جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 6381/32
تاریخ رسیدگی : 1/5/74
مرجع رسیدگی : دیوان عالی کشور

خلاصه پرونده :
به حکایت پرونده کلاسه 6428/73 مامورین ضمن بازرسی منزل و دستگیر نمودن پنج نفر از ساکنین ، در بازرسی بدنی از دو تن از ایشان جمعا" 14 گرم هروئین کشف می نمایند. رئیس شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ضمن محکوم نمودن آن دو تن به جرم تهیه و نگهداری هروئین ، سه تن دیگر از متهمین را به علت اینکه در آن منزل حضور و اطلاع داشته اند، به جرم معاونت در تهیه و نگهداری 14 گرم هروئین ، هریک را به استناد ماده 43 ق 0م 0ا به تحمل یکسال حبس محکوم می نماید.
رای صادره توسط قاضی محترم اجرای احکام از این حیث که صرف اطلاع داشتن از وقوع جرم ، مصداق معاونت در آن جرم راپیدانمی کند، مورد اعتراض واقع می شود.
دادگاه با این استدلال که این سه نفر در همان منزل بودند وبا مجرمین اصلی نسبت دارند و قطعا" شاهد دخل و تصرف مجرمین اصلی در مواد مخدر مکشوفه بودند و حساسیت از خود نشان نمی دادندومانع از ارتکاب جرم نیز نمی شوند و مجرمین اصلی بر این اساس ، به راحتی و آسانی فعایت خود را ادامه می دادند، نقض این سه تن را تسهیل در ارتکاب جرم تشخیص داده و اعتراض را وارد نداسته ، وعلیهذاپرونده در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستانی کل کشور ارسال می گردد.
نظریه دادیار: با توجه به اینکه متهمین درمراحل مختلف تحقیق و دادرسی بزه انتسابی را انکار نموده اند و دلیل موجه دیگری هم علیه آن ان دایر به معاونت در تهیه و نگهداری حدود14گرم هروئین در پرونده مجود نیست و مطالبی که حاکی محترم شرع در مقام رد اعتراض بشرح ص ... پرونده مرقوم معاونت تلقی نمی شود لذابااعتقاد به صحیح بودن اعتراض اجرای پیشنهاد می گردد دادنامه صادره جهت صدور حکم برائت نقض شود.
نظریه معاون قضائی : اعتراض نسبت به محکومیت متهمین وارد به نظر می رسد. در صورت موافقت نقض شود.
نهایتا" حکم در مورخه 1/5/74 توسط رئیس محترم دیوان عالی کشور نقض می گردد.

مرجع :
کتاب نظرات قضائی درجرائم موادمخدر،انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال 1378 ، تدوین ونگارش : احمدمظفری

149
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6381
تاریخ تصویب :
1374/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :