جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


فصل اول - کلیات
ماده 1 - علاوه بر شهرها و قصباتی که تا به حال در آن جا شهرداری تاسیس
شده است در هر شهر و قصبه که وزارت کشور با توجه به جمعیت - وضع اقتصادی
و نیازمندی مقتضی بداند و هیات وزیران نیز تصویب کند شهرداری دایر
می گردد.
ماده 2 - منظور از تشکیل شهرداری تدارک وسایل آسایش و تامین
نیازمندیهای عمومی مربوط به اهالی شهر و قصبه است .
ماده 3 - شهرداری بنگاهی است ملی و دارای شخصیت حقوقی .
ماده 4 - هر شهرداری انجمنی خواهد داشت که از طرف اهالی مستقیما و با
رای مخفی و با اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شود - عده آنها در
مرکز شهرستانها و قصباتی که عده نفوس آن از ده هزار نفر تجاوز نکند شش
نفر و حداکثر تعداد نمایندگان یک شهر از بیست و پنج نفر تجاوز نمی کند مگر
شهر تهران که سی نفر نماینده خواهد داشت .
نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیت از سی هزار نفر به بالا به محلات مختلف
تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و برای تشکیل انجمن شهر اعزام
می دارد.
وزارت کشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیت تعیین و همچنین
نقشه محلات شهر را ترسیم و نواحی را اعلام می دارد.
ماده 5 - انتخاب کنندگان باید واجد شرایط ذیل باشند:
1 - تابعیت ایران .
2 - داشتن لااقل بیست سال تمام .
3 - توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در محل انتخاب از شش ماه قبل
از انتخابات و یا این که شخصا در آن محل به کسب و یا حرفه و کاری اشتغال
داشته باشند.
4 - عدم محکومیت به جنایت یا جنحه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی
است .
5 - عدم ورشکستگی به تقصیر و حجر.
ماده 6 - شرایط انتخاب شوندگان همان شرایط انتخاب کنندگان است ولی
انتخاب شونده باید حداقل سی سال شمسی تمام سن داشته و بیش از هفتاد سال
تمام نداشته باشد و به علاوه در انتساب به آن محل معروف بوده و لااقل پنج
سال در آن جا سکونت نموده و خواندن و نوشتن زبان فارسی را بداند.
ماده 7 - اشخاص زیر از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند مگر این که
قبل از آگهی انتخابات از شغل خود استعفا دهند:
1 - نخست وزیر و وزیران
و معاونین آنها از تمام کشور - استانداران و فرمانداران و بخشداران و
معاونین آنها و روسای محاکم و دادستان و بازپرس و روسا ادارات محلی در
حوزه ماموریت خود.
2 - عمال و مامورین شهربانی - ژاندارمری و نظامیان از هر دسته موقعی
که در خدمت هستند لیکن در مرخصی می توانند در رای دادن شرکت نمایند.
تبصره 1 - نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا در تمام کشور - اعضای
انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضای انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در
دوره ای که دارای این سمت هستند و کلیه کارمندان ادارات و شهرداری از
انتخاب شدن در حوزه ماموریت خود محرومند.
تبصره 2 - در مرکز بخشها و قصبات از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی
یا سببی تا درجه سوم دارند در آن واحد فقط یک نفر می تواند عضویت یک انجمن
را دارا باشد.
ماده 8 - برای تعیین داوطلب عضویت انجمن ده روز قبل از دعوت اعضای
انجمن انتخابات اعلانی از طرف فرماندار یا بخشدار در شهر یا قصبه منتشر
می شود به این مضمون :
کسانی که داوطلب بوده یا حاضر هستند به عضویت انجمن شهرداری انتخاب شوند
باید داوطلب بودن خود را برای شهر یا قصبه یا محله شخصا یا به وسیله
اشخاص دیگر به فرمانداری یا بخشداری کتبا اطلاع دهند ضمنا به نسبت جمعیت
محل به امضا 100 نفر در حوزه هایی که از یکصد هزار نفر بیشتر جمعیت دارند
و پنجاه نفر در حوزه هایی که از پنجاه هزار نفر بیشتر و سی نفر در حوزه های
از پانزده هزار نفر بیشتر و پانزده نفر در حوزه هایی که کمتر از پانزده
هزار نفر جمعیت داشته باشد معرفی نامه ضمیمه نماید.
فرماندار یا بخشدار اسامی داوطلبان را در شهر یا محله و قصبه اعلان می کند
و رای دهندگان در موقع رای دادن فقط می توانند به آنها رای بدهند.
ماده 9 - قبول مشاغل دولتی از طرف رییس و اعضا انجمن موجب استعفای
آنان از عضویت انجمن خواهد بود همچنین رییس و اعضای انجمن نمی توانند
ریاست و مدیریت عامل شرکتها و بنگاههایی که مربوط به حوزه شهر یا قصبه
است داشته باشند مگر سازمانهایی که از طرف شهرداری تاسیس و تصدی به مشاغل
مزبور از طرف انجمن تکلیف شده باشد همچنین یک نفر نمی تواند در آن واحد در
بیش از یک انجمن عضویت و یا ریاست داشته باشد.
فصل دوم - در تشکیل انجمن نظارت
ماده 10 - در کرسی شهرستان فرماندار و در قصبات بخشدار کمیسیونی از
خود و مامور اول دادگستری تشکیل داده و پانزده نفر از طبقات پنجگانه
(علما، ملاکین - بازرگانان - اصناف - کشاورزان ) از هر طبقه سه نفر و 12
نفر از معتمدین محل را معین نموده و توسط فرماندار یا بخشدار دعوت می شوند
تا 9 نفر از بین خود یا خارج برای تشکیل انجمن اصلی نظارت انتخابات و نه
نفر علی البدل با اکثریت و با رای مخفی انتخاب نمایند.
تبصره 1 - در صورتی که در بخش مامور دادگستری مستقلی نباشد یکی از
مامورین قضایی از طرف رییس دادگستری شهرستان به مرکز بخش یا قصبه اعزام
می شود.
تبصره 2 - در محلی که انجمن ایالتی و یا ولایتی باشد سه نفر از اعضا
انجمن به انتخاب خود انجمن جز هیات نظارت خواهند بود و بنابر این مدعوین
فقط شش نفر را انتخاب می کنند و نه نفر هم برای عضویت علی البدل انتخاب
می نمایند.
در هر حال اعضا کمیسیون و یا اعضا انجمن نظارت باید واجد شرایط انتخاب
کردن باشند.
تبصره 3 - کسانی که داوطلب نمایندگی هستند نمی توانند در کمیسیون دو
نفری و در عده 27 نفری شرکت داشته باشند و نیز نمی توانند عضویت انجمن
نظارت اصلی و شعب را داشته باشند.
تبصره 4 - در جاهایی که یک یا چند طبقه از طبقات بالا موجود نباشد از
طبقات دیگر تکمیل می کنند.
تبصره 5 - حضور دو ثلث از مدعوین برای تشکیل جلسه کفایت می کند.
تبصره 6 - کمیسیون بالا پس از تشکیل انجمن منحل می گردد.
ماده 11 - اعضا انجمن نظارت پس از انتخاب شدن تحت ریاست مسن ترین اعضا
تشکیل جلسه داده یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس و دو نفر منشی از بین
خود با رای مخفی به اکثریت انتخاب می نمایند نظم جلسات انجمن و رعایت
قوانین و مقررات با رییس و در غیاب رییس با نایب رییس خواهد بود. نوشتن
صورت مذاکرات و خلاصه اقدامات هر جلسه به عهده منشی است .
تبصره 1 - برای تسهیل و تسریع در امر انتخابات انجمن اصلی نظارت
می تواند عده لازم شعب فرعی جداگانه مرکب از پنج نفر تشکیل داده انتخابات
محلهای نامبرده را انجام دهد.
تبصره 2 - دخول در محل انجمن با اسلحه ممنوع است کسانی که بر خلاف نظم
و مقررات رفتار نمایند به امر رییس به وسیله مامورین انتظامی از انجمن
خارج و در صورت لزوم به دادگاه تسلیم می شوند.
ماده 12 - انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب
تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم نمایند و در این صورت اگر اخلال از طرف
شعب باشد رییس انجمن با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور را منحل
می نماید و اگر از طرف انجمن اصلی باشد فرماندار یا بخشدار مراتب را به
وزارت کشور مراجعه و انحلال انجمن و تجدید آن را تقاضا می نماید - رای
وزارت کشور قاطع است .
ماده 13 - هر گاه در حین جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضا انجمن
از حضور در جلسات تعلل یا استنکاف نمایند مادام که اکثریت باقی است جریان
امر تعقیب و به عضو یا اعضا مستنکف اخطار می شود که حضور یابد چنانچه تا
دو جلسه در استنکاف و تعلل خود باقی باشد انجمن با اطلاع فرماندار یا
نماینده او یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضا علی البدل را به حکم قرعه
برای عضویت انجمن دعوت می نماید اگر اکثریت اعضا انجمن نظارت از حضور در
انجمن استنکاف نمایند یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری
کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را تحقیق و در رفع محظور اهتمام
می نماید و هر گاه در استنکاف خود باقی باشند با حضور باقی اعضا کسری عده
را از بین اعضا علی البدل دعوت می نمایند.
ماده 14 - همینکه انجمن نظارت تشکیل شد و شعب فرعی را تعیین نمود
اعلانی ترتیب می دهد و نسبت به اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به
اخذ رای در تمام شهر منتشر می سازد اعلان مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد بود:
1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات دادن رای که باید در یک روز
جمعه و کمتر از ده ساعت نباشد.
2 - شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان .
3 - عده نمایندگانی که باید در هر حوزه یا تقسیمات آن انتخاب شوند.
4 - اسامی داوطلبان و معرفی شدگان برای عضویت انجمن شهر.
ماده 15 - دادن رای باید مخفی باشد و همین که رای دهنده به اطاق انجمن
یا شعبه وارد و صلاحیت او به دادن رای تشخیص داده شد رای خود را که نباید
از یک برگ بیشتر باشد زیر نظر انجمن در صندوق اندوخته خارج می شود.
تبصره - در انجمن اصلی و شعب فرعی اسامی و عده رای دهندگان با شماره
شناسنامه باید در دفتر مخصوص ثبت شده و شناسنامه آنها ممهور شود.
ماده 16 - در پایان ساعتی که برای اخذ آرا معین گردیده است درب ورود
به محل انجمن یا شعبه بسته می شود اگر عده از کسانی که حق رای دادن دارند
در داخل محل حاضر باشند رای خود را به ترتیب بالا در صندوق انداخته و
انجمن یا شعبه به رای گرفتن خاتمه می دهد و بعد از آن دیگر از کسی رای
قبول نمی شود.
ماده 17 - پس از اعلام ختم اخذ آرا رییس انجمن یا شعبه به فاصله 24
ساعت صندوق رای را در حضور اکثریت عضو و حاضرین باز نموده و آرا را شماره
می کنند سپس قرائت اوراق رای شروع می شود اگر عده آرا زیادتر از عده ای که
رای داده اند باشد زیادی را از مجموع برداشته باطل می کنند حداکثر مدت
استخراج آرا پنج روز است در آخر هر روز اگر قرائت آرا خاتمه نیافته باشد
بقیه آرا و دفاتر مربوط در صندوقی گذاشته و لاک و مهر شده تحویل مامورین
انتظامی می گردد و روز بعد پس از معاینه صحت لاک و مهر به قرائت آرا ادامه
خواهند داد و انجمن موظف است در مدت مذکور آرا ماخوذه را قرائت نماید.
تبصره - نظارت معتمدین محلی در حفاظت صندوقها مانعی نخواهد داشت ولی
حق مداخله در کار انجمن را ندارند.
ماده 18 - اوراق رای را یکی از اعضا به صوت بلند یکی یکی خوانده به یک
نفر دیگر از اعضا می دهد و اسامی را به ترتیب که خوانده می شود در دفتری که
برای این کار تخصیص داده شده است می نویسند.
تبصره - از اوراق رای آن چه سفید و لایقر باشد یا این که انتخاب شده
را درست معرفی نکند و یا امضا انتخاب کننده را داشته باشد محسوب نشده و
عینا ضمیمه صورت مجلس می شود هر گاه در اوراق رای علاوه بر عده ای که باید
انتخاب شود اسامی نوشته شده باشد عده زائد از آخر ورقه خوانده نمی شود.
ماده 19 - صورت مجلس استخراج آرا را هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر
تمام اسامی وعده آرا هر یک نوشته اعضا شعبه آن را امضا می نمایند پس از آن
در پاکت گذاشته با مهر شعبه لاک کرده به انجمن مرکزی می فرستند انجمن مرکزی
اسامی مندرجه در صورت مجلس شعب را با آرایی که خود استخراج نموده است در
ورقه جداگانه جمع کرده و کسانی را که از مجموع آرا دارای اکثریت هستند
معلوم می کنند.
تبصره 1 - اوراق رای هر شعبه تا خاتمه قرائت آرا و انحلال انجمن در
صندوق شعبه یا انجمن که لاک شده و به مهر اعضا ممهور می شود باقی مانده و
پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده از رای دهندگان آنها را معدوم می سازند
(به استثنای آن چه در موارد قبل ذکر شده که باید ضمیمه صورت مجلس باشد).
تبصره 2 - هر گاه بعضی از شعب فرعی نتیجه انتخابات خود را در مدتی که
انجمن نظارت مرکزی معین کرده نفرستند انجمن نظارت مرکزی با توجه به نتیجه
آرا ماخوذه از سایر شعب و رسیدگی و تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد
نمود. در صورتی که نسبت به تصمیم متخذه انجمن شکایتی بشود مرجع رسیدگی
انجمن ولایتی و در غیاب انجمن ولایتی وزارت کشور خواهد بود.
ماده 20 - منشی انجمن نظارت مرکزی صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه
حاضر کرده به امضا فرماندار یا بخشدار و اعضا انجمن می رساند یک نسخه در
بخشداری یا فرمانداری و یک نسخه به توسط فرماندار به وزارت کشور ارسال
می گردد نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در صورت نبودن
انجمن ولایتی در خود انجمن بایگانی می شود اسامی انتخاب شدگان از طرف بخشدار
یا فرماندار فورا در محل اعلان می شود.
تبصره 1 - اگر از انتخاب کنندگان یا انتخاب شوندگان کسی در حین جریان
انتخاب شکایت یا ایرادی داشته باشد مانع انجام انتخابات نخواهد بود ولی
شرح آن باید در صورت مجلس نوشته شود
تبصره 2 - انجمن نظارت تا یک هفته بعد از ختم انتخابات شکایات را
می پذیرد پس از آن دیگر شکایت از کسی قبول نمی شود و منتها در ظرف یک هفته
به شکایات واصله رسیدگی می کنند نتیجه رسیدگی و انحلال انجمن اعلام می شود.
تبصره 3 - شکایت کنندگان از انتخابات می توانند شکایات خود را در هفته
اول تشکیل انجمن شهرداری یا انجمن مزبور اظهار کنند - تصمیم انجمن قطعی
است .
تبصره 4 - کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می شوند باید
اعتبارنامه به امضا فرماندار یا بخشدار و رییس و اعضا و مهر انجمن مرکزی
در دست داشته باشند و به دفتر شهرداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند
فرماندار و بخشدار و اعضا انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور
اعتبارنامه تاخیر نمایند.
فصل سوم در تشکیل انجمن
ماده 21 - همینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه منتخبین صادر و به
آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است در ظرف یک هفته وسائل انجمن را
فراهم سازد اولین جلسه تحت ریاست مسن ترین اعضا انجمن تشکیل و یک نفر رییس
و یک نفر نایب رییس و دو نفر منشی با رای مخفی هر به اکثریت برای یک سال
انتخاب می شود هر گاه در مورد انتخاب رییس تساوی آرا حاصل شود مسن ترین
آنها به ریاست انتخاب خواهد شد.
ماده 22 - نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب رییس است و کسانی
که مخل نظم باشند با امر رییس اخراج می شوند و در صورت وقوع جنحه یا جنایت
مرتکب با صورت مجلس به دادگاه تسلیم می شود.
ماده 23 - برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضا لازم است و
تصمیماتشان با اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آرا
طرفی که رییس موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رای
در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشد در جلسات بعد حضور بیش از نصف کلیه
اعضا کافی خواهد بود ولی در مسائل مهم از قبیل تغییر نقشه شهر - احداث
خیابان - لوله کشی آب - ساختن زیرآبها - وضع عوارض و نظایر آن لااقل حضور
دو ثلث لازم است .
ماده 24 - عضویت انجمن افتخاری است و چنانچه عضوی بدون عذر موجه سه
جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب غیبت نمود مستعفی محسوب و در صورتی که
بیش از یک سال به پایان دوره مانده باشد برای انتخاب تعداد کسری طبق این
قانون اقدام خواهد شد و اگر کمتر از یک سال باقی مانده باشد از شخصی که
در فهرست منتخبین حائز اکثریت و واجد شرایط باشد دعوت به عمل می آید و در
صورت تساوی آرا به قید قرعه تعیین خواهد شد و در مورد فوت یا استعفا به
طریق فوق تعیین جانشین به عمل خواهد آمد.
ماده 25 - بعد از تعیین هیات رئیسه در جلسه رسمی و علنی رییس و اعضا
انجمن قسم یاد خواهند کرد که وظایف خود را مطابق قانون با کمال راستی و
درستی انجام خواهند داد.
ماده 26 - انجمن شهر ماهی یک بار در محل شهرداری تشکیل می شود مگر این
که تشکیل جلسه بیش از ماهی یک بار ضرورت داشته باشد. ضرورت تشکیل جلسه
فوق العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضای سه نفر از اعضا انجمن یا
تقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود.
تبصره 1 - بودجه سال بعد شهرداری قبل از اسفند هر سال و تفریغ بودجه
هر سال منتها تا ماه چهارم سال بعد باید به تصویب انجمن برسد.
تبصره 2 - جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و
تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
ماده 27 - جلسات انجمن علنی و با حضور تماشاچی خواهد بود ولی به
تقاضای شهردار یا فرماندار و بخشدار و یا ثلث اعضا حاضر ممکن است جلسه
سری تشکیل شود رای در جلسات انجمن علنی بوده و با قیام و قعود یا ورقه
اخذ می شود ولی به تقاضای ثلث اعضا حاضر ممکن است رای مخفی گرفته شود مگر
در امور مالی و در انتخابات که رای مخفی خواهد بود.
ماده 28 - صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن با تاریخ در دفتر
مخصوص ثبت می شود و صورت جلسات را رییس و منشی انجمن باید امضا نمایند.
فصل چهارم - در تشکیل اداره شهرداری و رفع اختلافات
ماده 29 - انجمن شهر با رای مخفی از اهالی محل و یا از بین کارمندان
دولت و شهرداران سه نفر را برای ریاست شهرداری به وسیله فرماندار به
وزارت کشور پیشنهاد می نماید وزارت کشور برای یکی از آنان که صلاح بداند
حکم ریاست شهرداری صادر می کند برای ریاست شهرداری تهران فرمان همایونی
صادر می شود مدت ریاست شهرداری دو سال است و ممکن است مجددا به طریق بالا
پیشنهاد و منصوب شود.
تبصره 1 - کلیه ادارات کشوری مکلفند در صورت رضایت کارمند با انتقال
نامبرده موافقت نموده و مستخدم مزبور را به اختیار انجمن بگذارند.
تبصره 2 - در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد
و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت او در شهرداری
جز سابقه خدمت محسوب می شود و همچنین سایر مستخدمین رسمی شهرداری در صورتی
که کسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی و استخدام کشوری
بپردازد مشمول قوانین استخدام کشوری خواهند شد.
تبصره 3 - حقوق شهردار به تناسب اهمیت محل و درآمد شهرداری از طرف
انجمن در بودجه معین می شود.
تبصره 4 - حقوق رییس و کارمندان شهرداری اعم از پزشکان و مامورین
بهداری و مستخدمین با پایه و جز و غیره و منتظرین خدمت بجز مامورین رفت و
روب و آتش نشانی و مامورین جز آبیاری در موقع تنظیم بودجه سالیانه نسبت
به شهرداریهایی که درآمد وصول آنها کمتر از یک میلیون ریال است از بیست و
پنج درصد و نسبت به شهرداریهایی که زیادتر از یک میلیون ریال می باشد از
بیست درصد نباید تجاوز کند.
ماده 30 - وزارت کشور مجاز است همه ساله ده نفر از بین کارمندان مرکز و
شهرستانها و ادارات تابعه خود که حداقل دارای تحصیلات معادل دوره دوم
دبیرستان باشند و یک زبان خارجی بدانند برای مطالعه و کسب اطلاعات در امور
شهرسازی و اداری با دریافت حقوق و مزایای ریالی خود که قابل تبدیل به ارز
باشد حداکثر برای مدت دو سال به خارجه اعزام دارد.
ماده 31 - چنانچه اکثریت انجمن اظهار عدم اعتماد نسبت به شهردار نمود
شهردار از کار برکنار خواهد شد و فورا گزارش لازم را به وزارت کشور خواهند
داد.
ماده 32 - برای شهرداری یک معاون به پیشنهاد شهردار از طرف انجمن با
موافقت و حکم فرماندار و یا بخشدار معین می گردد که در غیاب شهردار یا
ایام تعلیق او تا تعیین شهردار جدید انجام وظیفه نماید شهردار می تواند
قسمتی از وظایف خود را به موجب دستور کتبی به او محول نماید.
ماده 33 - در مواردی که بین انجمن شهر و شهردار اختلافات نظری در انجام
وظایف مربوط یا تصمیمات متخذه ایجاد شود نظر انجمن مرجح است .
ماده 34 - در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و
یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضا انجمن شخصا یا
به نمایندگی در آن کار ذینفع باشند و در رای شرکت کرده باشند و یا در غیر
موعد و محل رسمی انجمن اتخاذ شده باشد فرماندار یا بخشدار به انجمن تذکر
داده که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه تجدید نظر شد فبها والا به
انجمن ولایتی و در صورت نبودن به وزارت کشور مراجعه می شود.
فصل پنجم - وظایف انجمن شهر و قصبه
ماده 35 - وظایف انجمن به قرار ذیل است :
1 - نظارت در اداره کردن و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی اموال
منقول و غیر منقول متعلقه به شهر یا قصبه و نگهداری حساب درآمد و هزینه
شهر.
2 - تصویب بودجه سالیانه و متمم و اصلاحی شهرداری و بیمارستانها و
تیمارستان و پرورشگاه و یا سایر بنگاههای وابسته به شهرداری و تصویب
برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود و تصویب لایحه تفریغ
بودجه و وضع مقرراتی برای بنگاههای خیریه که از طرف شرکتها یا افراد
تاسیس می گردد.
3 - تصویب و نظارت در معاملات اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و
استیجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و رعایت اصول مزایده
و مناقصه .
4 - نظارت در اقامه دعوی در دادگاههای ذیصلاحیت در مسائل حقوقی که یک
طرف دعوی شهرداری باشد.
5 - رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف .
6 - مراقبت برای اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت
در امور بیمارستانهای شهرداری و تیمارستان و دارالایتام و سایر موسساتی که
از طرف شهرداری ایجاد می شود.
7 - نظارت در جمع آوری ولگردان - گدایان و کودکان بی سرپرست و دستور
تهیه مشاغل برای آنها و تاسیس نوانخانه و دارالعجزه و پرورشگاه و
شیرخوارگاه .
8 - مراقبت در توسعه امور تعلیمات عمومی و ابتدایی و حرفه ای به وسیله
تاسیس دبستان و کلاسهای اکابر و استفاده از رادیو و مجلات و دستور برای
ایجاد کتابخانه و قرائتخانه و موزه و جلسات سخنرانی و حفظ ابنیه و آثار
عتیقه .
9 - اظهار نظر برای دائر کردن نمایشگاههای صنعتی و تجارتی .
10 - تصویب لوایح برقراری یا الغا یا تغییر نوع میزان عوارض شهرداری
و تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری .
11 - مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریزها و گورستان و
مرده شویخانه و حمل اموات مطابق اصول بهداشت .
12 - نظارت در تاسیس نمایشگاه - سینما و امثال آن در حوزه شهر در
صورتی که از طرف اشخاص یا شرکتهای خصوصی اقدام نشود یا اگر اقدام شود
کافی و کامل نباشد.
13 - نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب
قراردادهای مربوط به آنها.
14 - ایجاد و اجازه تهیه وسایل اتوبوس رانی و برق برای شهر از طریق
تاسیس شرکتها و موسسات و غیره از این تاریخ به بعد و سایر نیازمندیهای
عمومی .
15 - تصویب نرخ خواربار.
16 - تصویب نرخ سایر نیازمندیهای عمومی و خدمات با موافقت وزارت کار
و اقتصاد.
17 - تدوین مقررات انتظامی برای عبور و مرور وسائط نقلیه در شهر و
تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه با موافقت شهربانی .
18 - تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهری و اجاره و استیجار آبهایی
که برای مصرف شهر ضروری است با رعایت قوانین و مقررات .
19 - موافقت به ایجاد و توسعه معابر و خیابان ها و میادین و باغهای
عمومی .
20 - اظهار نظر نسبت به موضوعاتی که از طرف مقامات دولتی ارجاع
می شود.
ماده 36 - ارتکاب به اعمال زیر در صورت ثبوت در مراجع قانونی علاوه بر
مجازاتی که در قوانین برای این گونه اعمال مقرر گردیده مرتکب را از حق
عضویت در انجمن شهر نیز محروم خواهد کرد.
1 - در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری اعم
از اینکه تبانی مستقیم باشد یا مع الواسطه .
2 - در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث
اختلال امور و موجب اضرار شهر و شهرداری شود.
ماده 37 - استانداران و فرمانداران و بخشدارها حق نظارت در کارهای
انجمن شهر و شهرداری دارند چنانچه یکی از آنان یا اهالی محل اعتراضی به
تصمیمات انجمن شهر داشته باشند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام نظر انجمن
بخود انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر می نمایند در صورتی که انجمن در رای
اولیه خود باقی باشد برای رفع اختلاف به انجمن ولایتی و در صورت عدم تاسیس
انجمن ولایتی به وزارت کشور مراجعه اختلاف به انجمن ولایتی و در صورت عدم
تاسیس انجمن ولایتی به وزارت کشور مراجعه و رفع اختلاف را می خواهند رای
انجمن ولایتی یا وزارت کشور قاطع خواهد بود.
ماده 38 - مدلول مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد پس از اعلام وصول و
انتشار بر تمام افراد لازم الرعایه است و اگر تصمیمی راجع به شخص معینی
اتخاذ شود پس از ابلاغ در صورتی که آن شخص به تصمیم متخذه تسلیم نباشد
می تواند ابتدا به انجمن شهر در ثانی به انجمن ولایتی در ظرف ده روز مراجعه
و رای انجمن ولایتی قاطع خواهد بود و در صورت نبودن آن به وزارت کشور
مراجعه می شود این تصمیم باید در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن و
امور مربوط به شهر باشد.
فصل ششم - وظایف شهرداری
ماده 39 - وظایف شهرداری به شرح ذیل است :
1 - ایجاد و توسعه و تنظیف خیابانها و انهار عمومی و مجاری آبها و
کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و تامین روشنایی شهر به وسائل ممکنه .
2 - تامین آب آشامیدنی به مقدار احتیاج اهالی و جلوگیری از آلودگی آن
به کثافات .
3 - مراقبت در اجرای نرخ های مصوب انجمن و مراقبت کامل در ارزانی و
فراوانی مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم
نمودن آنها.
4 - مراقبت در امور بهداشت و سلامت سکنه شهر و ایجاد وسائل برای
آبله کوبی و سرم و واکسن زدن برای جلوگیری از امراض مسریه منجمله حصبه و
دیفتری .
5 - جلوگیری از تکدی و واداشتن گدایان به کارهای صنعتی و غیره .
6 - تاسیس مسکین خانه و نوانخانه دارالعجزه برای جمع آوری مستمندان و
عجزه با رعایت اعتبارات موجوده .
7 - تاسیس شیرخوارگاه و پرورشگاه برای جمع آوری اطفال بی بضاعت و
بی صاحب و نگهداری و تربیت آنها در حدود اعتبارات شهرداری و مساعدت با
اولیای اطفالی که استطاعت تامین هزینه تربیت اولاد خود را ندارند.
8 - تاسیس تیمارستان برای نگهداری و معالجه مجانین .
9 - مساعدت در بسط و توسعه فرهنگ و پیشرفت تعلیمات اجباری و تاسیس
کلاسهای اکابر و حرفه ای و تشریک مساعی با فرهنگ شهر در کلیه امور فرهنگی و
کمک مالی به انجمن تربیت بدنی .
10 - تاسیس کتابخانه ها و موزه ها و مراقبت در حفظ و مرمت ابنیه تاریخی
و آثار باستانی .
11 - اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر.
12 - تعیین میزان درآمد شهرداری و هزینه آن .
13 - تنظیم بودجه در حدود اعتبارات و تسلیم آن برای تصویب انجمن شهر
که پس از تصویب انجمن شهر و انجمن ولایتی به وسیله فرمانداری برای اطلاع به
وزارت کشور ارسال گردد و تنظیم برنامه ساختمانی و تسلیم آن به انجمن شهر
که پس از تصویب انجمن به موقع اجرا گذارده شود.
14 - خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول برای شهر پس از تصویب
انجمن شهر.
15 - قبول اعانه به نام شهر.
16 - نظارت در صحت اوزان و مقیاسها.
17 - تهیه آمارهای مربوط به امور شهری .
18 - مراقبت در انتظام امور مرده شویخانه ها و گورستانها.
19 - حفظ شهر از آفات سیل و حریق و جلوگیری از شیوع امراض ساریه
حیوانی و انسانی و اطلاع دادن به شهرداری های مجاور در موقع بروز امراض و
اعدام و بر طرف نمودن حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر
بلاصاحب بوده و مضر هستند.
20 - مدعی و مدعی علیه واقع شدن در دادگاهها نسبت به امور شهر.
21 - تهیه و تکمیل مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت
در امور صحی آنها.
22 - پیشنهاد تغییر نقشه شهر و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق
به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد و تامین محل پرداخت آن مطابق قانون
توسعه معابر و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی .
23 - تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف
وسائط نقلیه و غیره .
24 - تصدی در جمع آوری عایدات شهرداری و مراقبت در رساندن آن به مصرف
خود در حدود بودجه مصوب .
25 - تهیه قراردادهای لازم برای تسهیل امر خبازی و قصابی و اداره
نمودن آن .
26 - شهرداری چهار ماه به آخر هر سال مانده بودجه سال آینده خود را
باید تنظیم نموده به انجمن شهر بدهد انجمن شهر در ظرف دو هفته مطالعات
خود را در بودجه به عمل آورده پس از تصویب به انجمن ولایتی ارسال می دارد و
انجمن ولایتی نیز مکلف است در ظرف 15 روز مطالعات خود را نموده اگر نظری
نباشد با موافقت انجمن شهر و شهردار در اصلاح آن اقدام و پس از تصویب
نسخه ای از بودجه را لااقل در اول اسفند برای اطلاع وزارت کشور به وسیله
فرمانداری بفرستد.
27 - جلوگیری از گذاردن اشیا در ایوانها و پنجره های مشرف به معابر
عمومی از نظر مخاطره پرت شدن به معبر و صدمه رساندن به عابرین .
28 - جلوگیری از نصب ناودانهایی که موجب ریختن آب بسر عابرین باشد و
تبدیل آن به ناودانهای لوله که به کف خیابان یا کوچه ها برسد.
29 - جلوگیری از افتتاح و دائر نگهداشتن دکاکین و مراکزی که مواد
محترقه می سازند در داخله شهر و همچنین ممانعت از دائر نگهداشتن
کوره پزخانه و دباغی و نظایر آنها در داخله شهر.
30 - ساختن کشتارگاه - رختشویخانه - مستراح و حمام عمومی و میادین و
باغ اطفال و ورزشگاه .
31 - پیشنهاد مقاطعه - یا اداره نمودن مستقیم خود شهرداری یا شرکت یا
اجاره در کارهای مربوطه شهر به انجمن .
32 - تهیه لایحه برقراری یا الغا یا تغییر عوارض شهرداری و اصلاح
آیین نامه ها برای تصویب انجمن .
33 - هر گاه شهرداری بخواهد بیش از عوارض مصوبه انجمن عوارض دریافت
نماید یا به میزانی که تعیین شده بیفزاید لوایح آن را تنظیم و پس از
تصویب انجمن شهر به موقع اجرا گذارده و نسخه ای از آن برای وزارت کشور
ارسال می شود عوارضی که مانع قانونی برای اخذ آن هست به وسیله وزارت کشور
به مجلس شورای ملی پیشنهاد و پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می شود.
ماده 40 - کلیه پرداختهای شهرداری به وسیله تنظیم اسناد مثبته ممضی به
امضا رییس حسابداری و شهردار که ذیحساب است خواهد بود.
ماده 41 - کلیه عوارض و درآمد شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر و یا
قصبه خواهد رسید و به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام
مامور وصول تعیین می شوند دریافت خواهد شد و تعیین مامورین وصول با تضمین
کافی خواهد بود.
تبصره - از درآمد هر شهرداری در سال 1328 صدی دو نیم و از سال 1329
به بعد صدی دو برای اداره امور شهرداریها به مرکز ارسال می گردد تا به
مصرف تاسیسات فنی و اداری و حقوق و هزینه سفر مامورین برسد.
ماده 42 - شهرداری در آخر هر سال صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری
را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
ماده 43 - کارمندان شهرداری از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین دون پایه
و جز و مامورین تنظیف و رانندگان وسائط نقلیه شهرداری و غیره مطابق
پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر تعیین می شوند. شهرداریها رونوشت ابلاغ
این قبیل مامورین را به وسیله وزارت کشور برای اداره بازنشستگی ارسال و
از حقوق تمام کارمندان شهرداری که مشمول مقررات قانون استخدام باشند حقوق
بازنشستگی کسر و به وسیله دارایی محل به صندوق بازنشستگی فرستاده می شود و
خدمت در شهرداریها جز ایام خدمت آنها محسوب خواهد شد.
ماده 44 - آیین نامه امور داخلی شهرداری و تقسیم کارها را شهردار تهیه
نموده پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا می گذارد.
فصل هفتم - متفرقه
ماده 45 - انجمن شهرداری هر محل می تواند بر ذبایح و مستغلات تیز عوارض
به نفع شهر تصویب کند.
ماده 46 - وزارت کشور برای راهنمایی شهرداریها نقشه های ساختمانی و
آیین نامه های لازم را در هر قسمت تهیه و به وسیله بخشنامه ها شهرداریها را
به جریان خواهد گذارد - سایر وظایف انجمن شهر و چگونگی ارتباط با وزارت
کشور و جزئیات دیگر ضمن آیین نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید ولی نباید مخالف این قانون و منافی با استقلال
شهرداری ها باشد.
ماده 47 - در قصباتی که در فصول معینی برقراری شهرداری لازم باشد برای
فصل مزبور و همچنین برای چند قصبه که به یکدیگر نزدیک باشند می توان یک
شهرداری تاسیس نمود در صورت اخیر تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از
قصبات می باشد.
ماده 48 - از اول آذر 1328 در تمام کشور انتخابات انجمن های شهرداری
طبق مقررات این قانون شروع و انجمن هایی که طبق مقررات سابق دائر است در
همان تاریخ منحل خواهد شد و از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور قائم
مقام انجمن شهرهایی که فاقد انجمن بوده یا خواهد شد می باشد.
ماده 49 - قوانینی که با این قانون مغایرت دارد و منجمله مواد (6) و
(11) و (12) و (18) و (19) و (20) و (27) و (28) و (34) و(35) و (36) و
(37) و (102) و (108) قانون بلدیه مصوب بیستم ربیع الثانی 1325 قمری ملغی
است .
ماده 50 وزارت کشور مامور اجرای این قانون است .
چون به موجب قانون بیستم تیر ماه 1328 اجازه اجرای لایحه تشکیل شهرداری و
انجمن شهرها و قصبات پس از تصویب کمیسیون کشور داده شده است بنا بر این
قانون مزبور که مشتمل بر پنجاه ماده و در تاریخ چهارم مرداد ماه یک هزار
و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون کشور مجلس شورای ملی رسیده قابل
اجرا است .
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/05/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :