جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


ماده واحده - دولت مجاز است لایحه قانونی شماره 14441 دولت راجع به هواپیمایی کشوری را پس از تصویب کمیسیونهای راه و قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش در عمل چنانچه نواقصی در آن مشهود گردد رفع و قانون مزبور را تکمیل نموده مجددا برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سه شنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :