جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


ماده 18 - وزارت جنگ می تواند بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ آموزگاران مشمول
نظام وظیفه را برای خدمت آموزگاری در دبستانهای قرا و قصبات و حومه شهرها
و لیسانسیه های دانشسرای عالی مشمول نظام وظیفه را برای خدمت دبیری
دبیرستانهای شهرستانها به استثنای تهران موقتا تا پنج سال در صورت اشتغال
به مشاغل نامبرده در محلهای مزبور و عدم احتیاج ارتش از خدمت زیر پرچم
معاف نماید.
اصلاح ماده 18 آیین نامه قانون تعلیمات اجباری که در تاریخ چهارم مرداد ماه
یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملی
رسیده طبق ماده 16 قانون آموزش پرورش عمومی و اجباری قابل اجراست .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :