جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود:
اولا - آخرین حقوق مستخدمین لشکری و کشوری که در راه انجام وظیفه و خدمت به دولت از فروردین 1324 به بعد کشته شده یا می شوند به وراث قانونی آنها پرداخت نماید.
تشخیص این که در راه انجام وظیفه مقتول شده اند و تعیین وراث قانونی و سهم و مدت پرداخت نسبت به هر یک از آنها به موجب تصویبنامه هیات وزیران خواهد بود.
ثانیا - وزارت دارایی مجاز است مطابق دو ثلث آخرین حقوق مرحوم دکتر عبدالله حامدی و مرحوم جواد آزادی و مرحوم ابوالقاسم نراقی و مرحوم دکتر ابوالقاسم شامبیاتی و مرحوم کمال هدایت (فهیم الدوله ) و مرحوم حسین اتابکی و مرحوم احمد مقیمی را از تاریخ تصویب این قانون طبق قانون مستمریها به ورثه قانونی آنها بپردازد.
تبصره 1 - به وزارت دارایی اجازه داده می شود کمبود خدمت مرحوم محمدتقی حجتی کارمند پایه شش وزارت راه را از لحاظ بازنشستگی جز مدت خدمت او محسوب دارد.
تبصره 2 - سرگرد مافی که قبل از فروردین 24 در رضاییه کشته شده نیز مشمول این قانون خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و دو تبصره است در جلسه بیست و سوم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1324/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :