جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 8421/32
تاریخ رسیدگی : 29/7/75
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده ، کلاسه 41698/75 دادرس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ، متهم ردیف اول را به جرم مشارکت در عرضه 38گرم تریاک مستندا" به بند1 ماده 4قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 42 ق 0م 0ا به پرداخت چهارصد هزار یال جریمه نقدی ، و تحمل چهل ضربه شلاق و متهم ردیف دوم (شاگرد متهم ردیف اول ) را به جرم در معرض فروش قراردادن 38 گرم تریاک مستندا" به بند4 به پرداخت سیصد هزار ریال و تحمل سی ضربه شلاق محکوم می نماید.
رای صادره توسط قاضی محترم اجرای احکام از این حیث که عمل متهم ردیف اول صرفا" ارائه طریق و تسهیل جرم بوده مورداعتراض واقع می شود.(مخبر به درب مغازه مراجعه نموده و از شاگرد مغازه تقاضای موادمخدر می نماید و متهم ردیف اول به شاگردش اعلام می دارد مواد مخدر رااز فلان قهوه خانه تهیه نماید و شاگرد او همچنین می کند و هنگام متهم ردیف اول است و به دستور او برای مامورین مواد مخدر تهیه کرده است در واقع پرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال می شود.
نظریه دادیار : با توجه به مفاد گزارش بدوی مامورین انتظامی که حکایت از تهیه و توزیع خصوص انطباق مجموعه اقدامات متهم ردیف اول با ماده 43 ق 0م 0ا موجه بوده لذا عقیده به نقض دادنامه نسبت به فرد اخیرالذکرجهت بررسی مجدد را دارم 0
نظریه معاون قضائی : با توجه به اینکه دخالت متهم ردیف اول در حد معاونت قابل احراز است پیشنهاد نقض حکم جهت رسیدگی مجدد می شود.
نهایتا" در تاریخ 29/7/75 توسط رئیس محترم دیوان عالی کشور حکم نقض می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری
149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
8421
تاریخ تصویب :
1375/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :