغییر نکرده است به اعتبار خود باقی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوشنبه بیستم تیر ماه یک هزار
و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/04/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :