جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


ماده 1 - از درآمد مشمولین این قانون طبق مقررات زیر مالیات بر درآمد
دریافت می شود :
مشمولین پرداخت مالیات عبارت اند از :
الف - کلیه حقوق بگیران و مزدوران نسبت به حقوق و دستمزد خود.
ب - کسبه و پیشه وران .
ج - صنعتگرانی که منحصرا دستمزد دریافت می دارند.
5 - بازرگانان و کسانی که از هر نوع عملیات بازرگانی تحصیل درآمد
می نمایند.
ه- - صاحبان حرف و مشاغل آزاد از قبیل وکلا دادگستری - کارگشایان -
پزشکان - دلالان و امثال آنها.
و - هر نوع شرکت یا شخصیت حقوقی که مرکز اصلی آن در ایران است نسبت
به مجموع درآمد خود ولو آنکه قسمتی از آن در خارجه تحصیل شده باشد و هر
نوع شرکت یا شخصیت حقوقی که مرکز اصلی آن در خارجه بوده و در ایران دارای
شعبه یا نماینده و امثال آن باشد نسبت به درآمدی که در ایران تحصیل
می نماید.
ز - صاحبان مستغلات و املاک مزروعی .
ح - دارندگان درآمد سهام شرکتهای خارجی و سهم الشرکه شرکتهای با
مسئولیت محدود خارجی .
ط - مقاطعه کاران و مستاجرین و صاحبان وسائط رانندگی .
ی - صاحبان درآمد معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و خرید و فروش
اراضی و اموال غیر منقول و هر نوع درآمدهای اتفاقی از قبیل لاطار و
بخت آزمایی و شرطبندی و حق عضویت در هیات های مدیره و هیات بازرسی شرکتها و
غیره .
ک - هر کس که در ایران اقامت داشته و درآمدی از خارجه تحصیل نماید.
ل - صاحبان هر نوع درآمدی که به طور مستمر یا اتفاقی در ایران به دست
آید اعم از آنکه ساکن ایران باشند یا خارجه .
ماده 2 - اشخاص زیر از پرداخت مالیات بخشوده اند :
الف - سفرا کبار و وزرا مختار و نمایندگان فوق العاده و سایر
نمایندگان سیاسی خارجه که دولت ایران سمت آنان را به رسمیت شناخته باشد.
ب - سرکنسولها و کنسولها و وکلا کنسولی و وابسته های بازرگانی و
کارمندان سفارتخانه ها و کنسولگریها نسبت به حقوقی که از دولت خود می گیرند
مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولتی که نماینده آن هستند بوده و دولت
ایران آنها را به رسمیت شناخته باشد و به شرط معامله متقابله .
ج - کارمندان سفارتخانه ها و کنسولگریهای دولت شاهنشاهی ایران در
خارجه مشروط بر اینکه دارای تابعیت دولت خارجی باشند که در آنجا انجام
وظیفه و خدمت می نمایند.
د - زارعین نسبت به درآمدهای حاصل از کشت و برداشت
ماده 3 - درآمدهای زیر از تادیه مالیات بخشوده است :
امثال آن - مزایای غیر نقدی کارگران کارگاهها و کارخانه ها.
الف - حقوق بازنشستگی - حقوق پایان خدمت - هزینه و فوق العاده مسافرت
و عیدی سالیانه - وجوه حاصله از بیمه و جبران خسارات بدنی و امثال آن -
مزایای غیر نقدی کارگران کارگاه ها و کارخانه ها.
ب - درآمد بنگاه هایی که منحصرا به منظور امور خیریه و عام المنفعه و
آموزش و پرورش تشکیل و صرف کارهای عمومی می شود مشروط بر اینکه عام المنفعه
بودن مقاصد آنها طبق اساسنامه محرز و رسما به ثبت رسیده و ترازنامه خود
را که به تصدیق فرماندار محل رسانده باشد مرتبا منتشر نمایند.
ج - املاک و عوائد و موسسات آستانه قدس رضوی و املاک موقوفه مسجد
گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاه نعمت الله
ولی و شاه چراغ و مدرسه عالی سپهسالار و املاک و موسسات شیر و خورشید سرخ و
سلطان علیشاه گنابادی .
د - املاک موقوفه که به مصرف امور خیریه و عام المنفعه از قبیل
بیمارستان - دبستان - دبیرستان - دانشکده - کودکستان - پرورشگاه یتیمان و
آموزشگاهها می رسد نسبت به آن قسمت از درآمد که منحصرا به این قبیل مصارف
می رسد و به شرط این که عام المنفعه بودن آن ها با رعایت نظر واقف به موجب
تصویبنامه هیات وزیران قبول شده باشد.
ه - تا میزان ده درصد عایدات هر شخص یا شخصیت حقوقی که برای مصارف
بنگاههای خیریه یا هیات های جمع آوری اعانه که دولت به رسمیت شناخته باشد
پرداخته پرداخته شده و از آن بنگاهها یا هیات ها قبض یا سندی در دست داشته
باشد.
و - درآمدهای حاصله از صنایع یدی ساکنین دهات و ماشین آلات و کارخانجات
روستایی واقعه در دهستانها که به منظور توسعه کشاورزی ایجاد شده باشد.
ز - درآمد کارخانجات مولد برق که در دهات و قصبات ایجاد شود به طور
دائم و در شهرهایی که هنوز کارخانه برق دائر نشده برای مدت هفت سال از
تاریخ اجرا این قانون .
ح - درآمد دبستانها و دبیرستانها و دانشکده ها و کلاسهای تعلیم و تربیت
و ورزش که از طرف مردم تاسیس شود به شرط تصدیق وزارت فرهنگ .
ط - اشخاص و یا موسساتی که به وسیله تلمبه یا ساختمان سد و حفر قنات
جدید تهیه آب می نمایند نسبت به درآمد حاصله از فروش آب بغیر.
ی - کارخانجات کمپوت سازی - میوه خشک کنی - تهیه لبنیات - پنبه پاک کنی
پیله کشی - پشم شویی - چای سازی - جوجه کشی از تاریخ اجرا این قانون تا مدت
هفت سال .
ک - در آمد اراضی خالصه خوزستان که طبق قانون و آیین نامه های مربوطه
به اشخاص واگذار شده یا می شود تا مدت ده سال از تاریخ اجرا این قانون .
ل - شرکتهای تعاونی تولید که در دهستانها برای تولید محصولات کشاورزی
یا بهبود آنها تشکیل می شود.
م - شرکتهایی که برای استفاده از ماشینهای فلاحتی برای شخم - خرمن کوبی
- بذرافشانی تشکیل می شود و در مقابل کار انجام شده یا اجاره یا دستمزد
دریافت می دارند منحصرا برای درآمدهای حاصله از استفاده از ماشینهای
فلاحتی .
ن - کارمندان ادارات دولتی و مجلس شورای ملی و شهرداریها نسبت به
حقوق دریافتی و سایر مزایای خدمت .
ماده 4- درآمد نقدی و مزایای غیر نقدی حاصله از حقوق و یا دستمزد به
نرخ زیر مشمول مالیات خواهد بود:
تا 24000 ریال بخشوده
از 24001 ریال تا 100000 ریال نسبت به مازاد 24000 ریال پنج درصد.
از 100001 ریال تا 200000 ریال نسبت به مازاد 100000 ریال ده درصد.
از 200001 ریال تا 300000 ریال نسبت به مازاد 200000 ریال 15 درصد.
از 300001 ریال تا 400000 ریال نسبت به مازاد 300000 ریال 20 درصد.
از 400001 ریال تا 500000 ریال نسبت به مازاد 400000 ریال 25 درصد.
از 500001 ریال تا 600000 ریال نسبت به مازاد 500000 ریال 30 درصد.
از 600001 ریال تا 700000 ریال نسبت به مازاد 600000 ریال 35 درصد.
از 700001 ریال تا 800000 ریال نسبت به مازاد 700000 ریال 40 درصد.
از 800001 ریال تا 1000000 ریال نسبت به مازاد 800000 ریال 45 درصد.
از 1000001 ریال به بالا نسبت به مازاد 1000000 ریال 50 درصد.
وجوهی که پرداخت کنندگان حقوق بیمه یا حقوق بازنشستگی یا بهر عنوان دیگری
که بعدا عاید مستخدم می گردد پرداخت و تخصیص دهند بر حقوق ماهیانه افزوده
شده و مشمول مالیات بر حقوق خواهد بود.
بنگاههای دولتی که کارمندان آنها مشمول مالیات بر حقوق می باشند نمی توانند
این مالیات را از درآمد خود بپردازند در بنگاههای خصوصی مالیات پرداختی
جزو هزینه مورد قبول در مورد محاسبه مالیات پذیرفته نخواهد شد.
تبصره 1 - مزایای غیر نقدی طبق آیین نامه هیات وزیران تقدیم خواهد
گردید.
تبصره 2 - کسانی که در ایران از شرکتها و بنگاههای مقیم خارجه که در
ایران شعبه یا نماینده یا اداره ندارند حقوق یا حق العمل دریافت می نمایند
مکلفند از تاریخ دریافت منتها در ظرف سی روز مالیات متعلقه را به اداره
دارایی محل اقامت خود به ضمیمه سیاهه ریز وجوه دریافتی تسلیم دارند مگر
اینکه گیرنده به عمل بازرگانی مشغول و این قبیل درآمدها را در دفتر خود
ثبت و به حساب درآمد بازرگانی خود مطابق مقررات مربوطه منظور نموده باشد.
ماده 5 - مالیات کسبه و پیشه وران و صنعتگرانی که منحصرا دستمزد دریافت
می دارند به طور مقطوع دریافت و به شش طبقه به ترتیب زیر تقسیم می شوند :
طبقه اول 250 ریال
طبقه دوم 500 ریال
طبقه سوم 1000 ریال
طبقه چهارم 2000 ریال
طبقه پنجم 4000 ریال
طبقه ششم 8000 ریال
تشخیص طبقه هر مودی با کمیسیون صنفی است که در هر محل از نمایندگان همان
صنف یا اصناف تشکیل می گردد طرز تشکیل کمیسیون صنفی و انجام وظیفه و طرز
تشخیص طبقه هر مودی به موجب آیین نامه مصوبه کمیسیون قوانین دارایی مجلس
شورای ملی معین می شود.
کسبه و پیشه وران و صنعتگرانی که مشمول این ماده هستند به موجب آیین نامه
مصوبه کمیسیون قوانین دارایی معین خواهند شد و مشمولین این ماده در صورت
اشتغال به کسب یا پیشه یا صنعت دیگری غیر از آنچه که در این آیین نامه
معین شده موظف خواهند بود که مالیات مربوط به آن شغل یا کسب یا صنعت یا
پیشه را علیحده طبق مقررات مربوط پرداخت نمایند.
ماده 6 - هر بازرگانی مکلف است منتها تا آخر خرداد ماه هر سال
اظهارنامه مالیاتی خود را که حاکی از کلیه درآمد عملیات بازرگانی او در
سال پیش باشد به اداره دارایی محل اقامت خود تسلیم و مالیات متعلقه را
پرداخت نماید ملاک تشخیص درآمد بازرگانان دفاتر بازرگانی آنها است به شرط
آنکه دفاتر نامبرده طبق مقررات قانون تجارت نگهداری شود.
درآمد مودیانی که دارای دفاتر نبوده یا از ارائه دفاتر قانونی که ملزم به
نگهداری آن هستند خودداری کنند و همچنین مودیانی که از تسلیم اظهارنامه
در سررسید مقرر کوتاهی نموده و درآمد کسانی که اظهارنامه تسلیمی آنها
ناقص یا دفاتر ابرازی آنها مخدوش باشد راسا از طرف ادارات دارایی تعیین
می شود تشخیص و به مودی ابلاغ خواهد شد.
نرخ مالیات بازرگانان همان نرخ مقرر در ماده 4 با رعایت حداقل بخشودگی
است .
اثبات مخدوش بودن دفاتر باید در کمیسیون تشخیص به عمل آید.
ماده 7 - شرکتهای مشمول مالیات موظفند تا پایان تیر ماه هر سال
ترازنامه و حساب سود و زیان سال پیش خود را که به تصویب مقامات صلاحیتدار
شرکت رسیده باشد به دارایی محل که مرکز شرکت در آنجا واقع است تسلیم و
مالیات متعلقه را پرداخت نمایند. شرکتهایی که سال محاسباتی آنها با سال
شمسی تطبیق نکند و همچنین شرکتهای بر چیده شده موظف هستند منتها تا چهار
ماه پس از انقضا دوره عمل یا خاتمه عملیات شرکت ترازنامه خود را تسلیم و
مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
مالیات شرکتهای انتفاعی که مرکز اداری آنها در ایران نیست از سود کلیه
عملیاتی که در ایران خواه به حساب شرکت اصلی و خواه به حساب دیگری انجام
داده اند وصول می شود شرکتهای نامبرده باید برای معاملات فوق حساب جداگانه
نگهدارند و در محاسبه هزینه های عادی و اداری این شرکتها فقط هزینه موسسات
واقعه در ایران قابل قبول خواهد بود. نرخ مالیاتی شرکتها همان نرخ مقرر
در ماده 4 بدون رعایت حداقل بخشودگی خواهد بود.
در مواردی که شرکتها برای تمام یا قسمتی از عملیات خود از تسلیم ترازنامه
خودداری نموده و یا ترازنامه تسلیمی مخدوش و قابل قبول نباشد ادارات
دارایی حق خواهند داشت که طبق ماده 6 به همان ترتیبی که نسبت به
بازرگانان عمل می شود در مورد شرکتها نیز رفتار نمایند.
تبصره 2 - ماخذ مالیات آخرین سال عملیات شرکتها قیمت حقیقی دارایی
شرکت است منهای سرمایه پرداخته شده و ذخیره هایی که مالیات آنها قبلا
پرداخت شده در صورتی که دارایی شرکت در اثر انحلال یا علل دیگر تقسیم شود
باز هم قبل از تقسیم به ترتیب بالا مالیات آخرین سال عملیات شرکت محسوب و
وصول خواهد شد.
ماده 8 - کلیه مستغلات از قبیل خانه ها - دکاکین - مغازه ها -
کاروانسراها مهمانخانه ها - نمایشگاهها یخچالها - قهوه خانه ها و حمامها -
میدانهای شهر و به طور کلی هر ساختمان و بنایی واقع در شهرها و مرکز
بخشها که مالک آن به طریق اجاره در آمدی از آن تحصیل می نمایند مشمول
مالیات مستغلات می باشند که به نرخ ده درصد از میزان نود درصد درآمد مطلق
مال الاجاره وصول می گردد و در مورد گرمابه های عمومی مالیات از میزان هفتاد
درصد درآمد مطلق گرمابه وصول می شود.
مستغلاتی که محل کسب و کار شخص مالک می باشند و مستغلاتی که محل سکونت شخص
مالک یا عیال یا فرزند یا پدر یا مادر یا برادر یا خواهر مالک می باشند و
همچنین موسسات فرهنگی مشمول مالیات مستغلات نخواهد بود.
درآمد مستغلات مذکوره در فوق از روی اجاره نامه رسمی و چنانچه اجاره نامه
تنظیم نشده یا ارائه نگردد از روی ممیزی که اداره دارایی هر محل به عمل
می آورد تعیین خواهد گردید. ماخذ ممیزی و تعیین مال الاجاره از روی موقعیت
مستغل با در نظر گرفتن مال الاجاره مستغلات مشابه معلوم خواهد گردید.
تبصره 1 - مستغلات زیر از دادن مالیات معاف خواهند بود :
1 - مستغلات متعلق به دولت .
2 - مستغلات متعلق به شهرداریها.
3- خانه هایی که مالک آن در قسمتی سکونت داشته و قسمت دیگری را اجاره
داده باشد به شرط اینکه مال الاجاره آن قسمت که به اجاره رفته از ماهی سیصد
ریال تجاوز نکند.
تبصره 2 - مستغلات جدیدالبنا و مستغلاتی که به واسطه حوادث غیر مترقبه
مانند زلزله و حریق و امثال آن محتاج به تجدید بنا گردد (در مورد آن
قسمتی که محتاج به تجدید بنا است ) از تاریخ اختتام بنا تا مدت سه سال از
ادای مالیات معاف خواهد بود به شرط اینکه مالک موقعی که ساختمان در شرف
اتمام است مراتب را کتبا به طور مستقیم و یا با پست سفارشی به دارایی محل
اطلاع داده و مورد گواهی دارایی واقع شده باشد.
تبصره 3 - مودیان مالیات مستغلات مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را به
طور مستقیم و یا با پست سفارشی تا آخر تیر ماه هر سال تنظیم و به اقساط
سه گانه متساوی زیر بپردازند :
قسط اول تا آخر تیر ماه .
قسط دوم تا آخر آبان ماه .
قسط سوم تا آخر اسفند ماه .
ماده 9 - مالیات املاک مزروعی بر اساس ممیزی که طبق قانون مالیات املاک
اربابی مصوب 20 دی ماه 1304 که از 1305 تا 1313 به عمل آمده مطابق اوراق
ممیزی و جزو جمع مشخصه تا 1313 از سال 1328 شمسی تا مدت ده سال به طور
ثابت از مالک یک برابر جنسی و دو برابر و نیم نقد دریافت خواهد شد.
تبصره 1 - خورده مالکینی که مالیات مشخصه آنها مجموعا نقدا و جنسا از
دو هزار و چهار صد ریال تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
تبصره 2 - از املاکی که سهم مالکانه محصول آنها کمتر از ربع کل محصولات
ملک باشد و در اوراق ممیزی سابق منعکس است نصف مالیات جنسی جزو جمعی
تخفیف داده می شود.
تبصره 3 - مودیان مالیاتی مکلفند از موقع برداشت محصول تا آخر بهمن
ماه هر سال مالیات جنسی خود را عینا به نزدیکترین انبار دولتی هر بخش
تحویل و مالیات نقدی را به ادارات دارایی محل پرداخت نمایند و اداره
دارایی مکلف است مفاصا حساب قطعی سال مالیاتی را تسلیم دارد. هزینه و
کرایه حمل جنس به عهده مودیان مالیاتی خواهد بود و در صورت تاخیر جریمه
دیر کرد به آن تعلق خواهد گرفت .
تبصره 4 - اگر املاکی یافت شود که تا 1313 ممیزی نشده باشد و یا
مالکینی از ممیزی سابق بهر جهتی ناراضی باشند و تقبل پرداخت هزینه ممیزی
را بنمایند ممیزی شده و از عوائد خالص مالکانه ده درصد مالیات دریافت
خواهد شد. در صورتی که مالک نسبت به ممیزی دولت اعتراض داشته باشد هیاتی
مرکب از یک نفر خبره از طرف مالک و یک نفر خبره از طرف وزارت دارایی و یک
نفر خبره مشترک برای رسیدگی و ممیزی مجدد اعزام می شوند. نظر هیات مزبور
قطعی خواهد بود. هزینه ممیزی به عهده مالک است و همچنین هر یک از املاک
ششدانگی که مالیات جزو جمعی ملک مزبور طبق ممیزی 1313 بیشتر از بیست هزار
ریال بوده و وزارت دارایی نظر به ازدیاد عواید معترض باشد می تواند به خرج
دولت تجدید ممیزی نموده و ده درصد از عواید خالص مالکانه مالیات دریافت
دارد ولی تا زمانی که تجدید ممیزی به عمل نیامده طبق جزو جمعی سابق
مالیات دریافت می گردد.
تبصره 5 - املاک خالصه دولتی که بعد از 1313 بفروش رسیده یا تعویض یا
واگذار شده از عواید متوسط سه سال قبل از فروش که در پرونده هر ملک موجود
است ده درصد از عواید خالص مالکانه مالیات دریافت می گردد ولی هر گاه نظر
به ازدیاد عواید دارایی میزان مشخصه را کافی نداند می تواند مانند املاک
ممیزی نشده اقدام به ممیزی نماید.
تبصره 6 - املاک خالصه دولتی و مسلوب المنفعه از پرداخت مالیات معاف
می باشند و در املاکی که به وسیله حفر قنات - نصب تلمبه یا ایجاد سد تحصیل
آب شود به عواید حاصله تا آخر مدت ده سال مالیات اضافی تعلق نخواهد گرفت
و از املاکی که از این تاریخ به بعد به علت عدم توجه مالک مسلوب المنفعه
شوند مالیات مقرر دریافت می گردد.
تبصره 7 - در مواردی که درآمد ملکی به علت بروز آفت و یا پیش آمد
خسارتی که ناشی از قصور یا غفلت مالک نباشد کاهشی حاصل شود مالک می تواند
قبل از برداشت محصول تقاضای رسیدگی و تخفیف مالیاتی نماید و ادارات
دارایی مکلفند به اظهارات مالک رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند در
صورتی که که نتیجه رسیدگی اداره دارایی مورد قبول مالک واقع نشود رسیدگی
مجدد به وسیله هیات سه نفری مرکب از نماینده اختصاصی اداره دارایی -
نماینده مالک و یک خبره مرضی الطرفین به عمل خواهد آمد و رای این هیات
قطعی است .
تبصره 8 - دارایی می تواند علاوه بر مالیات مقرر تا میزان سه برابر
گندم مالیاتی و یک برابر جو مالیاتی مازاد از مالکین مطالبه نماید و قیمت
آن را مطابق نرخی که با پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیات محلی معین
می شود پرداخت نماید.
هیات محلی مرکب است از رییس دارایی محل - فرماندار - نماینده بانک ملی یا
بانک کشاورزی و دو نفر معتمد محل و یا نماینده مالکین .
تبصره 9 - بقایای مالیاتهای قانونی مودیان املاک مزروعی که تاکنون
مالیات خود را نپرداخته باشند به ماخذ مواد مندرجه در این قانون که قسمت
جنسی آن به نرخ رسمی سالهای مربوطه تسعیر خواهد گردید وصول می شود.
ماده 10 - از کلیه سود سهام شرکتهای سهامی خارجی و سهم الشرکه شرکتهای
با مسئولیت محدود خارجی که در ایران پرداخت می شود به نرخ ثابت ده درصد
بدون رعایت حداقل بخشودگی مالیات وصول می شود.
پرداخت کننده و دریافت کننده متضامنا مسئول پرداخت مالیات می باشند.
ماده 11 - از در آمد کلیه مشاغل آزاد به نرخ مقرر در ماده 4 این قانون
مالیات اخذ می شود صاحبان مشاغل آزاد نیز مکلف هستند که اظهارنامه مالیات
خود را به نسبت درآمد سال قبل تا آخر اردیبهشت ماه هر سال تسلیم نمایند و
مالیات متعلقه را بپردازند.
ماده 12 - از هر نوع عمل مقاطعه کاری و اجاره که در ظرف سال مالیاتی
انجام می شود مالیات مقطوع به ترتیب زیر دریافت می شود :
تا 2500000 ریال بهای کل مقاطعه یا مال الاجاره صدی دو.
از 2500001 ریال تا پنج میلیون ریال صدی سه از مبلغ کل مقاطعه یا
مال الاجاره .
از 5000001 ریال به بالا صدی چهار از مبلغ کل مقاطعه یا مال الاجاره
در مورد هر عمل مقاطعه دهنده در موقع پرداخت مالیات مقرر را به نرخی که
به جمع عمل مقاطعه در سال مالیاتی تعلق می گیرد کسر نموده و در ظرف مدت سی
روز به اداره دارایی پرداخت و رسید دریافت می نماید.
مستاجرین موظفند در سال مالیاتی تا آخر همان سال مالیات اجاره داری خود را
به اداره دارایی پرداخت و قبض رسید دریافت دارند.
هر شخص یا شخصیت حقوقی و همچنین دوایر دولتی و شهرداریها که ساختمان یا
حمل و نقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عملی را که به بها یا
مزد معینی به مقاطعه واگذار می نمایند مکلفند به طرز بالا رفتار نمایند.
مقاطعه کاران و مستاجرین بغیر از امور مقاطعه کاری به کارهای تجارتی دیگر
نیز اشتغال داشته باشند بایستی حساب کارهای دیگر خود را جداگانه نگهداری
نموده و مالیات مقرر نسبت به آن درآمدها را جداگانه طبق مقررات این قانون
پرداخت نمایند.
ماده 13 - مالیات صاحبان وسائط رانندگی به طور مقطوع به نرخ هایی که به
تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی خواهد رسید وصول می گردد.
ماده 14 - نرخ مالیات بر درآمدهای حاصله از استفاده سرمایه از قبیل
معاملات رهنی و بیع شرطی و استقراضی و بهره معاملات بهر طریق و عنوانی که
تحصیل شود و خرید و فروش ساختمان و املاک مزروعی و هر نوع درآمدهای اتفاقی
از قبیل لاطار - بخت آزمایی و شرطبندی به قرار مقطوع دوازده درصد بدون
رعایت حداقل بخشودگی خواهد بود. راجع به خرید و فروش ساختمان و املاک
مزروعی تعلق مالیات مشروط بر آن است که فاصله بین تاریخ خرید و فروش کمتر
از پنج سال باشد. نرخ مالیات بر درآمد حاصله از خرید و فروش اراضی به طور
ثابت بدون رعایت فاصله بین خرید و فروش بیست درصد می باشد. سود و بهره
بانکها از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
تبصره 1 - وزارت دارایی می تواند مالیات بر درآمد معاملات رهنی و بیع
شرطی و استقراضی و خرید و فروش اراضی و اموال غیر منقول را به وسیله
محاضر در مواقع تنظیم اسناد و بر طبق آیین نامه ای که به تصویب کمیسیون
قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده باشد وصول نماید و حداکثر تا میزان
صدی شش از میزان مالیات وصولی را به صاحبان محاضر به عنوان حق الزحمه
بپردازد.
تبصره 2 - کسانی که در اراضی خریداری یک عشر آن را ساختمان قابل سکنی
نمایند در موقع فروش زمین و ساختمان از مالیات معاف خواهند بود.
محصور ساختن زمین و برگرداندن و غرس اشجار در زمین های واقع در شهر
ساختمان تلقی نمی شود.
تبصره 3 - تفاوت قیمت املاک مزروعی که مشمول مالیات می گردد بعد از وضع
مخارجی است که برای آبادی ملک به تصدیق خبره رسمی خرج شده باشد و مالیات
بر درآمد به اراضی شهرهایی تعلق خواهد گرفت که از متری پنجاه ریال بیشتر
قیمت داشته باشد.
تبصره 4 - شهرداری هر محل باید حدود هر شهر و اراضی شامل شهر را معین
و اعلام نماید.
ماده 15 - مالیات بر درآمدهای حاصله از عضویت در هیئتهای مدیره و
بازرسی شرکتها - حق داوری و پاداش و هر نوع درآمد دیگری که به طور غیر
مستمر و یا اتفاقی عاید شود معادل دوازده درصد بدون رعایت حداقل بخشودگی
خواهد بود در مواردی که مالیات مقرر به وسیله پرداخت کننده کسر نمی شود
دریافت کننده وجه موظف به تسلیم اظهارنامه در مدت سی روز از تاریخ دریافت
و پرداخت مالیات مقرر می باشد.
ماده 16 - موعد تسلیم اظهارنامه برای مودیانی که ملزم به تسلیم آن
هستند به استثنای موعد مقرر در ماده 7 و 8 و 12 و 15 تا آخر خرداد ماه هر
سال خواهد بود و نسبت به مودیانی که در اثنا سال ترک پیشه می کنند چهار
ماه پس از خاتمه عمل است . وزارت دارایی می تواند موعد تسلیم اظهارنامه یا
ترازنامه را تمدید نماید.
مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند باید اظهارنامه مالیاتی خود را
تا آخر خرداد ماه هر سال بابت درآمد سال قبل در تهران به اداره مالیات بر
درآمد تسلیم و در همان موقع مالیات متعلقه را بپردازند.
تبصره - تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاصی که در خارجه اقامت
دارند و همچنین شرکتهایی که مرکز اصلی آنها در خارجه است و در ایران
دارای شعبه یا نماینده یا امثال آن نیستند به عهده کسانی است که واسطه
تحصیل درآمد آنها در ایران می باشد و موعد آن تا آخر تیر ماه سال بعد
می باشد.
ماده 17 - سال مالیاتی عبارت است از سال شمسی که در آن تحصیل درآمد
شده باشد مگر در مواردی که دوره عمل سالیانه مودی مالیاتی سال شمسی نباشد
و در این صورت سال مالیاتی همان دوره عمل سالیانه مودی خواهد بود که در
آن مودی تحصیل درآمد کرده است .
ماده 18 - در کلیه مواردی که وصول مالیات به عهده پرداخت کننده درآمد
مشمول مالیات واگذار شده پرداخت کنندگان مکلفند مالیات متعلقه را حتی در
مواردی که گیرندگان وجوه معترض باشند به محض پرداخت یا تخصیص کسر و منتها
در ظرف سی روز با سیاهه ریز ذکر مشخصات دریافت کننده به اداره دارایی محل
تسلیم نمایند تاخیر در پرداخت مالیات از طرف پرداخت کننده به اداره دارایی
مشمول زیان دیر کرد طبق ماده 19 این قانون خواهد بود.
ماده 19 - برای تاخیر در پرداخت مالیات دیر کرد به میزان یک درصد در
ماه وصول می گردد مدت کمتر از پانزده روز و پانزده روز و مدت کمتر از یک
ماه و بیشتر از پانزده روز یک ماه محسوب می شود برای عدم تسلیم اظهارنامه
و یا تاخیر در تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه مخدوش و عدم اجرا
سایر مقررات این قانون به موجب آیین نامه مصوب کمیسیون قوانین دارایی مجلس
شورای ملی جرائمی که هر یک از یک برابر مالیات تادیه نشده تجاوز نمی نماید
معین خواهد شد در مواردی که پرداخت کننده وجه دریافت کننده آن متضامنا
مسئول پرداخت مالیات باشند پرداخت جرائم هم مثل اصل مالیات به عهده آنها
می باشد و ادارات دارایی می توانند بهر ترتیبی مقتضی بدانند تمام یا قسمتی
از جرائم را از هر یک مطالبه و وصول نمایند در مورد مودیانی که مالیات
خود را طبق اظهارنامه پرداخت نموده اند و ادارات دارایی به اظهارنامه آنها
معترض باشند پس از رسیدگی و تعیین مالیات قطعی نسبت به مابه التفاوت
متعلقه و زیان دیر کرد از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه محسوب خواهند شد
نسبت به تخلف از مقررات مربوط به تحویل و فروش مازاد غله نیز وزارت
دارایی جرائمی به موجب آیین نامه مصوب کمیسیون قوانین دارایی معین و به
موقع اجرا خواهد گذاشت .
ماده 20 - از اصل کلیه مالیاتهای موضوع این قانون به استثنا مالیات
املاک مزروعی و مستغلات و مالیات حقوق و مالیات بنگاههای دولتی که سرمایه
آنها متعلق به دولت است یک مالیات اضافی به میزان ده درصد به وسیله وزارت
دارایی وصول و به شهرداری محل پرداخته می شود یک درصد از اصل مالیاتی که
از بازرگانان و شرکتها وصول می شود علاوه بر مالیات مقرر به نفع اطاقهای
بازرگانی وصول می گردد پنجاه درصد مالیات مستغلات موضوع ماده 8 این قانون
متعلق به شهرداری همان محل است .
از وصول مالیات مستغلات سهم شهرداری ها مبلغ هست درصد و سایر مالیاتها سهم
شهرداری ها سه درصد به عنوان هزینه وصول دریافت می گردد. سهم اطاقهای
بازرگانی هر محل بعد از وضع سه درصد هزینه وصول مستقیما از طرف اداره
دارایی محل به اطاق بازرگانی پرداخته خواهد شد.
ماده 21 - ادارات دارایی مجازند برای رسیدگی به صحت میزان مالیات به
کلیه دفاتر و اسناد مودیان مراجعه و رسیدگی نمایند و کلیه اطلاعات مورد
حاجت خود را بخواهند مودی مکلف است وسائل این رسیدگی را فراهم ساخته و
کلیه اطلاعات مورد تقاضا را تسلیم نماید. مودی مکلف است هر نوع اطلاعات و
آماری که ادارات دارایی در خصوص عملیات بازرگانی و کسب و کار مودی
بخواهند در اختیار آنها گذارده و وسائل رسیدگی را از حیث مراجعه به اسناد
و دفاتر فراهم آورد.
ماده 22 - چنانچه مودی نسبت به میزان مالیات مشخصه معترض باشد می تواند
در ظرف یک ماه پس از تاریخ ابلاغ پیش آگهی اعتراض کتبی خود را با ذکر دلیل
مستقیما یا به وسیله پست سفارشی یا تلگرافی به اداره دارایی مربوطه تسلیم
نماید در صورتی که مودی در ظرف مدت مقرر اعتراض ندهد مالیات مشخصه قطعی
خواهد بود مگر آنکه در اعمال ضریب یا محاسبه اشتباه شده باشد ادارات
دارایی می توانند اختلافات حاصله را از طریق توافق حل و فصل نمایند در صورت
حصول توافق برای طرفین قطعی خواهد بود. برای رسیدگی به اعتراضات مودیان
مالیاتی نسبت به میزان مالیات مشخصه در هر یک از نقاطی که اداره دارایی
دایر باشد یک یا چند کمیسیون بدوی تشخیص مرکب از سه نفر تشکیل می شود
کارمندان کمیسیون نامبرده عبارت خواهد بود :
1 - فرماندار یا بخشدار یا نماینده او.
2 - رییس دارایی یا نماینده او.
3 - نماینده اطاق بازرگانی برای رسیدگی به اختلافات کسبه و تجار و شرکتها.
4 - نماینده شورای کشاورزی یا یکی از مالکین معتمد محل برای رسیدگی به
اختلافات املاک مزروعی در موضوع آفت یا خسارت .
5 - نماینده انجمن شهر و یا شورای بخش برای رسیدگی به سایر اختلافات .
کمیسیون تشخیص به اظهارات و دلائل طرفین رسیدگی و رای خود را به اکثریت
اعلام خواهد داشت این رای پس از ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است مگر در
مواردی که مابه الاختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون و مبلغی که مورد
تصدیق مودی یا مطالبه دارایی است بیش از بیست و پنج درصد باشد در این
صورت می توان در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای به کمیسیون تجدید نظر
اعتراض نمود کمیسیون تجدید نظر مرکب خواهد بود از فرماندار یا بخشدار یا
نماینده او - رییس دارایی یا نماینده او و دو نفر از روسا یا کارمندان
ارشد ادارات دولتی در محل - یک نفر از نمایندگان اطاق بازرگانی برای
بازرگانان و کسبه و تجار و شرکتها و یک نفر از نمایندگان انجمن شهر برای
سایر مودیان و یک نفر نماینده شورای کشاورزی یا مالکین معتمد محلی برای
املاک مزروعی . رای کمیسیون تجدید نظر غیر قابل اعتراض است مگر در مواردی
که مابه الاختلاف بین مالیات مشخصه از طرف کمیسیون و مبلغی که مورد قبول
مودی است از سیصد هزار ریال تجاوز نماید در چنین صورت ادارات دارایی یا
مودی می تواند به محکمه تجدید نظر دیوان دادرسی دارایی در ظرف مدت سی روز
از تاریخ ابلاغ رای مراجعه نمایند رای دیوان دادرسی قطعی و لازم الاجرا است
هر گاه مراجعه به دیوان دادرسی دارایی از طرف مودی بشود قبلا باید معادل
مبلغ مابه الاختلاف وجه نقد ودیعه سپرده و یا تضمین معتبر که قابل قبول
اداره دارایی باشد بسپارد.
ماده 23 - پس از گذشتن سه سال از سررسید پرداخت مالیات هر سال نسبت
بهر یک از مودیان موضوع این قانون هیچگونه مالیاتی که به موجب مقررات این
قانون به درآمد اشخاص تعلق می گیرد قابل مطالبه و وصول نخواهد بود مگر
آنکه از طرف دارایی در مدت مزبور تشخیص و به مودی ابلاغ شده باشد.
تبصره - وزارت دارایی مکلف است نسبت بهر سال مالیاتی بعد از تصفیه
قطعی حساب مالیاتی به مودی مفاصا تسلیم نماید.
ماده 24 - در موقع وصول مالیات و جرائم آن از درآمد و از اموال مودیان
یا ضامن آنها وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت .
تبصره - ادارات دارایی می توانند برای مالیات کلیه مودیانی که در
ایران دارایی ثابتی ندارند یا دارایی ثابت آنها مکفی نیست مطالبه تضمین
نموده و کلیه تدابیری که برای تامین وصول مالیات دولت لازم است اتخاذ
نمایند.
ماده 25 - وزارت دارایی برای وصول کلیه مالیاتهای موضوع این قانون و
مازاد غله آیین نامه هایی تهیه و بعد از تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس
شورای ملی به موقع اجرا خواهد گذارد هزینه های قابل قبول در مورد محاسبه
بعضی از مالیاتها ضمن این آیین نامه ها معین خواهد شد.
ماده 26 - وزارت دارایی می تواند با تقسیط بقایای مالیاتهای سنوات قبل
از 28 موافقت نماید به شرط آنکه مودیان مالیاتی قابل پرداخت در سال 1328
خود را نقدا پرداخت و به موجب سند رسمی تعهد نمایند که بقایای مالیاتی
خود را در سال 29 و 30 به اقساط متساوی پرداخت نمایند در صورتی که مودیان
مالیاتی بقایای خود را بدین ترتیب تصفیه نمایند جرائم مقرر از آنها وصول
نخواهد شد.
ماده 27 - مودیانی که درآمدهای مختلف مشمول مالیات دارند از هر یک از
درآمدهای آنها جداگانه مالیات وصول می شود و درآمدهای مختلف جمع نشده و به
آنها مابه التفاوت تعلق نخواهد گرفت .
ماده 28 - وزارت دارایی برای وصول مالیاتهای موضوع این قانون و خرید و
تحویل مازاد غله آیین نامه اجرایی بر اساس آیین نامه اسناد ثبتی و یا مطابق
اصولی که برای وصول این مالیاتها و مازاد غله مقتضی بداند تنظیم و بعد از
تصویب کمیسیونهای قوانین دارایی و دادگستری مجلس شورای ملی به موقع اجرا
گذاشته خواهد شد.
ماده 29 - مامورین ادارات دارایی موظف هستند که کلیه اطلاعات مربوط به
موضوع کسب و تجارت و دارایی مشمولین این مالیاتها را که در نتیجه رسیدگی
به دست می آورند محرمانه تلقی نموده و از افشا آن خودداری نمایند در صورت
تخلف مورد تعقیب اداری واقع خواهند شد.
ماده 30 - در هر موقعی که انجمن محاسبین و کارشناسان قسم خورده در
کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را
در مورد حساب یا ترازنامه هر بازرگان یا شرکت بپذیرد و در این صورت برای
تشخیص مالیات مودی دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر و اوراق مودی نخواهد بود.
در مورد تشخیص درآمد املاک مزروعی و یا آفت زراعت آنها و همچنین در مورد
تشخیص مالیات مستغلات در صورت وجود انجمن کارشناسان قسم خورده وزارت
دارایی مکلف است در صورت تقاضای مودی تشخیص آنها را بپذیرد آیین نامه طرز
کار و انتخاب محاسبین و کارشناسان قسم خورده را وزارت دارایی تهیه و بعد
از تصویب کمیسیون قوانین دارایی به موقع اجرا خواهد گذاشت .
تبصره - در هر نقطه که حسابداران و کارشناسان قسم خورده تعیین و به
وسیله آگهی اعلان می شود به تدریج در حدود توانایی آنها رسیدگی و محاسبه
مالیات مودیان به آنها مراجعه خواهد شد در مورد بازرگانان و کسبه و
شرکتها رسیدگی محاسبین قسم خورده محدود به مواردی است که مودیان مالیاتی
صاحبان دفاتر رسمی باشند.
ماده 31 - وزارت دارائی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت
مالیات خود یکجا نیستند قرار تقسیط به اقساطی که از یک سال تجاوز ننماید
بدهد.
ماده 32 - این قانون از اول سال 1328 به موقع اجرا گذارده می شود و
کلیه قوانین و مقررات مخالف این قانون و قانون مالیات بر درآمد مصوبه 19
آبان ماه 1322 و تصویبب نامه های مالیاتی کلا" ملغی است .
ماده 33 - حقوق و عوارض ورودی داروهای زیر از تاریخ تصویب این قانون
به شرح زیر تعیین می شود:
الف - پنی سیلین و ترکیبات آن و داروهای مخصوص بیماری جذام (به تشخیص
وزارت بهداری ) که فعلا" مشمول شماره (660) تعرفه قانونی مصوب 22 تیر ماه
1320 می باشد از پرداخت حقوق گمرکی و مالیات راه و شش درصد تمبر وارداتی و
ده درصد عوارض موقتی بخشوده خواهد بود.
ب - عبارت شماره 645 تعرفه قانونی مصوب 22 تیر ماه 1320 بدین طریق
اصلاح می گردد:
گنه گنه و سایر الگالوئیدهای کنکینا به انضمام آتبرین و پالودین و ارالن
به شکل گرد - قرص - حب - کپسول - کاشه - محلول - آمپول و سیر اشکالی که
داروهای نامبرده برای خورده فروشی یا غیر آن آمده باشد.
ماده 34 - از هواپیماها و قطعات یدکی و قطعات منفصله آن مشمول شماره های 1979 تا 1989 تعرفه قانونی مصوب 22 تیر ماه 1320 بجای حقوق فعلی و مالیات راه و شش درصد تمبر وارداتی و ده درصد اضافه عوارض موقتی از تاریخ تصویب این قانون فقط پنج درصد از روی ارزش سیف حقوق و عوارض ورودی دریافت خواهد شد.
مفاد تبصره قسمت 12 قانون نامبرده در مورد این اجناس اجرا نخواهد شد.
تبصره 1 - هواپیما و قطعات یدکی و قطعات منفصله آن که قبل از این قانون وارد کشور شده و هنوز حقوق و عوارض آنها تصفیه نشده است مشمول این قانون می باشد.
تبصره 2- بنزین هواپیمائی از هر نوع مالیات و عوارض که به نفع دولت یا شهرداریها وصول می شود معاف خواهد بود.
چون به موجب قانون مصوب 28 تیر ماه 1328 اجازه اجرای لایحه مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد پس از تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس داده شده است بنابراین قانون مزبور که در تاریخ بیست و نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون قوانین دارائی مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/04/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :