جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود که :
1 - رسیدگی دعاوی ناشی از اجرای قانون تعویض املاک که هنوز به طور قطع
تصفیه نشده و همچنین دعاوی کسانی که املاک ضبطی یا تعویضی را خریداری
نموده و به وسیله یکی از طرفین معامله از تصرف مالک خارج شده و همچنین
دعاوی کسانی که بنا بر مقتضیات املاک بلاعوض از دولت دریافت کرده اند و بعدا
ملک از تصرف آنان خارج گردیده به استثنا دعاوی ناشی از غبن و دعاوی مشمول
قانون املاک واگذاری را به کمیسیون مرکب از رییس و دادستان دیوان محاسبات
و رییس و دیوان دادرسی دارایی و دو نفر از مستشاران دیوان کشور به تعیین
دیوان کشور واگذار نموده و رای کمیسیون مزبور را که مبنی بر اقاله معاملات
گذشته یا ابطال و تغییر اسناد مالکیت و دادن عین یا عوض املاک آنها و
احتساب و تصفیه درآمد سنواتی با پرداخت نقدی از محل درآمد عمومی یا
واگذاری ملک از املاک خالصه به موقع اجرا گذارده و مدت اختیار این کمیسیون
دو سال از تاریخ این قانون خواهد بود.
2 - در مقابل املاک کریت واقع در لرستان که ایل پاپی در آن اسکان شده
از خالصجات دولتی به عنوان معاوضه به اشخاصی که سند مالکیت آن املاک را در
دست دارند انتقال دهد و املاک مورد معاوضه را که به ملکیت دولت مستقر
می شود مجانا به ایل پاپی واگذار نماید.
3 - وزارت دارایی مکلف است شش دانگ قریه ده چشمه با مزارع و لوایح آن
واقع در چهارمحال اصفهان را به آقای امیرحسین ظفر مالک قبلی آن به قیمتی
که در موقع تعویض و تقویم معین و مورد تعویض واقع گردیده بفروشد و بهای
آن را نقدا دریافت دارد.
چون به موجب قانون مصوب 28 تیر ماه 1328 اجاره اجرای لایحه تعویض املاک پس
از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس داده شده است بنابراین قانون مزبور
که در تاریخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون
قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرای است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :