جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائم مذکور در قانون
مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 22 خرداد 1310 در آن
قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است از صلاحیت دادگاههای
دائمی نظامی خواهد بود.
ماده 2 - حکم مرور زمان نسبت به احکام غیابی که از دادگاههای نظامی
صادر شده و تا این تاریخ مشمول مرور زمان نشده است جاری نخواهد بود.
چون به موجب قانون بیستم اردیبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستری مجاز است
لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده یا می نماید"به
استثنای لوایح مربوط به دعاوی اشخاص علیه دولت " پس از تصویب دو ثلث اعضا
کمیسیون فعلی قوانین دادگستری به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمایش آنها
در عمل چنانچه نواقصی در لوایح مزبور مشهود گردد رفع و قوانین مزبور را
تکمیل و مجددا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) بنابراین
(قانون راجع به صلاحیت دادگاههای دائمی نظامی ) مشتمل بر دو ماده که در
تاریخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون
قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/05/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :