جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


ماده واحده - مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می دهد که از محل
صرفه جویی بودجه سال 1324 مجلس فعلا مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال برای
هزینه اعتبار طبع فرهنگ آقای دهخدا از وزارت دارایی دریافت دارد و این
اعتبار با تصویب هیات رییسه از حیث حقوق متصدیان عمل و خرید کاغذ و هزینه
طبع و غیره به مصرف خواهد رسید.
تبصره - نظر به خدمات فرهنگی و علمی شایان تقدیر آقای محمد قزوینی به
وزارت دارایی اجازه داده می شود ماهی ده هزار ریال حقوق به آقای محمد
قزوینی مادام العمر پرداخت کند.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره است در جلسه شانزدهم اسفند ماه
یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1324/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :