جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به دولت اجازه می دهد سندی را که حاکی از
پذیرفتن موافقتنامه برتن وودز که ضمیمه این قانون است و راجع به تاسیس
صندوق و بانک بین المللی می باشد و قبول مشارکت دولت را در دو موسسه مزبور
تایید نماید امضا و به دولت کشورهای متحده آمریکا تسلیم کند ضمنا مجلس
شورای ملی فقرات ذیل را که ناشی از پذیرفتن موافقتنامه برتن وودز است
تصویب می نماید:
1 - دولت مجاز است در صندوق بین المللی پول که در این قانون صندوق
نامیده خواهد شد و همچنین در بانک بین المللی توسعه و عمران که در این
قانون بانک بین المللی نامیده می شود و اساسنامه آنها طبق متن ضمیمه در
کنفرانس بین المللی منعقد در برتن وودز در کشورهای متحده آمریکا با شرکت
نمایندگان ایران تدوین شده مشارکت نماید.
2 - نمایندگان اصلی و علی البدل دولت در صندوق و همچنین در بانک
بین المللی بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین و
معرفی خواهند شد.
3 - دولت یا نمایندگان او نمی توانند بدون تصویب مجلس شورای ملی
تقاضای تغییر برابری ریال نسبت به پول کشورهای عضو صندوق را نموده و یا
با چنین تغییری موافقت نمایند و یا بدون تصویب مجلس شورای ملی با تغییر
مبلغ سهمیه ایران در صندوق و بانک بین المللی موافقت کنند.
4 - حق استفاده از منابع صندوق و همچنین از تسهیلات مالی بانک
بین المللی منحصرا به وسیله و با موافقت بانک ملی ایران خواهد بود و هر
نوع سپرده متعلق به صندوق یا بانک بین المللی در ایران نزد بانک ملی ایران
نگاهداری خواهد شد.
5 - قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیات نظارت اندوخته اسکناس )
مجاز است بابت بیست و پنج درصد سهمیه دولت در صندوق که معادل شش میلیون و
دویست و پنجاه هزار دلار است طبق اساسنامه صندوق به طلا به صندوق تحویل دهد
و سندی را که بابت طلای مزبور از صندوق دریافت می دارد جزو قسمت طلای
پشتوانه محسوب نماید. چنانچه در آینده طلای نامبرده از طرف صندوق مسترد
شود عینا به قسمت نشر اسکناس تحویل خواهد شد.
6 - بانک ملی ایران مجاز است تا میزان هم ارز هیجده میلیون و هفتصد و
پنجاه هزار دلار برای پرداخت هفتاد و پنج درصد بقیه سهمیه دولت در موقع
مطالبه به ریال در اختیار صندوق بگذارد و عنداللزوم هر نوع ارز یا
اعتباری را که در مقابل ریالهای مزبور از صندوق تحصیل می نماید به قسمت
نشر اسکناس بانک ملی ایران واگذار کرده و در عوض از قسمت نامبرده ریال
دریافت کند قسمت نشر اسکناس مجاز است ارز یا اعتباری را که به این ترتیب
به دست آمده است بابت پشتوانه اسکناسهای منتشره محسوب نماید.
دولت می تواند تا میزان مبلغ مزبور اسناد عندالمطالبه غیر قابل انتقال
بدون بهره صادر کرده از بابت سهمیه ریالی خود به صندوق تسلیم نماید.
7 - قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیات نظارت اندوخته اسکناس )
مجاز است تا میزان نوزده میلیون و ششصد و هشتاد هزار دلار از طلا یا ارزهای
پشتوانه بابت هشتاد و دو درصد سهام دولت در بانک بین المللی با رعایت
اساسنامه بانک بین المللی عندالمطالبه در اختیار بانک مزبور بگذارد.
همچنین قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیات نظارت اندوخته اسکناس ) مجاز
است تا میزان هم ارز چهار میلیون و سیصد و بیست هزار دلار بابت هیجده درصد
بقیه سهمیه دولت در بانک بین المللی به ریال در اختیار بانک نامبرده
بگذارد.
سفته های بدون بهره و عندالمطالبه ای که دولت از بابت بهای سهام خود در
بانک بین المللی به قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران می دهد جزو پشتوانه
محسوب خواهد شد.
8 - پولهای رایج کشورهای عضو صندوق به شرط آن که در زمانی که عضو حق
استفاده از منابع صندوق داشته به دست آمده باشد جزو پشتوانه اسکناسهای
منتشره قابل قبول خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم دی ماه یک هزار و سیصد و
بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسد.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1324/10/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :