جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


ماده واحده - مستخدمین اداری و مجلس شورای ملی و قضایی و همچنین
مستخدمین بلدی و موسسات دولتی همین که به سن هفتاد سال تمام رسیدند
اجبارا بازنشسته خواهند شد به استثنای رییس و دادستان و مستشاران و قضات
و دادیاران دیوان کشور و دادگاه عالی انتظامی و استادان و پزشکان دانشگاه
که در سن هفتاد و پنج سالگی اجبارا بازنشسته می شوند.
میزان حقوق بازنشستگی عبارت خواهد بود از (30)/(1) آخرین حقوق و کمک
دریافتی ضرب در سنین خدمت که در هر حال از جمع آخرین حقوق و کمک دریافتی
نباید تجاوز نماید.
کارمندانی که دارای شصت سال تمام سن و 25 سال خدمت متوالی و یا سی سال
خدمت متناوب باشند می توانند تقاضای بازنشستگی نموده و به ترتیب فوق
بازنشسته شوند - دولت نیز می تواند در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این
قانون این قبیل مستخدمین را بازنشسته نماید - اعاده مجدد بازنشستگان به
خدمت دولت یا بنگاهها یا شرکتهای دولتی ممنوع است .
تبصره 1 - از این تاریخ حقوق تقاعد از اصل حقوق و کمک اخذ می گردد.
تبصره 2 - از این تاریخ به جمع وجوهی که به بازنشستگان فعلی پرداخته
می شود 25% علاوه خواهد شد.
تبصره 3 - کسانی که قبلا بازنشسته شده و مجدد به خدمت پذیرفته شده اند
مشمول این قانون خواهند بود به شرط اینکه اعاده به خدمت قبل از تاریخ
پیشنهاد این قانون به مجلس شورای ملی باشد.
تبصره 4 - حقوق متقاعدین به طور ماهیانه و در محل اقامت آنها مانند
سایر کارمندان دولت باید تادیه شود به شرطی که در اقامتگاه آنها اداره
دارایی و یا شعبه بانک ملی ملی موجود باشد.
تبصره 5 - از اول مهر ماه 1328 به جای مستخدمینی که به موجب این
قانون بازنشسته می شوند فقط وزارتخانه هایی می توانند کارمند جدید استخدام
کنند که لایحه قانون سازمان خود را با تصریح تعداد و نوع مستخدمین مورد
ضرورت تقدم مجلس شورای ملی نموده باشند.
تبصره 6 - اشخاصی که از اول سال 1325 به این طرف بازنشسته شده و یا
قبل از بازنشستگی فوت شده اند طبق مقررات این قانون حقوق بازنشستگی به
آنها تعلق می گیرد مشروط به این که پایه رتبه های آنها طبق مقررات قانون
استخدام کشوری و یا قضایی محسوب شود.
تبصره 7 - میزان حقوق بازنشستگی برای افسران و همردیفان ارتش و
ژاندارمری کل کشور عبارت از (30)/(1) مجموع آخرین حقوق و کمک مزایای
دریافتی و برای درجه داران جز و افراد داوطلب (30)/(1) ضرب در سنین خدمت
خواهد بود که در هر حال از جمع آخرین حقوق و مزایای دریافتی نباید تجاوز
کند - از این تاریخ به وجوه پرداختی به بازنشستگان فعلی صدی بیست و پنج
علاوه خواهد شد.
تبصره 8 - افراد و ردیف افراد شهربانی کل کشور که داخل خدمت شده و
می شوند موظفند مقرری و اضافات ماه اول و کسور بازنشستگی را طبق مقررات
مانند سایر مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند و در موقعی که
بازنشسته یا موظف می شوند به ماخذ آخرین حقوق ثابت و کمک از مقررات فصل 5
قانون استخدام افراد و ردیف افراد مصوب مهر ماه 1309 استفاده خواهند نمود
مشروط بر این که حقوق بازنشستگی مدت خدمت قبلی خود را بپردازند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم فروردین ماه یک هزار و
سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1328/01/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :