جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


ماده اول - برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال 1325 مجلس شورای ملی
مبلغ بیست میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار و یکصد و چهل و هشت ریال
(20278148) مطابق فقرات (1) تا (5) پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده
می شود.
تبصره 1 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود کمک هزینه مربوط به
مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را(مادام که
قانون کمک کارمندان دولت به قوت خود باقی است ) تا آخر سال 1325 از محل
درآمد عمومی کشور از وزارت دارایی دریافت دارد.
تبصره 2 - تبصره دوم ماده اول قانون بودجه سال 1324 مجلس مربوط به
وظیفه وراث مرحوم کیخسرو زائد شاهرخ و تبصره سوم ماده مزبور مربوط به
بقیه حقوق و کمک هزینه آقای حسن غفاری و تبصره چهارم ماده مزبور مربوط به
وظیفه وراث مرحوم عباس نقیب لاهوتی کارمند سابق اداره تندنویسی مجلس مادام
که نقض نشده به قوت خود باقی خواهند بود.
تبصره 3 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود از آغاز فروردین 1325
ماهیانه مبلغ دو هزار ریال به عنوان وظیفه درباره ورثه مرحوم محمدحسین
دارایی کارمند اداره حسابداری کل مجلس با رعایت ماده 49 قانون استخدام
کشوری بپردازد.
تبصره 4 - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود از آغاز فروردین 1325
ماهیانه مبلغ هفتصد و پنجاه ریال درباره بانو بتول عیال و دو فرزند
سلیمان عمله که در حین انجام وظیفه فوت نموده است به عنوان وظیفه
بپردازد.
تبصره 5 - از محل صرفه جویی بودجه 1324 و 1325 مجلس کارپردازی مجلس
مکلف است صورت مشروح مذاکرات ادوار اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و
قسمتی از دوره ششم مجلس را طبع و نشر نماید.
ماده دوم - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1325 چاپخانه مجلس مبلغ
هشت میلیون و بیست و شش هزار و نهصد و سی و نه ریال مطابق فقرات 1 و 2
پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می شود.
تبصره - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود کمک هزینه کارگران فنی
چاپخانه مجلس را (مادام که قانون کمک کارمندان دولت به قوت خود باقی است )
تا آخر سال 1325 از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازد.
ماده سوم - برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال 1325 اداره روزنامه رسمی
کشور شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و پانصد و سی و دو هزار و هشتصد و
چهل و چهار ریال (3532844) مطابق فقرات 1 و 2 پیوست اعتبار به کارپردازی
مجلس داده می شود.
تبصره 1 - اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مکلف است صورت مشروح
مذاکرات مجلس شورای ملی را جداگانه و آگهیهای مجله را جداگانه چاپ و
منتشر نماید.
تبصره 2 - اداره تندنویس و اداره روزنامه رسمی و چاپخانه مجلس با
مسئولیت مشترک موظفند که با به کار انداختن تمام وسایلی که در اختیار
دارند مذاکرات هر جلسه مجلس را بلافاصله به طبع رسانیده و منتشر سازند.
ماده چهارم - اعتبارات منظوره در مواد 1 و 2 و 3 راجع به اضافات و
ترفیعات و کمک اعاشه و اضافه کاری و حقوق ایام مرخصی و غیره که در ضمن
این بودجه منظور گردیده از آغاز فروردین تا آخر سال 1325 قابل پرداخت
می باشد.
ماده پنجم - به کارپردازی مجلس اجازه داده می شود مبلغ هشت میلیون ریال
درآمد پیش بینی شده چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و مبلغ سه میلیون و پانصد
هزار ریال درآمد پیش بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال
1325 وصول و به خزانه داری کل ایصال دارد.
ماده ششم - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ یک میلیون ریال به
رسم وام برای خرید کالا جهت چاپخانه مجلس به کارپردازی مجلس بپردازد و در
آخر سال 1325 مسترد دارد.
ماده هفتم - به وزارت دارایی اجازه داده می شود مبلغ سه میلیون ریال از
محل درآمد عمومی کشور برای هزینه طبع یکساله 1325 فرهنگ آقای دهخدا به
کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیات رییسه مجلس از حیث
حقوق متصدیان عمل و بهای کاغذ و هزینه طبع و غیره به مصرف خواهد رسید.
تبصره - دولت موظف است خانه آقای علی اکبر دهخدا را در صورت تمایل
آقای دهخدا به فروش به قیمت عادله خریداری نموده و دبستانی در آن جا به
نام دهخدا ایجاد کند.
این قانون که مشتمل بر هفت ماده و صورت پیوست است در جلسه شانزدهم اسفند
ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی محمدصادق طباطبایینوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1324/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :